Paraplyprojekt ger möjlighet till mikrostöd snabbt

Vad är mikrostöd?

Leader Mittland Plus har möjlighet att ansöka om så kallade ”paraplyprojekt” för mikrostöd.

Mikrostöd innebär att du kan söka ett lite mindre stöd för vissa utpekade aktiviteter. Som mest kan stödet vara 25 000 kronor. Mikrostödet söks direkt från Leader Mittland Plus och beslutet fattas lokalt av en mindre grupp personer. Det gör att stödet kan komma snabbt till den som beviljas mikrostöd.

Varje paraplyprojekt har en egen projektplan och en egen budget.

Paraplyprojekten har egna coacher/projektledare som hjälper dig att söka stödet och kan vägleda kring vad som är möjligt och inte.

Möjliga mikroprojekt att söka just nu

Vi har några aktiva paraplyprojekt. Här nedan beskriver vi projekten lite kort. Om du känner att något av projekten skulle passa dig kan du klicka vidare på länkarna och läsa mer.

Young Events 2

I februari 2023 fick vi startbeslut för Young Events 2, en uppföljning av det populära Young Events som avslutades 2020. Mikrostöden gör det möjligt för unga personer, upp till 25 år, att planera och genomföra olika evenemang på landsbygden.

Young Events 2

Ung aktivitet

Syftet med paraplyprojektet Ung aktivitet är att ge möjligheter för unga upp till 25 år att genomföra olika aktiviteter som bidrar till en meningsfull fritid. Stödet som betalas ut kan exempelvis gå till en fritidsaktivitet som sker någon gång i veckan eller i månaden. Det kan vara material till en bollsport som idag inte finns på platsen, men som de unga önskar att det fanns, eller möjlighet till kulturutövande, samtalsgrupper, eller andra aktiviteter som unga upplever ett behov av. Stödet kan också gå till ersättning för en lagledare, domare eller annan person som finns på plats för att utföra aktiviteten. Det går att ansöka om stöd upp till 25 000 kronor.

Ung aktivitet

Produkter och tjänster

Syftet med paraplyprojektet är att ge möjligheter för att öka antalet nya produkter och tjänster i leaderområdet, främst nya produkter och tjänster inom de insatsområden som hittills inte genererat så många produkter och tjänster, såsom produkter och tjänster för ökad tillgänglighet, produkter och tjänster som stimulerar social ekonomi, näringsliv för starka lokala kretslopp där pengarna i så stor utsträckning som möjligt stannar kvar i den egna bygden, samt produkter och tjänster för att hitta egna lösningar på lokalt behovsanpassad service och infrastruktur. Utveckling av produkter och tjänster inom t ex föreningslivet är mycket välkomna att söka stöd liksom sociala företag.

Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att tillsammans gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för produkt- och tjänsteutveckling kan organisationer som redan är aktiva på en marknad också utveckla nya produkter och tjänster.

Nya produkter och tjänster

Miljöcertifiering

Paraplyprojektet har till syfte att mobilisera för fler miljöcertifierade företag och verksamheter i Leader Mittland Plus, speciellt naturnära verksamhet men kan också vara andra verksamheter såsom skolor och samlingslokalers verksamhet. Projektets inriktning omfattar all näring, även besöksnäringen.

Projektet förväntas även bidra till bygdens attraktionskraft och utveckling genom sitt miljöfokus.

Det finns många alternativa miljöcertifieringar att välja på och vi påverkar inte vilken väg ni väljer, det bestämmer ni själva. Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för miljöcertifiering kan företagen komma ett steg närmare och påbörja sin miljöcertifiering och framtidssäkring.

Miljöcertifiering

Paraply LEA – lokalekonomisk analys

Paraplyprojektet ska leda till att fler orter eller områden tar fram en Lokalekonomisk analys.

Genom att genomföra en LEA går det att uppskatta värdet av den lokala ekonomin, både den befintliga handeln och konsumtionern, men också potentiell lokal ekonomi om fler skulle välja att handla lokalt, köpa lokala tjänster eller på andra sätt bidra till att ekonomin stannar lokalt. Det är ett sätt att hitta fler möjligheter att stimulera det lokala cirkulära ekonomiska kretsloppet.

Paraply LEA

Avslutade paraplyprojekt

Start-smart-hjälpen

Start-smart-hjälpen kan ge mikrostöd till byutvecklingsinsatser, t ex möten, marknadsföring, förstudier m.m.

Startgas

Startgas kan ge mikrostöd till företagsutveckling, antingen för den som vill starta företag eller som är ny och behöver mikrostöd för en ny idé.

Young Events

Young Events kan ge mikrostöd till utgifter kopplade till att planera eller genomföra ett evenemang planerat av unga och med unga som målgrupp.

Fiskevård – paraplyprojekt

Flera paraplyprojekt inom fiskeverksamhet har beviljats stöd men har på grund av covid-19 inte gått att genomföra.

Akvaponi – paraplyprojekt

Vattenbaserad matinnovation – paraplyprojekt

Landbaserad fiskodling – paraplyprojekt

Diversifiering av fiskeriverksamhet

Projektledare/kontakt

Erika Larsson Karinaho

Erika Larsson Karinaho

Verksamhetsledare

Har du allmänna frågor om mikrostöd eller vill ansöka om mikrostöd ur projektet för utveckling av produkter och tjänster eller miljöcertifiering får du gärna kontakta Erika som berättar mer.

Sofi Gode

Sofi Gode

Projektcoach

Har du frågor eller vill ansöka om mikrostöd från något av de två paraplyprojekten som riktar sig till ungdomar eller paraply LEA för lokalekonomisk analys, kontakta Sofi.

Redovisa ditt mikroprojekt

Mikrostöd betalas ut av Leader Mittland Plus mot uppvisande av kvitton eller betalda fakturor.

I redovisningen vill vi ha in

-underlag på utgifterna

-betalningsbevis på utgifterna

-bokföring om stödet har lämnats till en organisation

-en kort delrapport.

Här finns en instruktion till delredovisning och slutredovisning av mikrostöd.