Leaderområdet består av flera kommuner och vi anger vilken eller vilka kommuner projektets resultat avser.

Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet Ett färgstarkt Färja.

Syftet med projektet är att investera i turistisk infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för en ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav. Målet är att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

I Timrå genomfördes 2014 en förstudie. Målet med förstudien var att nå kunskap om och ta fram förslag till utvecklingsinsatser. Följande behov identifierades:

  1. Fler boende av varierande standard för turister behövs
  2. Servicegrad i Timrås gästhamnar måste förbättras för att locka strömmen av båtturister.
  3. Behov av att förlänga turistsäsongen, samverka genom paketering av boende, äta och uppleva.

Projektet löser ovanstående behov.

Projektet ska genomföras som ett samverkansprojekt mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge och Näringslivskontoret vid Timrå kommun. Tynderö Fiskareförening är projektägare och Timrå kommun bistår projektet med personella resurser i form av projektledare.

Följande aktiviteter planeras att ingå i projektet:

– Kanalbryggan: Renovering av den 155 meter långa Kanalbryggan, rusta upp befintlig brygga, uppriktning och komplettering av fundamentet som består av pålar. Ny gångtrall monteras och handikappanpassas.

– Café Kylhuset: Befintlig byggnad renoveras exteriört och interiört och inreds med nytt kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för att serva caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Projektet har beviljats som mest 720 000 SEK i leaderstöd, varav 720 000 SEK från Landsbygdsfonden och Jordbruksverket. Övrig offentlig medfinansiering från Timrå kommun 720 000 SEK.

Projekttid: t o m 2018-09-30

Projektet beslutades av Jordbruksverket 2017-04-28.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/ 

Mikrofonder för social ekonomi Västernorrland

Projektets ska bland annat

  • Etablera och förankra en regional mikrofond
  • Bygga en plattform för social ekonomi och lokal utveckling genom att etablera en mikrofond som stärker den sociala ekonomin i Västernorrlands län genom mikrofinansiering, rådgivning och affärsutvecklingsstöd
  • Möjliggöra utveckling där befintliga finansieringssystem normalt inte verkar
  • Göra mikrofonden känd som ett alternativt finansieringsinstrument

Fond: Landsbygdsfonden genomförande

Fastställt stödbelopp: 534 950 SEK varav 358 417 SEK EU/Jordbruksverket och 176 533 SEK LAG-pott

Projektägare: Coompanion Västernorrland

Projekttid: t o m 2019-06-30

https://vasternorrland.coompanion.se/startsida/projektverksamhet/mikrofonden-vasternorrland/ 

Mobil samåkning Timrå

Timrå Bygderåd har beviljats leaderstöd till projektet Mobil samåkning Timrå.

Syftet med projektet är skapa förutsättningar för hållbart resande inom Timrå kommun och att förbättra kommunikationer till, från och på landsbygden. Det ska vara möjligt att bo och verka på landsbygden utan både bil och körkort.

Sökanden vill genomföra detta genom att bilda lokala noder, en form av interaktiva mötesplatser där man kan hitta samåkningsmöjligheter. En bieffekt är också bättre kontakt mellan olika människor, åldrar och bakgrund på landsbygden.

Målgrupp: Boende på landsbygd med tyngdpunkt på icke bilburna som ungdomar, äldre och nyanlända. Ska de attrahera boende och inflyttande måste det gå att ta sig till och från arbete, service och fritidssysselsättningar. I kommunen finns idag nyanlända boende och isolerade ute på Åstön och sökande vill med projektet bidra till en ökad integration och livskvalitet för dessa människor.

Projektet har beviljats som mest 641 088 SEK fördelat 436 309 SEK på Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 214 899 SEK LAG-pott

Slutdatum: 2018-03-31

http://www.timrabygderad.se/

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd har beviljades leaderstöd till förstudien Lokala Favoriter och projektet genomfördes 2017.

Projektet skulle utifrån Leadermetoden undersöka de små lokala producenters möjlighet att nå en större marknad och öka deras försäljning genom föreningars och skolklassers försäljning direkt till kund. Förstudien resulterade i ett presentationsmaterial och en dokumentation av vilka värden som bör finnas i ett eventuellt framtida varumärke.

Den huvudsakliga målgruppen för projektet var små lokala producenter av hantverk och livsmedel. Lokala föreningar, skolklasser, ungdomar och barn. Mottagare/kunder för produkter i förstudien var de individer som föreningar och skolklasser säljer till vid dörren. Den tänkta försäljningsmodellen ska komplettera andra initiativ såsom Västernorrlandsgården.

Indikatorer rapporterade som direkt resultat av projektet:

1 nytt företag

1 ny försäljningskanal kommer först i ett genomförande.

1 projektstöd till företag

1 projekt för entreprenörskap

 

Stöd

Projektets totala utnyttjade budget blev 208 354,00 varav 129 158,00 Projektstöd, 64 913,00 LAG-pott och 14 283 i privat finansiering. Ideellt arbetad tid motsvarande 69 520 kr.

 

www.timrabygderad.se