Urvalet gör den lokala aktionsgruppen LAG

Ansökan bedöms av LAG

Det är den lokala aktionsgruppen (LAG) som fattar alla projektbeslut. LAG träffas varannan månad.

Alla LAG-ledamöter får handlingarna senast en vecka innan mötet, och läser in sig på alla projekt inför beslut. Projekt diskuteras ingående, och när det är dags för beslut följer LAG givna frågeställningar som också finns publicerade här på hemsidan.

När projekt varit uppe till beslut i LAG meddelar vi projektägare så snart vi har protokollen justerade digitalt. Det sker normalt inom två dagar, men kan ta upp till en vecka om det är komplicerade beslut. LAGs beslut meddelas alltid av kansliet.

Strategin är viktig

Alla projekt ska hjälpa till att uppfylla målen i vår strategi. Läs strategin, använd den målmatrisen, tabell med mål och insatsområden som finns som pdf på hemsidan till att börja med, det finns också en kortversion av strategin om du inte vill läsa hela. Här på sidan hittar du också våra kortfattade informationsblad som är uppdelade på insatsområden. Med dem kommer du långt.

Urval

Leader Mittland Plus har sju grundkriterier som måste vara uppfyllda för att en ansökan ska gå vidare och bedömas med urvalskriterier. Alla projekt viktas sedan mot urvalskriterier enligt en mall som godkänts av Jordbruksverket. Varje projekt får poäng och alla godkända projekt måste över 75 poäng. Kriterierna kan också leda till omedelbart avslag.

Leadermetoden

Grundläggande är att alla projekt ska ske enligt leadermetoden. Den bygger på samarbete med andra, lokala förutsättningar och lokala initiativ. Metoden innebär underifrånperspektiv, partnerskap, samverkan/nätverkande och innovation/lärande.

Underifrånperspektiv innebär att projektet har sitt ursprung i ett lokalt sammanhang i en bygd och att det finns ett behov av projektet där det ska genomföras. Vi vill gärna att initiativet till ett utvecklingsprojekt kommer underifrån och prioriterar detta i vår bedömning.

Partnerskap innebär att hela projektet skall genomföras i nära samverkan med en eller flera parter, gärna från flera sektorer.

Samverkan och nätverkande innebär att man i lösa former och sammanslutningar arbetar tillsammans lokalt för att genomföra projektet.

Innovation och lärande är att det ska finnas ett nytänkande i projektet och en tanke på hur projektet kan förmedla lärande till sin bygd och till deltagare. Nytänkande kan vara nytt i ett lokalt perspektiv.

”Horisontella mål”

Dessutom ställs krav på att alla projekt på ett eller annat sätt ska visa hur de förhåller sig till och bidrar till de horisontella målen: Hållbar utveckling, miljö och klimat, likabehandling/ ickediskriminering, jämställdhet mellan kvinnor/män och attityder och mobilisering.

Dessa och andra urvalskriterier vägs in och betygssätts i beslutsprocessen.

Skall-kraven i den lokala strategin

Krav som måste vara uppfyllda:

  1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
  2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
  3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
  4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
  5. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
  6. Ansökan är komplett?
  7. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus

Urvalskriterier

För projekt där skallkraven är uppfyllda använder LAG bedömningsmallar med fastställda kriterier. Urvalskriterierna är olika för insatsområden och fonder. Du hittar frågorna här:

Insatsområde 1 (pdf)

Insatsområde 2 (pdf)

Insatsområde 3 (pdf)

Insatsområde 4 (pdf)

Samtliga urvalskriterier inkl förstudier (pdf)

Bedömning av stödnivå (pdf)