Fiskevårdsprojektet är avslutat men informationen finns kvar som referens

Ett paraplyprojekt för fiskevård har fått beslut om stöd från Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Projektet vänder sig till fiskevårdsområden och liknande föreningar och syftet är att möjliggöra för fiskevårdsområden att ta fram handlingsplaner och anlita extern kompetens vid behov för t ex förvaltningsplaner och andra handlingar för att planera för bl a lekområden. Målet är att åtta områden ska ha tagit fram handlingsplaner eller liknande för sitt fiskevårdsområde med hjälp av mikrostöd från Leader Mittland Plus med som mest 25 000 kr.

Mikrostöd för delprojekt ska ha inriktning på gemensamma planer för vård och skötsel av vattendrag med koppling till havet och dess fiskbestånd eller på annat sätt påverkar yrkesmässig fiskeriverksamhet.

Du kan söka stöd för utgifter för att utreda möjligheter, samverka med andra osv men inte använda pengarna till investeringar eller för att avlöna dig själv eller en närstående för att utföra utredningen.

Ansökan görs direkt till oss på leaderkontoret och en mindre grupp beslutar om stödet. Vi har beslutsmöten varje månad och de projekt som finns inne en vecka innan mötet tas upp till beslut.

Ansökan öppnar 1 oktober 2020.

Alla mikroprojekt som söker stöd behöver följa leadermetoden. Det betyder bland annat:

Underifrånperspektivet: Idén  till projektet måste komma från de närmast berörda själva för att kunna beviljas medel ur projektet.

Partnerskap mellan sektorer: I LAG finns partnerskap mellan samtliga sektorer. Det är ett plus om det finns samverkan på orten mellan t ex förening och handel, eller offentlig verksamhet.

Nytänkande/innovation: Projektet är nytt i sig själv såtillvida att leaderkansliet inte genomfört något liknande projekt tidigare . För delprojekt gäller att samma aktivitet inte får ha genomförts på orten tidigare på det sätt som ansökan avser, eftersom stödet inte får gå till drift av befintlig verksamhet.

Vad kan du söka mikrostöd för?

Det här är ett projekt för att möjliggöra för fiskevårdsområden att ta fram handlingsplaner och anlita extern kompetens vid behov för t ex förvaltningsplaner och andra handlingar för att planera för bl a lekområden.

Du som tar del av stödet ska ta fram en handlingsplan eller förvaltningsplan för ett lekområde eller vattendrag med koppling till yrkesmässigt fiske eller annan likvärdig vattenbaserad sjömat.

Du kan inte söka stöd för investeringar eller andra utgifter som direkt leder till akvponi, utan det är i första hand de steg du tar på vägen dit som ingår i projektet, likt förstudiearbete.

Du kan heller inte söka stöd för att ersätta din egen arbetstid, utan projektstödet ska gå till att hämta in den kunskap du inte själv har, men som är nödvändig för att skriva förvaltningsplanen.

Stödet vänder sig till befintliga organisationer. Privatpersoner kan söka stöd om det finns en tydlig koppling till huvudprojektets mål.

Ni kan söka som mest 25 000 kr.

För att kunna få stöd från Leader Mittland Plus måste det ni söker stöd för stämma med det som kallas horisontella kriterier. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö och ni behöver beskriva det i er ansökan.

Investeringar är inte tillåtna i projektet.

Underlag En projektplan och en detaljerad budget måste finnas med, liksom en likviditetsplan.

Sökande: Det måste finnas en ansvarig person som är över 18 år för att söka stödet.

Vilka urvalsfrågor kommer vi att ställa?

Alla mikrostöd beslutas utifrån standardiserade frågor, och för att det ska gå snabbt att få en idé bedömd är det bra om vi kan hitta svaret på de här frågorna i din projektbeskrivning. Kriterierna bedöms med begreppen nämner det/i viss utsträckning (1 p), i stor utsträckning/har tydliga aktiviteter (3 p) och har det som mål/i mycket stor utsträckning (5 p). Det behöver finnas minst 1 poäng per fråga för att delprojektet ska gå vidare. Om budget är begränsad och det krävs en rangordning mellan projekt ger fler poäng högre rang och skall prioriteras.

 • Genomförs projektet på landsbygden?
 • Finns en projektplan och budget med ansökan?
 • Stämmer projektet med leadermetodens underifrånperspektiv, nytänkande och partnerskap/tillsammanstanke? (om ja = förenligt med strategin)
 • Ställer sig projektägaren bakom de horisontella målen? (om ja = förenligt med strategin)
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?
 • Innehåller ansökan någon form av utgifter för investering? Ja/nej (Skall vara nej för att godkännas)

För det här projektet ställer vi också följande frågor:

 • Siktar projektet i långsiktigt och syftar till långsiktigt hållbara lösningar/utveckling?
 • Arbetar projektet för att stärka lokala attityder och mobilisering och syftar till att stärka kraften att påverka vår egen situation och förändra på hemmaplan?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Vilket behov finns av projektet?
 • I vilken utsträckning påverkar projektet ett lokalt samhälle?
 • Vilken grad av innovation har projektet i metod eller mål?

Insatsspecifika urvalsfrågor för hela projektet

För att gå vidare för stöd skall minst ett av kriterierna vara uppfyllda, då de är målet med paraplyprojektet.

 • Syftar projektet till att ta fram handlingsplaner och anlita extern kompetens vid behov för t ex förvaltningsplaner och andra handlingar för att planera för bl a lekområde?
 • Kommer projektet att ge positiva effekter för vattenmiljön i vattendrag som har koppling till havet och yrkesfisket?

Ansökningsformuläret är en wordfil som skickas in till leaderkansliet på epost info@mittlandplus.se.

Det är bra om du beskriver så tydligt som möjligt vad ni vill göra och varför. Det behöver framgå i detalj vad budget ska användas till och du behöver kunna skicka med offerter eller annat som visar hur ni kommit fram till kostnaderna ni söker stöd för. Det här kan ni få hjälp med att formulera, och då kontaktar ni oss på kansliet. Det kommer att anställas en person som har paraplyprojekten som sitt arbetsområde, men tillsvidare ber vi er kontakta kansliet på info@mittlandplus.se och boka en tid med oss.

Skicka mail till oss