Fler fönster ska lysa i mitt land!

Vi ska med vår lokala strategi skapa fler hållbara sysselsättningar, starka lokala kretslopp, lokalt behovsanpassad service och infrastruktur och en öppen och tillgänglig natur för alla.

Vår strategi engagerar och mobiliserar människor i föreningar, företag och offentliga organisationer i landsbygd och stad att bidra till en omställning för ett hållbart samhälle med livskraft. Samverkande aktiviteter på flera fronter ska var för sig och tillsammans leda till att de övergripande målen och att vår vision uppfylls.

Genom ESI-fonderna kan vi förbättra miljön i vattnet, marken och luften och erbjuda innanförskap och arbeten åt fler i både social ekonomi och andra hållbara företagsformer. Med tillgänglighet i service och kommunikation kan fler företag inom olika branscher ha sin bas här och fler kan jobba hemifrån. Varor och tjänster för en lokal, när- och global marknad kan produceras här med naturen som förnyelsebar resurs. Det gör att kapitalströmmarna går åt vårt håll. När fastigheter och lokaler frigörs med lokal kapitalbildning kan familjer och företag flytta in med annan kompetens, andra idéer och metoder.

I mötet med det som redan är skapas innovationer, nya lösningar och tankar där även det och de gamla har en plats. Attraktionskraften ökar och besöksnäringen, service och lokal matproduktion får större underlag. Genom att fler unga flyttar in för arbete och fritid i olika former i området ökar den yrkesverksamma befolkningen och medelåldern sänks. Vi får en bättre balans i bärande samhällsstrukturer och en hållbar ekonomi och tillväxt i både stad och land. Allt detta gör vi i fyra insatsområden: Social ekonomi och lokal kapitalbildning, Företagande och utvecklat entreprenörskap, Tillgänglighet samt Natur- och kulturbevarande insatser.

Strategin är förankrad och framtagen i en inkluderande process med ett partnerskap som representerar många olika organisationer i det geografiska området. Den är avstämd mot regionala och kommunala visions- och strategidokument och de fyra struktur- och investeringsfonderna.

Steg-för-steg-test

Om du följer de här rubrikerna steg för steg kan du själv snabbt kolla om din idé verkar passa för projektstöd från Leader Mittland Plus och kontrollera att du fått med all information.

  1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
  2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
  3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
  4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
  5. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
  6. Ansökan är komplett?
  7. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus?

Målmatris -testa var i strategin det finns stöd för din utvecklingsidé

Insatsområde 1
Social ekonomi & lokal kapitalbildning

Social ekonomi och ökad tillgång på lokalt kapital.

Insatsområde 2
Företagande & utvecklat
entreprenörskap

Lokala företag, jord, skog, besöksnäring, lokal mat, och fiske. Förädling och diversifiering

Insatsområde 3
Tillgänglighet

Kontakter med världen utanför, lokal service, mötesplatser, bostäder, bredband.

Insatsområde 4
Natur- & kultur-bevarande insatser

Natur- och kultur-tillgångar. Natur- och kulturturism, bioenergi, eko-system, livsmiljö.

Mål 1
Fler hållbara sysselsättningar

Miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.

Fler företag/ aktörer inom social ekonomi

Ökat entreprenörskap och kunskap inom social ekonomi.

Fler nya lokala produkter och tjänster inom social ekonomi.

Fler lokala företag

Ökat entreprenörskap

Ökad förädling och diversifiering

Ökad kompetens-utveckling

Fler nya lokala produkter och tjänster inom tillgänglighet

Fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad

Ökad lokal miljö-certifierad natur och kulturturism

Fler nya miljö- och klimatsmarta produkter/tjänster

Ökad miljöcertifiering av lokala företag och organisationer

Mål 2
Starka lokala kretslopp

Lokal kapitalförsörjning. Ökad kritisk massa. Kreativa dynamiska miljöer, rikt fritidsliv, nytt blod via ökad inkludering

Mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer

Fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser

Ökad inkludering i lokalt företagande och lokalsamhället

Fler nya lokala produkter/ tjänster

Ökat samarbete land/stad (Regionalfonden)

Ökad inkludering i lokalt företagande

Ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället

Ökad integration på landsbygden

Fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser

Utveckla mångfalden i jord- och skogsbruket

Återställa vatten och markbiotoper

Utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv

Mål 3
Lokalt behovsanpassad service- & infrastruktur

Lokala handlingsplaner och insatser

Ökad förädling av lokala varor och tjänster inom social ekonomi

Fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem

Nya lokala produkter/tjänster

Ökad service på landsbygden

Fler nya lokala boendemöjligheter

Ökad tillgång på bredband

Ökad tillgång på alla transporter

Bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv
Mål 4
En öppen frisk och tillgänglig natur för alla

Vårt biologiska framtidskapital

Ökat socialt entreprenörskap med inriktning på jord/skog/vattenÖkad besöksnäring inriktning jord/skog/vatten

Fler miljöcertifieringar inom jord/skog/vatten.

Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla

Fler besöksmål och mötesplatser i naturen

Utveckla och bevara öppna landskapet

Återställa vatten och markbiotoper

Ökad mångfald i jord- och skogsbruk

Gå vidare till nästa steg

Tycker du att det stämmer ungefär med vad ni vill åstadkomma med er projektidé? Då kan du gå vidare till nästa steg och göra en intresseanmälan.

Strategin i sin helhet

Här hittar du den lokala strategin som pdf. Du kan öppna och läsa på skärmen eller spara ner den till din enhet.

Faktablad per insatsområde

Varje insatsområde i strategin finns i sammanfattning. Det kan vara till din hjälp när du skriver din ansökan.

Faktablad insats 1 Social ekonomi och lokal kapitalbildning (pdf)

Faktablad insats 2 Företagande och utvecklat entreprenörskap (pdf)

Faktablad insats 3 Tillgänglighet (pdf)

Faktablad insats 4 Natur- och kulturbevarande insatser (pdf)