Leaderområdet består av flera kommuner och vi anger vilken eller vilka kommuner projektets resultat avser.

Förstudie Tillväxt Alnö

Förstudiens syfte är att inventera, sortera och analysera vilka frågor som har förankring hos såväl befintliga företag, möjliga nya medlemsföretag, lokalsamhället i stort samt medborgarna. Frågor som skall belysas är hur målen skall uppnås, vilka frågor som föreningen skall arbeta med, hur föreningen kan bli den verkstad som jobbar mot målen, och hur verksamheten skall genomföras.

 

 

Målgrupp: Företagare på Alnö, tänkbara nya företagare, övriga representanter för lokalsamhället exempelvis skola, räddningstjänst samt medborgarna på Alnö.

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 180 000 SEK varav 120 600 SEK Jordbruksverket/EU och 59 400 SEK LAG-pott

Projektägare: Alnöföretagarna

Projekttid: t o m 2017-08-31

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Tillväxt Alnö” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bland annat bedömt att det finns ett stort behov av projektet lokalt. Projektet skall jobba för lokal mobilisering och bedöms i hög utsträckning kunna bidra till fler produkter och tjänster, miljöcertifiering, ökat entreprenörskap och inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07

Alnöföretagarnas hemsida

Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att sedan lyfta hela Kustvägen området till en högre nivå vad gäller utveckling av helheten.

I aktiviteterna ingår bland annat att

 • Besöka samtliga platser i området och träffa privatpersoner, entreprenörer, politiker, tjänstemän och samarbetspartners.
 • Djupgående intervjuer
 • Studiebesök till närliggande områden
 • Dokumentation

Resultatet av förstudien skall ge en utveckling som ger fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. Fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. En destination av hög nationell nivå.

Fond: Landsbygdsfonden

Fastställt stödbelopp:  173 058 SEK varav 122 649 SEK Jordbruksverket/EU och 50 409 SEK LAG-pott. Resterande 10 000 kr Sundsvalls kommun.

Projektägare: Kustvägen ek för

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Kustvägen 2.0” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömer också att projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet påverkar ett lokalt samhälle och bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökad service, ökat entreprenörskap, ökad diversifiering samt inkludering.

Prioriteringsbeslut: 2016-12-07

www.kustvagen.se 

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat

 • Etablera och förankra en regional mikrofond
 • Bygga en plattform för social ekonomi och lokal utveckling genom att etablera en mikrofond som stärker den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom mikrofinansiering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd
 • Möjliggöra utveckling där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar
 • Göra mikrofonden känd som ett alternativt finansieringsinstrument

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 534 950 SEK varav 358 417 SEK EU/Jordbruksverket och 176 533 SEK LAG-pott

Projektägare: Coompanion Västernorrland

Projekttid: t o m 2019-06-30

https://vasternorrland.coompanion.se/startsida/projektverksamhet/mikrofonden-vasternorrland/ 

www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats.

Syftet med investeringen är att uppföra en replik av ett historiskt landmärke, Svartvikstornet, vid  Myre trafikplats. Tornet skall bidra till att uppmärksamma turister på området och bidra till fler besökare på landsbygden. I förlängningen kan fler besökare bidra till ett överlevande samhälle och en blomstrande verksamhet längs vägen.

Målet är en ny turistattraktion genom att uppföra en byggnad, en replik av det så kallade Svartvikstornet, ett vattentorn uppfört cirka 1860 i Svartviks industriområde. Målet är också att ha iordningställt den yttre miljön bland annat genom planteringar, bänkar och bord samt skyltar.

I målet ingår också att det i den uppförda byggnaden skall inredas en turistinformationspunkt.

Investeringen består i att uppföra en byggnad och iordningställa den yttre miljön samt en turistinformationspunkt i byggnaden.

Projektet kan få som mest 1 058 151 kr och de offentliga resurserna kommer från Landsbygdsfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Beslutsmotivering

Projektet ” Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats” SJV 2016-4270 (efter ändringsansökan) faller inom den lokala strategin avseende insatsområde 2 entreprenörskap. Projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt insatsen som långsiktig och att det finns ett mycket stort behov av projektet. I samband med att E4 fick ny sträckning är det färre turister som hittar vägen ut till kustvägen och området däromkring. Den tidigare turistinformationen i Svartvik har avvecklats, och ingen turistinformation finns i områdets södra del, där trafiken är hög. Initiativet bedöms som förutsättningsskapande och bidrar till strategins måluppfyllelse genom att i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad besöksnäring och ökad service, samt i stor utsträckning bidrar till fler företag och arbetstillfällen, fler produkter och tjänster samt ökad service.

Projekttid: t o m 2019-06-30

Kreativ Mötesplats Liden

I Liden finns behov av en kreativ lättillgänglig mötesplats där ungdomar med olika idéer och kulturer kan mötas. Funderingar finns på en allaktivitetsplan, pumptrack- och/eller mountainbikebana för att motivera barn till rörelse. Av stor vikt är att ungdomarna själva är med i denna process så att det blir rätt och att de även känner sig stolta och tar ansvar för att mötesplatsen inte förstörs i framtiden. Föreningen Indalsleden söker stöd för ett projekt i två steg, där detta beslut avser en mobilisering för att skapa engagemang och delaktighet kring en allaktivitetsplats, och nästa steg är genomförandet av investeringen.

Aktiviteter:

 1. Samordna idéer och önskemål med lärare och ungdomar/elever vid Lidens skola
 2. Träffa och prata med ungdomar kring prioriteringar för mötesplatsen
 3. Samverka med Sundsvalls kommun i deras arbete med allaktivitetsplan
 4. Marknadsföra och visa förslag på mötesplatsen i Liden
 5. Hitta långsiktig lösning för underhåll och ansvar av mötesplatsen.

Projektägare: Föreningen Indalsleden

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Sökt stöd: 105 525 SEK från Jordbruksverket och 51 975 SEK från Leader Mittland Plus