Paraplyprojekt ger möjlighet till mikrostöd snabbt

Leader Mittland Plus har möjlighet att skapa paraplyprojekt för mikrostöd. Vi har några aktiva paraplyprojekt som alla har en egen undersida. Här nedan beskriver vi projekten lite kort. Om du känner att något av projekten skulle passa dig kan du klicka vidare på länkarna och läsa mer.

Vad är mikrostöd?

Mikrostöd innebär att du kan söka ett lite mindre stöd för vissa utpekade aktiviteter. Som mest kan stödet vara 25 000 kr. Mikrostödet söks direkt från Leader Mittland Plus och beslutet fattas lokalt av en mindre grupp personer. Det gör att stödet kan komma snabbt till den som beviljas mikrostöd.

Varje paraplyprojekt har en egen projektplan och en egen budget.

Paraplyprojekten har egna coacher/projektledare som hjälper dig att söka stödet och kan vägleda kring vad som är möjligt och inte.

Young events 2

I februari 2023 fick vi startbeslut för Young events 2, en uppföljning av det populara Young Events som avslutades 2020. Mikrostöden gör det möjligt för unga personer, upp till 25 år, att planera och genomföra olika evenemang på landsbygden.

Young Events 2

Nya produkter och tjänster

Nya produkter och tjänster

Syftet med paraplyprojektet är att mobilisera för fler insatser för att öka antalet nya produkter och tjänster i leaderområdet, främst nya produkter och tjänster inom de insatsområden som hittills inte genererat så många produkter och tjänster, såsom produkter och tjänster för ökad tillgänglighet, produkter och tjänster som stimulerar social ekonomi, näringslivsutveckling för starka lokala kretslopp samt inom produkter och tjänster för lokalt behovsanpassad service och infrastruktur i Leader Mittland Plus. Utveckling av produkter och tjänster inom t ex föreningslivet är mycket välkomna att söka stöd liksom sociala företag.

Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för produkt- och tjänsteutveckling kan organisationer som redan är aktiva på en marknad också utveckla nya produkter och tjänster för en breddad och blomstrande näring.

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

Paraplyprojektet har till syfte att mobilisera för fler miljöcertifierade företag och verksamheter i Leader Mittland Plus, speciellt naturnära verksamhet men kan också vara andra verksamheter såsom skolor och samlingslokalers verksamhet. Projektets inriktning omfattar all näring, även besöksnäringen.

Projektet förväntas även bidra till bygdens attraktionskraft och utveckling genom sitt miljöfokus.

Det finns många alternativa miljöcertifieringar där ute. Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för miljöcertifiering kan företagen komma ett steg närmare och påbörja sin miljöcertifiering och framtidssäkring.

Paraply LEA

Paraply LEA

Paraplyprojektet ska leda till att fler orter eller områden tar fram en Lokalekonomisk analys.

Genom att genomföra en LEA går det att uppskatta värdet av den lokala ekonomin, både den befintliga handeln och konsumtionern, men också potentiell lokal ekonomi om fler skulle välja att handla lokalt, köpa lokala tjänster eller på andra sätt bidra till att ekonomin stannar lokalt. Det är ett sätt att hitta fler möjligheter att stimulera det lokala cirkulära ekonomiska kretsloppet.

Avslutade paraplyprojekt

Start-smart-hjälpen

Start-smart-hjälpen kan ge mikrostöd till byutvecklingsinsatser, t ex möten, marknadsföring, förstudier m.m.

Startgas

Startgas kan ge mikrostöd till företagsutveckling, antingen för den som vill starta företag eller som är ny och behöver mikrostöd för en ny idé.

Young Events

Young Events kan ge mikrostöd till utgifter kopplade till att planera eller genomföra ett evenemang planerat av unga och med unga som målgrupp.

Fiskevård – paraplyprojekt

Flera paraplyprojekt inom fiskeverksamhet har beviljats stöd men har på grund av covid-19 inte gått att genomföra.

Akvaponi – paraplyprojekt

Vattenbaserad matinnovation – paraplyprojekt

Landbaserad fiskodling – paraplyprojekt

Diversifiering av fiskeriverksamhet

Gödselbrunnens röding

Det här är inte ett paraplyprojekt, men det finns ändå möjlighet att delta. Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar och målet är att det vid projektets slut ska finnas dokumentation på lämpliga tillvägagångssätt för start av fiskodling på land i tidigare gödselbrunnar, dokumentation av regelverk, samt en generell affärsplan som kan tillämpas på många. Dokumentationen ska göras allmänt tillgänglig för leaderområdets intresserade, utan kostnad.

Projektledare/kontakt

Erika Larsson Karinaho

Erika Larsson Karinaho

Verksamhetsledare
Sofi gode

Sofi gode

Projektcoach

Har du frågor eller vill ansöka om mikrostöd från oss får du gärna kontakta Erika som berättar mer.

Även Sofi kommer inom kort att jobba med de två paraplyprojekten som riktar sig till ungdomar.

Redovisa ditt mikroprojekt

Mikrostöd betalas ut av Leader Mittland Plus mot uppvisande av kvitton eller betalda fakturor.

I redovisningen vill vi ha in

-underlag på utgifterna

-betalningsbevis på utgifterna

-bokföring om stödet har lämnats till en organisation

-en kort delrapport.

Här finns en instruktion till delredovisning och slutredovisning av mikrostöd.