Startklart! Hällesjö – djupkartor och mobilapp

Hällesjö fiskevårdsförening har fått stöd till projektet ”Hällesjö – djupkartor och mobilapp” för att utveckla besöksnäringen i Hällesjö med omnejd.

Projektet ska bland annat resultera i en mobilapplikation med kartor och gps-funktion för iOS och Android.

Leader Mittland Plus har bedömt att innehållet i projektet stämmer väl med Landsbygdsfondens inriktning och den lokala strategins insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

Projektet har fått stöd ur Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

En sammanfattning hittar du på projektets sida i vår projektbank.

Startbeslut för Förvaltning av lax och öring i Moälven

Örnsköldsviks kommun har fått startbeslut för projektet ”Förvaltning av lax och öring i Molälven.”

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kan i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs.

Projektet ska öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden och allmänhet, med fokus på barn, unga och kvinnor. Projektet ska även engagera samtliga intressenter som i framtiden ska förvalta fiskeresurserna.

Beviljat stöd: 966 339 kr. Tillkommer offentligt stöd kommun 300 000 kr.

För mer information, kontakta Anders Forsberg, biolog vid Örnsköldsviks kommun. En kort beskrivning finns också i vår projektbank.

Nya LAG-ledamöter

Vid det extra årsmötet den 13 september valdes Jan-Ola Andersson in som ordinarie ledamot för Sundsvalls kommun. vid mötet valdes också Veronica Eklund, Bräcke kommun, till vice ordförande i föreningen.

En lista på samtliga LAG-ledamöter hittar du under vår sida om föreningen Mittland Plus märkt LAG.

Nästa stoppdatum – 6 november

Ansökningar som ska tas upp till beslut vid mötet den 6 december behöver vi ha inne i Jordbruksverkets e-tjänst senast den 6 november. Det är fortfarande gott om tid och har du en projektidé som du tror kan vara ett leaderprojekt, ta kontakt med oss på kansliet eller någon av de lokala inspiratörerna. Har du redan varit i kontakt med oss och fått närmare instruktioner behöver du bara hålla koll på datumet så att allt är på plats i god tid inför mötet.

Vi kommer gärna ut till er och berättar mer. Boka ett möte på någon av följande adresser: info@mittlandplus.se (kansliet) eller de lokala inspiratörernas egna adresser bracke@mittlandplus.se, ange@mittlandplus.se, timra@mittlandplus.se eller sundsvall@mittlandplus.se.

Förstudie Kustvägen 2.0 har fått startbeslut!

Förstudien ska undersöka förutsättningar och behov för att lyfta hela Kustvägen som destination 2.0.

Projektet ska bland annat att

  • Besöka samtliga platser i området och träffa privatpersoner, entreprenörer, politiker, tjänstemän och samarbetspartners.
  • Djupgående intervjuer
  • Studiebesök till närliggande områden
  • Dokumentation

 

Extra årsmöte 13 september

Med anledning av att vi behöver göra ett fyllnadsval till den lokala aktionsgruppen LAG hålls ett extra årsmöte den 13 september kl 16.00.

Vi ska vara på Söråkers Folkets Hus.

Handlingar till mötet kommer att publiceras på hemsidan.

21 projekt – 9,5 mkr i arbete

21 projekt är prioriterade och 9,5 mkr på väg att göra nytta i landsbygdsutvecklingens namn, men det finns fortfarande drygt 34 mkr kvar att söka för genomförande av projektidéer.

Har du en projektidé som passar in i den lokala strategin och som jobbar med leadermetodens lokala engagemang, samarbete och nytänkande får du gärna ta kontakt med oss på kansliet och diskutera vidare.

Nästa deadline för kompletta ansökningar är den 25 september för att de ska komma med till beslutsmötet den 25 oktober. De kompletta ärenden som redan kommit in och som ännu inte beslutats tas upp till beslut den 13 september.

Ett tips är att du tittar igenom informationen under rubriken Projektstöd på hemsidan. Där finns en hel del information och checklistor för ditt leaderprojekt. Men innan du skickar in en ansökan till oss vill vi att vi har haft kontakt om din idé, antingen via e-post där du beskriver din projektidé i enkla ordalag, eller, om du hellre vill berätta så ring och stäm träff med någon av oss.

Maila oss gärna på info@mittlandplus.se om ni har en projektidé ni funderar på.

 

Prioriterade projekt 21 juni

Startbeslut för Aktivitetspark Pilgrim Viking

Leader Mittland Plus 14:e projekt får nu startbeslut, denna gång är det Stöde företagarförening som fått klartecken från Jordbruksverket för förstudien Aktivitetspark Pilgrim Viking.

Projektet ska mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet ska också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Projektet har som långsiktigt mål att skapa en äventyrspark med inriktning pilgrim-viking. Den tänkta målgruppen är barn och man ska genomföra detta med ett brett engagemang bland aktörer i Stödebygden.

Parken ska drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kan i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömer också att projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för beslut: 2017-05-23

Vi bygger om webben

Efter ett år med den nya hemsidan är det dags att se över struktur och informationsinnehållet så att det bättre stämmer med hur ni söker information på hemsidan.

Arbetet pågår för fullt och de stora förändringarna beräknas vara klara i början av vecka 22, men mindre justeringar kommer att pågå löpande under hela juni.