Förstudie morgondagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie morgondagens föreningsliv prioriterades för stöd från Leader Mittland Plus. Projektstödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet, ur Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Projektets syfte var att få ett antal frågor besvarande om hur unga vuxna/nyinflyttade ser på Morgondagens föreningsliv och hur arbetet kan förändras för att möta nya utmaningar till förändring. Målet på lång sikt var att få förnyade arbetsformer i föreningslivet som attraherar den yngre generationen. Dokumentera, sprida goda exempel och göra kända för att tillvaratas av föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Projektet bedömdes inom den lokala strategins insatsområde 1 social ekonomi och lokalt kapital, vilket styrktes av målen fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser, ökad inkludering i lokalt företagande och lokalsamhället samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem som kan bli resultat av ett genomförande efter förstudien.

Projektet vände sig till föreningsintresserade unga, unga vuxna, samhällsmedborgare.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Förstudie framtidens föreningsliv SJV 2018-4405. Projektet kunde få som mest 200 000 kr i stöd.

LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet jobbar långsiktigt samt kan påverka lokala attityder och bidra till mobilisering på landsbygden. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället och bidrog till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.