Sök mikrostöd för landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling har prioriterats för stöd genom Leader Mittland Plus. Projektet vänder sig till verksamheter och individer med intresse av fiskodling på land och syftar till att hjälpa intresserade att ta steget från tanke till handling när det gäller att starta småskalig landbaserad fiskodling. Målsättningen är att 8 verksamheter ska ha startat eller diversifierat för fiskodling på land.

Det här projektet ger möjlighet för dig med idéer kring fiskodling, som vill undersöka förutsättningar för egen verksamhet, att söka upp till 40 000 kr. För att ta del av mikrostödet behöver du presentera en projektplan och budget. Syftet är att du som har idén ska kunna hämta in kunskap och beslutsunderlag för ett framtida beslut, eller för att hitta möjligheter tillsammans med andra i olika samverkansformer.

Du kan söka stöd för utgifter för att utreda möjligheter, samverka med andra osv men inte använda pengarna till investeringar eller för att avlöna dig själv eller en närstående för att utföra utredningen.

Ansökan görs direkt till oss på leaderkontoret och en mindre grupp beslutar om stödet. Vi har beslutsmöten varje månad och de projekt som finns inne en vecka innan mötet tas upp till beslut.

Ansökan öppnar 1 oktober 2020.

Alla projekt behöver vara leaderprojekt, dvs följa leadermetoden. Det betyder bland annat:

Underifrånperspektivet: Idén  till projektet måste komma från de närmast berörda själva för att kunna beviljas medel ur projektet.

Partnerskap mellan sektorer: I LAG finns partnerskap mellan samtliga sektorer. Det är ett plus om det finns samverkan på orten mellan t ex förening och handel, eller offentlig verksamhet.

Nytänkande/innovation: Projektet är nytt i sig själv såtillvida att leaderkansliet inte genomfört något liknande projekt tidigare . För delprojekt gäller att samma aktivitet inte får ha genomförts på orten tidigare på det sätt som ansökan avser, eftersom stödet inte får gå till drift av befintlig verksamhet.

Vad kan du söka mikrostöd till?

Det är ett projekt för fler företag inom fiskeriverksamhet, samt ett projekt för fler produkter inom fiske och vattenbruk.

Du som tar del av stödet ska undersöka förutsättningar och förbereda för att själv starta landbaserad fiskodling. T ex kan du behöva ta reda på mer, gå en kurs, ta in en extern konsult som hjälper dig att visa vad du behöver göra och tänka på för att starta fiskodling på land hos dig, eller för att flera intresserade ska kunna gå ihop och lära sig mer eller samarbeta i gemensamma frågor.

Du kan inte söka stöd för investeringar eller andra utgifter som direkt leder till fiskodling, utan det är i första hand de steg du tar på vägen dit som ingår i projektet, likt förstudiearbete.

Du kan heller inte söka stöd för att ersätta din egen arbetstid, utan projektstödet ska gå till att hämta in den kunskap du inte själv har, men som är nödvändig för att fatta beslut om nästa steg, det vill säga, att starta fiskodling på land.

Stödet vänder sig till befintliga organisationer. Privatpersoner kan söka stöd om det finns en tydlig koppling till en framtida odling av livsmedelsfisk på land.

Ni kan söka som mest 40 000 kr.

För att kunna få stöd från Leader Mittland Plus måste det ni söker stöd för stämma med det som kallas horisontella kriterier. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö och ni behöver beskriva det i er ansökan.

Investeringar är inte tillåtna i projektet.

Underlag En projektplan och en detaljerad budget måste finnas med, liksom en likviditetsplan.

Sökande: Det måste finnas en ansvarig person som är över 18 år för att söka stödet.

Vilka urvalsfrågor kommer vi att ställa?

Alla mikrostöd beslutas utifrån standardiserade frågor, och för att det ska gå snabbt att få en idé bedömd är det bra om vi kan hitta svaret på de här frågorna i din projektbeskrivning. Kriterierna bedöms med begreppen nämner det/i viss utsträckning (1 p), i stor utsträckning/har tydliga aktiviteter (3 p) och har det som mål/i mycket stor utsträckning (5 p). Det behöver finnas minst 1 poäng per fråga för att delprojektet ska gå vidare. Om budget är begränsad och det krävs en rangordning mellan projekt ger fler poäng högre rang och skall prioriteras.

 • Genomförs projektet på landsbygden?
 • Finns en projektplan och budget med ansökan?
 • Stämmer projektet med leadermetodens underifrånperspektiv, nytänkande och partnerskap/tillsammanstanke? (om ja = förenligt med strategin)
 • Ställer sig projektägaren bakom de horisontella målen? (om ja = förenligt med strategin)
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?
 • Innehåller ansökan någon form av utgifter för investering? Ja/nej (Skall vara nej för att godkännas)

För det här projektet ställer vi också följande frågor:

 • Siktar projektet i långsiktigt och syftar till långsiktigt hållbara lösningar/utveckling?
 • Arbetar projektet för att stärka lokala attityder och mobilisering och syftar till att stärka kraften att påverka vår egen situation och förändra på hemmaplan?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Vilket behov finns av projektet?
 • I vilken utsträckning påverkar projektet ett lokalt samhälle?
 • Vilken grad av innovation har projektet i metod eller mål?

Insatsspecifika urvalsfrågor för hela projektet

För att gå vidare för stöd skall minst ett av kriterierna vara uppfyllda, då de är målet med paraplyprojektet.

  • Bidrar projektet till ökad fiskodling på land i leaderområdet?
  • Bidrar projektet till fler företag inom fiskeriverksamhet med odling på land?

Övrigt som ansökan behöver besvara:

 • Bidrar projektet till fler produkter inom fiske och vattenbruk?
 • Kommer projektet att diversifiera verksamheten i företag?
 • Kommer projektet att ge positiva effekter för miljön?

Ansökningsformuläret är en wordfil som skickas in till leaderkansliet på epost info@mittlandplus.se.

Det är bra om du beskriver så tydligt som möjligt vad ni vill göra och varför. Det behöver framgå i detalj vad budget ska användas till och du behöver kunna skicka med offerter eller annat som visar hur ni kommit fram till kostnaderna ni söker stöd för. Det här kan ni få hjälp med att formulera, och då kontaktar ni oss på kansliet. Det kommer att anställas en person som har paraplyprojekten som sitt arbetsområde, men tillsvidare ber vi er kontakta kansliet på info@mittlandplus.se och boka en tid med oss.

Skicka mail till oss