Halvtidsutvärdering

Varje leaderområde gör en så kallad utvärdering i halvtid, och för Leader Mittland Plus har vi valt att göra denna utvärdering genom peer-evaluation. Det innebär att vi gör en utvärdering med hjälp av någon som har egen erfarenhet av att jobba med leadermetoden.

Syftet med halvtidsutvärderingen är att titta på stödsökares och stödmottagares bild av leaderperioden, att utvärdera arbetsmetoder från det lokala leaderkansliet och LAG-gruppens arbetssätt för att hitta möjliga förbättringar.

Det vi vill ha svar på är dels hur metoden uppfattas och fungerar av de som beviljats stöd, och dels hur den mer administrativa delen av arbetet runt projektcoachning, ansökan om stöd och utbetalningar har fungerat så här långt liksom hur LAG-medlemmarna uppfattar arbetet i LAG. Uppdraget är en mindre utvärdering för vägledning framåt, medan en större utvärdering kommer att ske under 2022-23.

Utvärderingen ska genomföras under första kvartalet 2020, och resultatet ska presenteras senast i slutet av april 2020.

En utvärdering görs också när programperioden avslutas, och då kommer inriktningen också att vara resultat i förhållande till den lokala strategins innehåll och mål.

Den externa utvärderaren ska själv ha erfarenhet av att jobba med Leadermetoden på något sätt.

För att vara aktuell för uppdraget ska du ha god kännedom om leadermetoden och ha aktivt varit delaktig i leaderverksamhet på något sätt, men inte ha varit verksam inom det som idag är Leader Mittland Plus, det vill säga kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall. Detta för att säkerställa att utvärderingen är extern.

Vi själva genomför enkätfrågor till utvalda grupper, och dessa underlag kommer den som får uppdraget ta del av för att analysera vidare. Fler frågor är förstås möjliga att ställa, och även intervjuer är möjliga.

Anbud ska innehålla information om organisation och person/-er som ska jobba med utvärderingen samt deras specifika kompetenser och lämplighet för uppdraget, hur många fakturerade timmar uppdraget beräknas ta i anspråk inkluderat förberedelser, informationsinhämtning, analyser, möten och rapportering, samt pris per timme. Anbuden ska också innehålla referenser.

Anbuden utvärderas utifrån anbudsgivarens kompetens och totalpris. En tak-summa för uppdraget finns, och uppdrag som går över vårt tak kommer att väljas bort.

Anbud ska ha kommit in till Leader Mittland Plus senast den 15 januari 2020.

Mer information lämnas av verksamhetsledare Erika Larsson, 070-316 23 66.

Länkar till enkäter

Vi tar fram enkäter som de som är berörda av Leader 2014-2020 kommer att få svara på. Om du inte fått någon enkät men vill vara med och svara hittar du enkäterna här så snart de skickats ut.