Näridrottsplats för ökad lokal utveckling

Kälarnebygdens Kooperativa Förening och projektet Näridrottsplats för ökad lokal utveckling prioriterades av Leader Mittland Plus för projektstöd. Stödet hämtades från det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och Jordbruksverket.
Syftet med projektet var att öka attraktiviteten för Kälarne genom att skapa näridrottsplats och samlingspunkt där unga och gamla kan mötas och skapa interaktion med nyanlända.

Näridrottsplatsen ger ett lyft för hela bygden och en arena för aktiviteter året om vilket även bidrar till att locka besökare genom andra aktörer som använder arenan för evenemang. Projektet vände sig till bygdens unga, äldre, invandrare samt företag. Förväntade resultat var bland annat:
• Skapa en arena i samhället Kälarne där barn, ungdomar och vuxna träffas för spontan idrott och lek.
• Fler besökare till Kälarne, indirekt ökad handel och arbetstillfällen
• Ökad integration
Projektet utvecklade förutsättningar för landsbygden och bedömdes inom den lokala strategins insatsområde 3 tillgänglighet, vilket styrks av fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser i den lokala målmatrisen.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutar att prioritera ansökan om medel till Näridrottsplats Kälarne för ökad lokal utveckling SJV 2019-945. Stödet kan som mest uppgå till 992 117 kr.
LAG bedömer att det finns ett behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning bidrar till nya mötesplatser, kan påverka lokala attityder, bidrar till ökat friluftsliv samt integration. Projektet bedöms som långsiktigt och att det i hög utsträckning kan påverka ett lokalt samhälle.

Film om projektet.