Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare beviljades leaderstöd för medverkan i ett internationellt samarbetsprojekt mellan Finland, Estland, Polen och Sverige.

Projektet skulle bland annat sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket runt Östersjön och Öresnud.

Projektet skulle utöver sammanställning av forskningsresultat bidra till en gemensam plattform för samarbeten och gemensam påverkan för fiskeområdena i Östersjöregionen.

Projektet förväntades bland annat ge en dokumenterad samlad bild av forskningen av de ekonomiska konsekvenserna av säl och skarv för yrkesfisket kring Östersjön och Öresund samt en aktuell bild av yrkesfiskarnas upplevda nuläge. Projektet skulle också leda till ett nätverk kring Östersjön för denna fråga och en stark gemensam röst.

På lång sikt var målet bättre förutsättningar för ett biologiskt och ekonomiskt hållbart yrkesfiske och lokal livsmedelsförsörjning.

Beslutsmotivering

LAG prioriterade projektet den 21 juni 2017. Projektet ” Samarbetsprojekt säl och skarv” SJV 2017-2721 föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. Innehållet i projektet stämde väl med Havs- och fiskerifondens inriktning och bedömningen gjordes med urval i  lokala urvalskriterierna för insatsområde 4, natur- och kulturbevarande.

LAG bedömde att projektet kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. Projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes i mycket stor utsträckning bidra till ett hållbart fiskebruk och vattennäring. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till att återställa vattenbiotoper, ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag inom havs- och fiskerinäring samt till hållbar användning av vattenresurser.

Projektets stöd hämtades från Europeiska havs- och fiskerifonden ochbeviljades som mest  390 782 kr.

Lead Partner är FLAG ESKO i Finland. En gemensam hemsida för projektet finns.