Peckas odlingar AB projekt Femte generationens kretsloppsodling har prioriterats av Leader Mittland Plus för en förstudie.

Projektet bidrar till att genomföra den lokala strategin inom insatsområde 2 entreprenörskap och målen ökat entreprenörskap och ökad förädling och diversifiering genom att bidra till att öka den svenska fiskodlingen, minska behovet av importerad fisk och öka antalet arbetstillfällen. Förstudiens mål är att ta till vara kompetens och kunskap som beskriver den femte generationens kretsloppsodling och som leder fram till ett pilotprojekt. Förstudien ska göra det möjligt att expandera svensk fiskodling.

På lång sikt hoppas förstudien bidra till en minskning av den stora importen av fisk, ökad sysselsättning samt ett mer miljöriktigt arbetssätt utan läckage av näringsämnen till naturen.

Bedömningen har gjorts med urvalskriterier för insatsområde 2 entreprenörskap. LAG har bedömt att det finns ett mycket stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Förstudien bedöms svara på en mycket konkret frågeställning och bedöms på sikt kunna bidra till ökad förädling, till fler lokala produkter och tjänster, ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag och till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser.