Destinationsutveckling Bräcke

Projektet Destinationsutveckling Bräcke prioriterades stöd för att utveckla en föreläsningsserie i samverkan mellan företag och organisationer i Bräcke för att öka attraktionskraften och på sikt få fler besökare till Bräcke.

Projektets mål var att få fler besökare i Bräcke och innehållet avsåg i huvudsak projektledning / nätverk bland företag och organisationer i Bräcke samhälle, föreläsarserie samt gemensam presentation och paketering av Bräckes turismutbud.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till 2019-1135 Destinationsutveckling Bräcke. Bedömningen har gjorts med urvalskriterier för insatsområde 2 entreprenörskap. LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och att det  mycket hög utsträckning bidrog till ökad besöksnäring samt förädling och diversifiering av produkter eller tjänster.

Projektet kan få som mest 70 % stöd för faktiska kostnader upp till fastställt maxbelopp. LAG fastställde maximalt stödbelopp till 200 000 kr. Stödet fördelades på 200 000 kr projektstöd och 0 kr LAG-pott. Privat finansiering motsvarande minst 85 714 kr (30 %) tillkommer.

Projektet är avslutat.