Sinnenas konstpark Ånge camping

Drömbygd 2030 – utvecklingsstrategi 2023-2027

Strategiprocessen just nu

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”.   Den här utvecklingsstrategin kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen. Nu har vi analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Av allt att döma är vi ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som följer med det här mailet.

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

  • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
  • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
  • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategin som ekosystem

Vi har valt att illustrera innehållet i strategin cirkulärt. Det beror på att vi ser att det är ett ekosystem i samspel, där utveckling för en är en vinst för en annan. Det anspelar också AGENDA 2030 och den hållbarhet som är helt nödvändig för vår framtid.

Vår utecklingsstrategi är cirkulär

Har vi uppfattat er rätt?

Nu är det några skälvande dagar kvar tills strategin i steg 1 ska lämnas in till Jordbruksverket för bedömning.

Vi skulle därför vilja veta om vi har fattat er rätt och fångat de utvecklingsbehov och möjligheter ni ser på landsbygd i Leader Mittland Plus eller om något väsentligt saknas.

Ta en titt i sammanfattningen, fundera och återkom till oss! Vi har bokat in fem mötestillfällen då du kan delta via Zoom. Under mötet gör vi en kort presentation och sedan är ordet fritt för er deltagare att framföra synpunkter, diskutera och nätverka. Tiderna hittar du här nedan. Vill du delta, hör av dig till oss så får du möteslänk.

  • Söndag den 6 oktober 2021 kl 18-19
  • Måndag den 11 oktober kl 14:30-15:30
  • Tisdag den 12 oktober kl 14:30-15:30
  • Tisdag den 12 oktober kl 18-19
  • Onsdag den 13 oktober kl 12-13

Vill du istället lämna synpunkter och reflektioner skriftligt finns adressen strategi2023@mittlandplus.se senast den 14 oktober kl 13.00.

Sidan förändras löpande

Vi är i en process och den här sidan förändras därför ständigt. Nu förbereder vi för att lägga ut strategin så som den ska skickas in till Jordbruksverket. Den versionen är mycket kortfattad. Därför kommer vi att lägga ut fullständiga sammanställningar av omvärldsanalys, behovsanalys, målformuleringar och insatsområden för den som är intresserad av helheten.

Så småningom kommer också sidan att innehålla detaljerade förslag till bedömningsmallar för projekt, men det kommer först under våren 2022.

Material

Här kan du läsa och ladda ner en presentation av mål och insatsområden i den kommande strategin.

Till och med den 14 oktober 2021 kl 13.00 tar vi emot synpunkter, ris och ros på inriktningen. Skicka dina kommentarer till strategi2023@mittlandplus.se 

Presentation av mål och insatsområden (pdf)

Process steg för steg

Arbetet med att ta fram en ny strategi för kommande programperiod drivs av Leader Mittland Plus med finansiering från det befintliga partnerskapet inom Leader Mittland Plus och Europeiska  Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet och lokalsamhällets medborgare är i allra högsta grad delaktiga och medskapande i framtagandet av strategin. Områdets utvecklingsbehov och möjligheter analyseras och resultatet samordnas med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området. Detta ligger sedan till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling utformas målen i strategin så att de ryms inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Urvalskriterierna tas fram först när strategin godkänts av Jordbruksverket, men kommer att ta tillvara de erfarenheter vi har från den här leaderperioden för att vara ändamålsenliga och kloka.

I framtagandet av denna strategi har ett stort antal intressenter medverkat och kommer fortsatt att medverka ända tills den slutliga strategin lämnas in och godkänns hösten 2022.

Hela strategiprocessen har förstås präglats av den pågående pandemin och våra arbetsmetoder har fått modifieras under processen gång i syfte att så många som möjligt ska kunna göra just sin röst hörd utan att äventyra människors säkerhet. De medverkande individerna, föreningarna och organisationerna representerar ett tvärsnitt av samtliga tre sektorer.

Lokala erfarenheter från innevarande programperiod 2014-2020 liksom erfarenheter från ännu tidigare programperioder vad gäller både innehåll, utformning och syn på framtida arbetsmetoder och prioriteringar har också tagits med i underarbetet.

För att tillvarata alla synpunkter, inspel och erfarenheter som projektägare, stödsökande och intressenter framfört som del i utvärderingar, slutrapporter och samtal om strategi och projekt under 2016-2020 har arbetet med strategin hållits ihop av den befintliga leaderorganisationen. Bakgrunden har varit att de erfarenheter som kommit leaderorganisationen till del under innevarande strategis genomförande enklast fångas av de som varit en del av verksamheten.

Strategin i sin helhet

Uppdateras senast 15 oktober 2021.

Vilka insatser ska prioriteras?

Uppdateras senast 15 oktober 2021.

Vad ligger bakom målen?

Uppdateras senast 15 oktober 2021.

Vad ni har tyckt

Uppdateras senast 15 oktober 2021.

Faktaunderlag

Uppdateras senast 15 oktober 2021.

Referenslista

Uppdateras senast 15 oktober 2021.