Paraplyprojekt Miljöcertifiering

Paraplyprojektet har till syfte att mobilisera för fler miljöcertifierade företag och verksamheter i Leader Mittland Plus, speciellt naturnära verksamhet men kan också vara andra verksamheter såsom skolor och samlingslokalers verksamhet. Projektets inriktning omfattar all näring, även besöksnäringen.

Projektet förväntas även bidra till bygdens attraktionskraft och utveckling genom sitt miljöfokus.

Det finns många alternativa miljöcertifieringar där ute. Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för miljöcertifiering kan företagen komma ett steg närmare och påbörja sin miljöcertifiering och framtidssäkring.

Fem företag ska ha påbörjat sin miljöcertifiering, minst 3 av dessa ska ha genomfört certifieringen inom 6 månader efter att paraplyprojektet har avslutats.

Vilka aktiviteter kan ingå?

Aktiviteter som leder till miljöcertifiering av företag och verksamheter på landsbygd, antingen för att kunna utveckla verksamheten genom t ex utbildning inom relevant område, eller genom att bekosta delar av certifieringen.

Exempel på projekt:

  • Anlita extern kompetens för utredning, analys, m.m.
  • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
  • Certifiering i praktiken
Vilka kan söka?

Stödet kan sökas av en organisation som finns i kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall, med undantag av Sundsvalls tätort, avgränsat till Sundsvalls- Sköns- och Selångers församlingar.

Finns det några krav?

Ja, vi har några grundkrav och mål som er idé behöver nå upp till för att ni ska få stöd:

Den sökande skall vara en juridisk person. Den juridiska personen som söker stödet behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och kunna ligga ute med hela summan, då den betalas ut först mot faktura eller motsvarande underlag. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Ni behöver skriva och skicka in en tydlig beskrivning av vad ni vill göra och med en detaljerad budget. Det finns en mall att använda och om du behöver stöttning från Leader Mittland Plus hjälper vi till och svarar på dina frågor.

Projektidén ska komma från er som är berörda och delaktiga i projektet, och vi vill gärna att ni beskriver det i ansökan. Ni behöver visa vilka som ska vara delaktiga i projektet.

Er egen insats är ideell tid motsvarande minst en tredjedel av det värde som ni söker stöd för. Ideell tid värderas till 220 kr per timme för en vuxen peson.

Projektidén kan genomföras under max 6 månader.

Ni kan söka max 25 000 kronor. Projekt som inte leder till intäkter är generellt inklusive moms. Om budget är upprättad inklusive moms är maximalt belopp också inklusive moms. Det är troligt att den organisation som söker stöd för miljöcertifiering bedriver någon form av företagsliknande verksamhet, och för dessa verksamheter beviljas som mest 70 % stöd. Resterande 30 % står delprojektet för med egna kontanta medel.

Eftersom miljöfrågan bedöms som allmännyttig är det bra om det framgår på vilket sätt ett delprojekt bidrar till allmännytta utöver organisationens vinst.

Övrigt

För att kunna få stöd från Leader Mittland Plus måste det ni söker stöd för stämma med det som kallas horisontella kriterier. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö. Du får svara på frågor om detta i din ansökan.

Vad kan en inte få stöd för?
  • Ordinarie drift.
  • Löner till egen organisation
  • Investeringar
Beslutsprocess

Delprojektansökningar handläggs av Leaderkansliets personal som kontrollerar projektet utifrån syfte, mål och regelverk.

Beslut fattas av verksamhetsledare tillsammans med två ledamöter i LAG/styrelsen.

Ansökan om mikrostöd

Formulär för ansökan om mikrostöd (word)

Bilaga med urvalsfrågor för mikrostöd miljöcertifiering  (pdf)

Skicka mail till oss