Budget, finansiering och ideella resurser

Budget

I ansökan vill vi ha in Jordbruksverkets budgetmall som är uppdelad per aktivitet och där vi kan se vilken typ av kostnader som är upptagna i projektet. Det är inte ett krav att just detta formulär används, men det är praktiskt eftersom den räknar automatiskt.

Budgetmallen är en översikt, och för att vi ska kunna följa hur ni räknat behöver vi en detaljerad budgetbilaga.

Oavsett vilken budgetmall du väljer att använda behöver kostnadsslagen delas upp och redovisas var för sig.

Personalkostnader

Personalkostnader är kostnad för anställd personal där den organisation som söker stödet också är arbetsgivare. Här finns en mall som räknar ut den totala kostnaden för en anställd, antingen som månadskostnad eller timkostnad. I leaderstöd räknar man alltid med lönekostnadspåslaget 42,68% på månadslön eller timlön, oavsett vad den faktiska kostnaden är. Om du använder Jordbruksverkets uträkningsmall för lön kan du spara den som pdf och lägga den som bilaga till din ansökan. Det underlättar för oss i handläggningen och det går lite snabbare.

Indirekta kostnader

Om ett projekt har lönekostnader kan projektet lägga på 15% för indirekta kostnader i sin budget. De här 15% skall då täcka lokalkostnader, telefonkostnader med flera kostnader som inte hör samman med en specifik aktivitet. Kostnaderna behöver inte redovisas utan läggs som en schablon på lönekostnaden.

Investeringar

Investeringar följer ett eget regelverk och definitionen skiljer sig lite från det vi kallar investeringar i dagligt tal. Förenklat är en investering över 22 000 kr och avser något som skall finnas kvar fem år efter att projektet är avslutat. Man skiljer på produktiva investeringar och icke-produktiva investeringar. En produktiv investering kan man säga är något som kommer att leda till intäkter, t ex en fabrik där något skall tillverkas för försäljning. En icke-produktiv investering är något som inte leder till intäkter, men som är nödvändig projektets resultat.

Övriga utgifter

Här tar man upp konsultkostnader, marknadsföringskostnader, kostnader för möteslokaler om det ingår i en separat aktivitet, resekostnader (alltid 30 kr per mil om egen bil), lunch eller middagar (Alltid 90 kr per person och tillfälle), fika (beräknas enligt 60 kr per person och tillfälle men redovisas med faktisk kostnad) o.s.v.

Offentliga resurser

Offentliga resurser är när offentliga verksamheter bidrar till utvecklingsprojekt med annat än pengar. Det kan vara en offentliganställd person som ska jobba i ett projekt, eller t ex när Arbetsförmedlingen står för en arbetsmarknadsinsats som kommer projektet till del. Det kan också vara att en offentlig organisation bekostar en del av en investering, t ex inreder en turistinformationspunkt i ett leaderfinansierat besöksmål. Offentliga resurser kräver ett intyg.

OBS! Att det är nya regler och att en offentlig organisation som söker stöd inte kan ta med offentliga resurser från den egna verksamheten.

Om en offentlig organisation går in med arbetstid, lokaler eller andra resurser ska de tas upp i detalj i kostnadsbudgeten. Är det personalkostnader ska det styrkas med en löneuträkning och är det andra kostnader ska det styrkas med lämpliga underlag. Obs! Att de offentliga resurserna ska redovisas i samband med ansökan om utbetalning och det behövs ett medfinansieringsintyg.

Finansiering

Det går att söka 100% finansiering genom Leader, men vi rekommenderar starkt att du har fler finansiärer eftersom det är ovanligt att projekt får mer än 90 % stöd.

Offentlig medfinansiering i pengar

Andra EU-medel kan inte medfinansiera ett leaderprojekt, men i princip alla andra typer av offentlig medfinansiering är tillåten. Arbetsförmedlingens lönebidragsformer är en vanlig medfinansiering, kommunala utvecklingsmedel, länsstyrelserna har utvecklingmedel som går att ta med och så vidare.

Privat medfinansiering i pengar

Privat medfinansiering måste vara i pengar, undantaget enskilda firmor och handelsbolag där egen arbetstid går att ta upp som medfinansiering.

Privata resurser i form av donerat material, donerad arbetskraft osv räknas som ideella resurser. Den är viktig för vår bedömning av projektet, men räknas inte med i budget.

Är det ett företag som söker stöd är stödet maximerat till 70%, och då behöver företaget ha minst 30% privat finansiering, helst lite mer.

Offentliga resurser

Offentliga resurser är när offentliga verksamheter bidrar till utvecklingsprojekt med annat än pengar. Det kan vara en offentliganställd person som ska jobba i ett projekt, eller t ex när Arbetsförmedlingen står för en arbetsmarknadsinsats som kommer projektet till del. Det kan också vara att en offentlig organisation bekostar en del av en investering, t ex inreder en turistinformationspunkt i ett leaderfinansierat besöksmål. Offentliga resurser kräver ett intyg.

Offentliga resurser ska ha samma summa både som kostnad och som en finansiering och de här posterna tar ut varandra.

OBS! Att det är nya regler och att en offentlig organisation som söker stöd inte kan ta med offentliga resurser från den egna verksamheten.

Medfinansieringsintyg

Offentlig finansiering behöver ett medfinanseringsintyg i någon form, men privat finansiering behöver inte det.

Ideella resurser

Ideella resurser är en självklar del i Leadermetoden och i leaders början var det ofta material man sökte stöd för medan arbetet utfördes lokalt och ideellt. Idag söker projekt stöd för arbetstid och för konsulttjänster, men vi har fortfarande krav på privata resurser med minst 30% av totalbudget. De här resurserna kan med fördel vara ideella.

De ideella resurserna har alltså ett ekonomiskt värde, men de hanteras utanför budget.

Arbetstid räknas som 220 kr per timme om det är vuxna som lägger ner tid i projektets genomförande. De här timmarna ska redovisas in till leaderkontoret och därför är det viktigt att du har tänkt igenom i vilka sammanhang ideella timmar kommer att uppstå och hur många timmar det kan bli för varje aktivitet.

Material som privatpersoner, företag eller föreningar skänker till projektet ska också redovisas som en ideell resurs. Om t ex en trävarufirma donerar virke och spik till projektet vill vi veta vad det är och hur mycket det är värt i pengar för att kunna ta upp det som en ideell resurs. Detsamma gäller grävmaskinisten som gräver ideellt men som annars skulle ha tagit betalt för tjänsten, då är den ideella insatsen värdet av vad hen skulle ha kunnat ta betalat för samma tid.

Det finns blanketter för redovisning av ideella timmar, men ingen blankett för övriga resurser.