Mikrostöd för företag och företagsidéer – Startgas

Mikrostöd till startgas

Projektet Startgas syftar till att stimulera till nya företag, arbetstillfällen och nya produkter genom att stötta nyskapande idéer i ett tidigt skede genom att ge ”startgascheckar” med mikrostöd. Stödet ska bidra till bibehållen och förbättrad lokal service, nya verksamheter, samt lokal produktion av varor och tjänster på landsbygden eller kopplat stad och land.

Den förväntade ökade företagsamheten bidrar till ökad ekonomisk tillväxt i bygden.

Startgasprojektet möjliggör förstudier för framtida företagande, och kan också användas för att skapa nya nätverk för företag och entreprenörskap i området.

Projektets innehåll

Fokus ligger i första hand på mikroföretagande, unga idéer och nysvenska entreprenörer men alla former av innovation och nyföretagande som stimulerar landsbygdens utveckling är välkomna.

Startgas kan underlätta för nya företag, ökat samarbete och möjligheter för företag/föreningar att jobba med Leadermetoden.

Startgas är bland annat tänkt för de inledande stegen i företagandet, det där sista som behövs för att ta det sista steget och starta verksamheten eller ta ett lite större kliv in i ett redan påbörjat företagande. Det är en enklare ansökan med snabbare beslut och utbetalning.

Vi gör ett undantag från kravet på partnerskap när det gäller startgasprojektet och beviljar stöd till enskilda företagare eller privatpersoner som står i startgroparna med en idé. Kravet är att ni deltar på vår startgasmässa och där stiftar bekantskap med leadermetoden och med andra som får stöd från startgasprojektet.

Exempel på projekt kan vara:

 • Aktiviteter som gör att ditt företag kan starta eller komma igång
 • Aktiviteter som leder till ökat samarbete och som främjar näringsliv
 • Kompetenshöjning för entreprenörskap
 • Förstudier för att testa en idé
 • Förstudier för en affärsidé, verksamhetsutveckling eller produktutveckling
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik m.m.
 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
 • Material eller annat till nya idéer/innovationer/forskning

Ansökan sker på en särskild blankett och handläggs av coachen/projektledaren. Delprojekt presenteras sedan för en lokal kommitté bestående av två lagledamöter för Leader Mittland Plus och verksamhetsledaren för leaderområdet. Utgifterna rimlighetsbedöms av coachen som presenterar underlaget för kommittén, som fattar beslut om stöd.

Tips på vad vi behöver veta i din ansökan om stöd till mikroprojekt:

Alla projekt behöver vara leaderprojekt, dvs följa leadermetoden. Det betyder bland annat:

Underifrånperspektivet: Idén  till projektet måste komma från de närmast berörda själva för att kunna beviljas medel ur projektet.

Partnerskap mellan sektorer: I LAG finns partnerskap mellan samtliga sektorer. Det är ett plus om det finns samverkan på orten mellan t ex förening och handel, eller offentlig verksamhet.

Nytänkande/innovation: Projektet är nytt i sig själv såtillvida att leaderkansliet inte genomfört något liknande projekt tidigare och att en ny metod för mobilisering på landsbygden testas genom projektet. För delprojekt gäller att samma aktivitet inte får ha genomförts på orten tidigare på det sätt som ansökan avser, eftersom stödet inte får gå till drift av befintlig verksamhet.

Projektägaren för delprojekt måste ställa sig helt och hållet bakom de horisontella målen för att beviljas stöd ur paraplyprojektet.

Övrigt

Ni kan söka som mest 25 000 kr.

Er idé behöver stämma med huvudinriktningarna i den lokala utvecklingsstrategin.

För att kunna få stöd från Leader Mittland Plus måste det ni söker stöd för stämma med det som kallas horisontella kriterier. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö.

Investeringar är inte tillåtna i projektet.

Underlag En projektplan och en budget måste finnas med, liksom en likviditetsplan.

Sökande: Det måste finnas en ansvarig person som är över 18 år för att söka stödet.

Urvalsfrågor

Alla mikroprojekt bedöms efter samma frågor, och för att det ska gå snabbt att få en idé bedömd är det bra om vi kan hitta svaret på de här frågorna i din projektbeskrivning:

Grundfrågor

 • Genomförs projektet på landsbygden?
 • Finns en projektplan och budget med ansökan?
 • Stämmer projektet med leadermetodens underifrånperspektiv, nytänkande och partnerskap/tillsammanstanke? (om ja = förenligt med strategin)
 • Ställer sig projektägaren bakom de horisontella målen? (om ja = förenligt med strategin)
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?

Projektspecifika frågor

 • Innehåller ansökan någon form av utgifter för investering? (Skall vara nej)

Generella kriterier

Kriterierna bedöms med begreppen nämner det/i viss utsträckning (1 p), i stor utsträckning/har tydliga aktiviteter (3 p) och har det som mål/i mycket stor utsträckning (5 p). Det behöver finnas minst 1 poäng per fråga för att delprojektet ska gå vidare. Om budget är begränsad och det krävs en rangordning mellan projekt ger fler poäng högre rang och skall prioriteras.

 • Arbetar projektet långsiktigt och leder projektet till hållbara lösningar/utveckling?
 • Arbetar projektet med lokala attityder och mobilisering?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Finns det ett behov av projektet?
 • Kommer projektet att påverka ett lokalt samhälle?
 • Finns innovativa och nytänkande inslag i projektet?

Insatsspecifika kriterier för hela projektet

För att gå vidare för stöd skall minst ett av kriterierna vara uppfyllda, då de är målet med paraplyprojektet.

 • Bidrar projektet till samarbeten land-stad hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till stärkt entreprenörskap och företagande hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till ökad sysselsättning hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till fler företag hos små och medelstora företag?

Indikatorer

Vi vill gärna veta vilket eller vilka av de här lokala målen som ditt projekt kan bidra till att uppfylla:

____ (antal) nya företag (1)

____ (antal) nya arbetstillfällen (800 h)

____ (antal) nya nätverk/samarbeten (1)

____ (antal) deltagande nysvenskar (2)

____ (antal) deltagande unga (4)

Ansökningsformulär i wordformat laddar du när här, fyller i och skickar till info@mittlandplus.se.

Beviljade mikrostöd

Matglädje

Projektet Matglädje, skapat av André Sevä Nordvold har beviljats mikrostöd för att utveckla företagsidén Matglädje. Projektet syftar till att hämta in experthjälp inom livsmedelsområdet för att i förlängningen kunna etablera ett företag och även anställa personer i en framtida verksamhet inriktad mot integration och mångkulturella livsmedel. Projektet leda till ett startat företag. Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap och företagande hos små och medelstora företag och bidrar till fler företag hos små och medelstora företag. förväntat resultat är 1 nytt företag och 1 nytt nätverk.

För att komma i kontakt med projektet, vänd dig till paraplyprojektets samordnare Kerttu Heiskanen som vidareförmedlar kontaktuppgifter.

Fränsta Ljusstöperi

Fränsta Ljusstöperi har fått mikrostöd inom Startgas. Mikroprojektet syftar till att skapa förutsättningar för hållbart företagande på landsbygden, genom att undersöka förutsättningar för att utveckla en aktivitet kring ljusstöpning och hitta lokala samarbeten. Projektet bidrar även till att föra en hantverkstradition vidare.

Delprojektet inom Startgas är en del i en lärprocess för ett företag i uppstart, och målet är att hitta ett fungerande koncept för framtida besöksnäring med ljusstöpning som bas, samt att hitta samarbetspartners. Långsiktigt mål är att de två företagarna kan leva på sitt företag, dvs att två arbetstillfällen har skapats på landsbygden.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Leader Mittland Plus för kontaktuppgifter till projektägarna.