Paraply Startgas

Leader Mittland Plus fick  startbeslut för paraplyprojektet Startgas. Startgasprojektet syftade till att stimulera till nya företag, arbetstillfällen och nya produkter genom att stötta nyskapande idéer i ett tidigt skede. Projektet innebar att Leader Mittland Plus kunde ge startgascheckar med mikrostöd. Stödet skulle bidra till bibehållen och förbättrad lokal service, nya verksamheter, samt lokal produktion av varor och tjänster på landsbygden eller kopplat stad och land.

Den förväntade ökade företagsamheten bidrog till ökad ekonomisk tillväxt i bygden.

Startgasprojektet möjliggjorde också förstudier för framtida företagande, och kunde också användas för att skapa nya nätverk för företag och entreprenörskap i området.

Fokus låg i första hand på mikroföretagande, unga idéer och nysvenska entreprenörer men alla former av innovation och nyföretagande som stimulerar landsbygdens utveckling mot ökat företagande är välkomna.

Vid projekttidens slut skulle minst 10 idéer  tagit del av mikrostödet i paraplyprojektet, och minst fyra av idéerna ska ha blivit någon form av affärsverksamhet.

Paraplyprojekt innebar att det gick att söka ”utvecklingscheckar” på som mest 25 tkr för en projektidé. Utvecklingspengarna söktes från Leader Mittland Plus med en beskrivning av projektet och beslutet fattades snabbt och lokalt hos leader. Fördelen vid mikroprojekt är att det går fort från ansökan och projektstart och de som söker stödet kan få mycket hjälp i ansökan.

Projektet hade utrymme för 10-12 startgas-projekt på landsbygden i leaderområdet.

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus bedömde projektet med gällande urvalskriteriemallar och bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat. Projektet arbetar i mycket hög utsträckning långsiktigt och leder till hållbara lösningar. Projektet bedömdes också i mycket hög utsträckning kunna påverka lokala samhällen och jobba med lokala attityder och mobilisering.

Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap, och i stor utsträckning till samarbete stad-land, ökad sysselsättning samt fler små och medelstora företag.

Projektets totala budget var 400 000 kr fördelat på 67 % stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Jordbruksverket, samt 33 % stöd från det lokala leader-partnerskapet.