Söråkers folkets hus

Horisontella mål

Vi vill att alla projekt ställer sig bakom de horisontella målen i den lokala strategin. Vi ställer inte krav på att alla projekt har aktiviteter som vänder sig direkt till de horisontella målen, men har du aktiviteter eller till och med något av de horisontella målen som projektets mål så får du högre poäng i bedömningen.

De horisontella målen bedöms med 0,1, 3 eller 5 poäng.

0 poäng = information saknas om hur projektet förhåller sig till något eller alla av de horisontella målen

1 poäng = de horisontella kriterierna finns omnämna, antingen som helhet eller vart och ett för sig

3 poäng = projektet har aktiviteter där några av de horisontella målen är ämnet för aktiviteten

0 poäng = projektet har något eller några av horisontella målen som ett av sina projektmål

 • Hållbar utveckling

  Hållbar utveckling betyder att den nuvarande generationens behov uppfylls utan att de kommande generationernas förmåga att tillgodose sina behov äventyras. Hållbar utveckling förutsätter en effektiv ekonomi, men också att resurserna brukas utan att förbrukas, en god social sammanhållning och att demokratiska grundvärden respekteras.

 • Miljö och klimat

  Målet för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

 • Likabehandling och ickediskriminering

  Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

 • Jämställdhet mellan kvinnor och män

  Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

 • Attityder och mobilisering

  Hur förhåller sig ditt projekt till attityden till oss själva vår egen kraft att förändra och skapa för att få till stånd en utveckling där vi blir fler invånare, har fler företag och fler arbetstillfällen i en hållbar landsbygd? Handlar ditt projekt om att mobilisera de resurser som vi själva är?

Steg-för-steg-test

Om du följer de här rubrikerna steg för steg kan du själv snabbt kolla om din idé verkar passa för projektstöd från Leader Mittland Plus.

 1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
 2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
 3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
 4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
 5. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus?
 6. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
 7. Ansökan är komplett?

Står ni bakom de horisontella målen? Skriv det i ansökan så att vi vet hur ni tänker kring de här viktiga frågorna. Har ni aktiviteter eller mål som stämmer med våra horisontella mål, skriv det med. Nu kan ni gå vidare till nästa steg.