Paraplyprojekt nya produkter och tjänster

Syftet med paraplyprojektet är att mobilisera för fler insatser för att öka antalet nya produkter och tjänster i leaderområdet, främst nya produkter och tjänster inom de insatsområden som hittills inte genererat så många produkter och tjänster, såsom produkter och tjänster för ökad tillgänglighet, produkter och tjänster som stimulerar social ekonomi, näringslivsutveckling för starka lokala kretslopp samt inom produkter och tjänster för lokalt behovsanpassad service och infrastruktur i Leader Mittland Plus. Utveckling av produkter och tjänster inom t ex föreningslivet är mycket välkomna att söka stöd liksom sociala företag.

Detta paraplyprojekt gör det möjligt för entreprenörer och föreningar på landsbygden att gå från tanke till handling. Genom att ansöka om mikrostöd för produkt- och tjänsteutveckling kan organisationer som redan är aktiva på en marknad också utveckla nya produkter och tjänster för en breddad och blomstrande näring.

4-6 organisationer ska ha tagit fram nya produkter eller tjänster när paraplyprojektet avslutats.

Vilka aktiviteter kan ingå?

Aktiviteter som leder till nya produkter och tjänster enligt syftet.

Stödet kan ges till företag och verksamheter på landsbygd, antingen för att kunna utveckla produktprototyper eller genom sådan information och kunskap som behövs för att utveckla produkten eller tjänsten. Stöd kan inte ges till vidareutveckling av befintliga produkter eller tjänster, inte till att avlöna personer som finns i organisationen eller är närstående organisationen, eller liknande utgifter som normalt skulle ske som en naturlig utveckling av en verksamhet. Inte heller marknadsföring kan genomföras med stödet, utan det är utgifter kring utvecklingen av nya innovativa produkter och tjänster som kan tas upp i ansökan. Stödet ges för att täcka utgifter för att ta in kompetens eller för material vid test av produkter och ska vara på en mer allmännyttig nivå där utredning och test är i fokus. Produktion för försäljning kan inte ingå utan enbart innovationskostnaderna.

Inga investeringar är möjliga inom paraplyprojekt.

Exempel på projekt:

  • Anlita extern kompetens för utredning, analys, m.m.
  • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
  • Materialkostnader för test av prototyper.
  • Studiebesök om studiebesöket kan kopplas till produkten.
Vilka kan söka?

Stödet kan sökas av en organisation som finns i kommunerna Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvall, med undantag av Sundsvalls tätort, avgränsat till Sundsvalls- Sköns- och Selångers församlingar.

Finns det några krav?

Ja, vi har några grundkrav och mål som er idé behöver nå upp till för att ni ska få stöd:

Den sökande skall vara en juridisk person. Den juridiska personen som söker stödet behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och kunna ligga ute med hela summan, då den betalas ut först mot faktura eller motsvarande underlag.

Ni behöver skriva och skicka in en tydlig beskrivning av vad ni vill göra och med en detaljerad budget.

Projektidén ska komma från er som är berörda och delaktiga i projektet, och vi vill gärna att ni beskriver det i ansökan. Ni behöver visa vilka som ska vara delaktiga i projektet.

Er egen insats är ideell tid.

Projektidén kan genomföras under max 6 månader.

Ni kan söka max 25 000 kronor. Projekt som syftar till näringsverksamhet söker exklusive moms. Allmännyttig utveckling söker inklusive moms. Produkter och tjänster betraktas som utveckling som är till nytta för få, och kan få som mest 70 % stöd från Leader Mittland Plus. Resterande 30 % behöver ni som stödmottagare själv stå för med kontanta medel.

Övrigt

För att kunna få stöd från Leader Mittland Plus måste det ni söker stöd för stämma med det som kallas horisontella kriterier. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö. Skriv i er ansökan hur ni tänker kring de frågorna. Det finns ett underlag med rubriker ni kan använda som hjälp.

Vad kan en inte få stöd för?
  • Ordinarie drift.
  • Löner till egen organisation
  • Investeringar
Beslutsprocess

Delprojektansökningar handläggs av Leader Mittland Plus som kontrollerar projektet utifrån syfte, mål och regelverk.

Beslut fattas av verksamhetsledare tillsammans med två ledamöter i LAG/styrelsen.

Ansökan om mikrostöd

Formulär för ansökan om mikrostöd produkter och tjänster (word)

Urvalsfrågor för beslut om mikrostöd produkter och tjänster (pdf)

Skicka mail till oss