Paraplyprojekt ger möjlighet till mikrostöd snabbt

Leader Mittland Plus driver tre paraplyprojekt för mikrostöd och varje paraplyprojekt har sin egen informationssida. Här beskriver vi projekten lite kort, och om du känner att något av projekten skulle passa dig kan du klicka vidare på länkarna.

Mikrostöd innebär att du kan söka ett lite mindre stöd för vissa utpekade aktiviteter. Som mest kan stödet vara 25 000 kr. Mikrostödet söks direkt av Leader Mittland Plus och beslutet fattas lokalt av en mindre grupp personer. Det gör att stödet kan komma snabbt till den som beviljas mikrostöd.

Varje paraplyprojekt har en egen projektplan och en egen budget.

Paraplyprojekten Start-smart-hjälpen, Startgas och Young Events har egna coacher/projektledare som hjälper dig att söka stödet och berätta vad som är möjligt och inte. Coacher är Lotten Rapp och Kerttu Heiskanen som du når på kerttu@mittlandplus.se och lotten@mittlandplus.se. Lotten och Kerttu hittar du på Glesbygdskolletktivet i Fränsta men du kan också boka ett möte närmare dig. De här tre projekten ska vara slutredovisade sista maj 2020 då Leader Mittland Plus påbörjar sin slutredovisning till Jordbruksverket.

Projekten miljöcertifiering och nya produkter och tjänster fick startbeslut i maj 2020 och har inga egna projektcoacher ännu, utan du är välkommen att ta kontakt med leaders kansli så coachar vi dig vidare. Kontakta oss via info (at) mittlandplus.se.

Nya produkter och tjänster

Syftet med paraplyprojektet är att mobilisera för fler insatser för att öka antalet nya produkter och tjänster i leaderområdet, främst nya produkter och tjänster inom de insatsområden som hittills inte genererat så många produkter och tjänster, såsom produkter och tjänster för ökad tillgänglighet, produkter och tjänster som stimulerar social ekonomi, näringslivsutveckling för starka lokala kretslopp samt inom produkter och tjänster för lokalt behovsanpassad service och infrastruktur i Leader Mittland Plus. Utveckling av produkter och tjänster inom t ex föreningslivet är mycket välkomna att söka stöd liksom sociala företag.

Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för produkt- och tjänsteutveckling kan organisationer som redan är aktiva på en marknad också utveckla nya produkter och tjänster för en breddad och blomstrande näring.

Miljöcertifiering

Paraplyprojektet har till syfte att mobilisera för fler miljöcertifierade företag och verksamheter i Leader Mittland Plus, speciellt naturnära verksamhet men kan också vara andra verksamheter såsom skolor och samlingslokalers verksamhet. Projektets inriktning omfattar all näring, även besöksnäringen.

Projektet förväntas även bidra till bygdens attraktionskraft och utveckling genom sitt miljöfokus.

Det finns många alternativa miljöcertifieringar där ute. Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för miljöcertifiering kan företagen komma ett steg närmare och påbörja sin miljöcertifiering och framtidssäkring.

Projekt inom fiskeri- och fiskesektorn där du kan delta

Flera paraplyprojekt inom fiskeverksamhet har beviljats stöd men har på grund av covid-19 inte startat ännu. De här projeken rekryterar vi projektledare till, och är du intresserad får du gärna kontakta oss.

Under pandemin har dessa projekt varit pausade. I januari 2022 hoppas vi kunna öppna upp projekten med full kraft. Fram till dess finns kort information om respektive projekt, men inga ansökningsformulär publicerade.

Akvaponi – paraplyprojekt

Vattenbaserad matinnovation – paraplyprojekt

Fiskevård – paraplyprojekt

Landbaserad fiskodling – paraplyprojekt

vi har två andra paraplyprojektliknande insatser där du också kan delta på olika sätt:

Diversifiering av fiskeriverksamhet

Projektet vänder sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet är att  fler verksamma inom fiskeri ska ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet är att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet och förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehåller i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning.

Gödselbrunnens röding

Det här är inte ett paraplyprojekt, men det finns ändå möjlighet att delta. Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar och målet är att det vid projektets slut ska finnas dokumentation på lämpliga tillvägagångssätt för start av fiskodling på land i tidigare gödselbrunnar, dokumentation av regelverk, samt en generell affärsplan som kan tillämpas på många. Dokumentationen ska göras allmänt tillgänglig för leaderområdets intresserade, utan kostnad.

Avslutade paraplyprojekt

Start-smart-hjälpen

Start-smart-hjälpen kan ge mikrostöd till byutvecklingsinsatser, t ex möten, marknadsföring, förstudier m.m.

Startgas

Startgas kan ge mikrostöd till företagsutveckling, antingen för den som vill starta företag eller som är ny och behöver mikrostöd för en ny idé.

Young Events

Young Events kan ge mikrostöd till utgifter kopplade till att planera eller genomföra ett evenemang planerat av unga och med unga som målgrupp.

Projektledare/kontakt

Erika Larsson

Verksamhetsledare
Lotten Rapp

Lotten Rapp

Projektledare Paraply Young Events (avslutat projekt)
Kerttu Heiskanen

Kerttu Heiskanen

Projektledare Paraply Startgas och Startsmarthjälpen (avslutade projekt)

Redovisa ditt mikroprojekt

Mikrostöd betalas ut av Leader Mittland Plus mot uppvisande av kvitton eller betalda fakturor.

I redovisningen vill vi ha in

-underlag på utgifterna

-betalningsbevis på utgifterna

-bokföring om stödet har lämnats till en organisation

-en kort delrapport.

Här finns en instruktion till delredovisning och slutredovisning av mikrostöd.