Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats projektstöd från  Landsbygdsfonden (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Det är ett genomförandeprojekt, Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4 natur och kultur mål 3 vilket styrks av målen Bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektets syfte är att vidareutveckla ett kulturhistoriskt besöksmål genom att bredda utbudet för målgruppen barn och unga och på så sätt stärka besöksanledningen till Matfors. Målet är att vid projektets slut tagit fram fyra stationer oh fem aktiviteter och skapat sysselsättning för 1 person och 1 nytt företag har startas.

LAG-styrelsen bedömer att projektet har beröringspunkter med flera insatsområden i den lokala strategin och att det finns stort behov av projektets resultat. Projektet bedöms i hög utsträckning arbeta långsiktigt, leda till hållbara lösningar/utveckling samt i hög utsträckning arbeta med lokala attityder och mobilisering.

LAG-styrelsen har utgått från totalbudget och räkna med 0,9 enligt bedömningsmall. Maximalt totalt offentligt stöd fastställdes till 1 250 000 kr. Projektets stöd är preliminär 625 000 kr ( 50%) av offentligt stöd. Övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen 566 000 krono. Länsstyrelsen 60 000 kronor(50% av offentligt stöd). Privat finansiering 82 626 kr (6.23% av totalbudget tillkommer utöver offentliga stöd).

QR-koder, som laddas i mobilen och digitala skärmar till Svartviks kulturarv

Projektet ”QR-koder  och digitala skärma Svartviks kulturarv”  Föreningen Svartviksdagarna har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och det lokala leaderpartnerskapet.

Landsbygdsfonden> genomförande av projekt>>Kultur och fritid>>övrigt. Valet av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 4 natur och kultur.

Projektets syfte är att bidra till att tillgängliggöra historia för besökare och därmed utveckla besöksmålet och stärka förutsättningar för besöksnäringen. Projektet ska uppföra skyltar med QR-koder för information om sevärdheter vid kulturområdet Svartvik. Genom en promenadslinga med ca 15 informationsstopp tillgängliggöra industrihistoria, samt använda delar av framtaget material för digitala skärmar i caféet och utställningshallen i Svartvik.

Målet är att ha uppfört skyltar med Q>R-koder samt skapat motsvarande informations databas på tre språk. En förväntan finns att öka besöksantalet med 50 %.

LAG- styrelsen bedömer att projektet har beröringspunkter i två av den lokala utvecklingsstrategins insatsområden och att det i hög utsträckning arbetar långsiktigt. Projektet bedöms i mycket hög utsträckning till nya produkter och tjänster inom tillgänglighet till kulturarvet, utvecklade mötesplatser och till nya företag/arbetstillfällen.

LAG- styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 189 029 kr. Projektets fördelning är preliminär 126 649 kr ( 67%) Övrigt offentligt stöd LAG 62 380 kr (33%).

Kustvägen – naturinfo

Projektet Kustvägen Naturinfo Kustvägens ekonomisk förening beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet.

Projektet stämde med kriterierna för genomförande av av den lokala strategins insats 3 tillgänglighet. Detta styrktes av målen ” Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla”  och fler besöksmål och mötesplatser i naturen.

Syftet var att vända områdets enda svaghet att bli en framgångsfaktor, genom informationsplatser med skyltning och enklare rastplatser läng Kustvägen, design av information och informationsskyltar med tyska och engelska. Det kommer i sin tur leda till fler besök i vår natur, mer kunskap om våra  naturmiljöer, och därmed öka antalet besökare i regionen.

Projektet rapporterade nya nätverk efter avslutat projekt, men de rapporterade även fler nya besökare än förväntat och att det på sikt kommer att öka.

LAG-styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 954 000 kr och in den ingår även 10 000 kr i offentlig resurs. Projektets fördelning är preliminärt 639 180 (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 304820 kronor (32%).Övrig offentlig resurs minst 10 000 kronor (1%).

Projektet är avslutat.

Vandringslänkar Y:et till Ljustorp

Projektet ”Vandringslänkar Y:et till Ljustorp”  Naturskyddsföreningen Timrå har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Landsbygdsfonden-genomförande av projekt>Kultur och Fritid>Leder>Vandringsled
Valet av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 3 tillgänglighet, Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 3 villkoret styrks av målen Ökas tillgång till natur och friluftsliv för alla och fler besöksmål och mötesplatser i naturen.

Projektets syfte är att öka Timås attraktivitet för besökare genom att länka samman infrastrukturen för vandrare från Y:et. Projektet innebär utveckling av besöksnäringen i Timrå vad gäller friluftsturism.

LAG-styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 343 100 kronor och projektstödets fördelning är preliminärt 229 877 kr (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 113 223 kronor( 33%).

Aktiv 1-100

Projektet ” Aktiv 1-100”  och 173 event har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Motivering av insats. Landsbygdsfonden -genomförande av projekt>Näringsverksamhet>Besöksnäring och destinationsutveckling>utveckling av specifikt besöksmål>investering.

Syftet är att tillgängliggöra området för besöksnäringen genom att skapa förutsättningar för nya tjänster, produkter och evenemang gynnas företag, föreningar, besökande och området blir attraktivt för besökare och hemvändare samt främjar friluftsliv. Projektet ska skapa förutsättningar för att locka boende och besökande till attraktiva miljöer, livskvalité, mindfullness och rikt friluftsliv. Målet är att grillkoja, bastu rök-kåta, bryggor och utedass ska vara klara att använda, odlingar klara, leder, stigar och gamla boplatser ska vara framröjda och planering av olika evenemang i ett årshjul, marknadsföra hos företag. Mål på lång sikt är att naturturism förväntas leda till ökade besöksantal, ökat antal invånare på bygden och därmed ökade inkomster till kommunen.

Projektet bedöms som förutsättningsskapande och att det bidrar till en allmän landsbygdsutveckling och genom det skapar nytta för en bredare allmänhet. Bedömningen innebär att projektet hamnar inom den högre stödspannet 40-100%. LAG-styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 463 900 kronor. Projektets fördelning är preliminärt  310 813 (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 153 087 kronor (33%),

 

Stödekortet

Projektet Stödekortet och föreningen Stöde företagarförening beviljades projektstöd från Landsbygdsfonden och det lokala leaderpartnerskapet.

Projektet var ett genomförandeprojekt>landsbygdsfonden>Näringsverksamhet>Näringsverksamheter, flera branscher, >Samarbeta organisera, arrangera. Projektet avser genomförande av den lokala produkter och tjänster.

Projektets syfte och mål var att utveckla företagen i Stödeområdet genom att skapa en ny försäljningskanal och paketera produkter och tjänster och nytt nätverk.  Detta kommer att stärka företagens synlighet och stärka Stödebygdens attraktivitet och på sikt leda till ökade intäkter för företagarna.

Totalt budget enligt ansökan omfattade 110 561 kronor och LAG fastställde maximal andel offentligt kontakt stöd till 100 561§ kronor och offentliga resurser till 5000 kronor. Övrig privat insats i form av deltagaravgifter 10 000 kronor.

Projektstöd 67 376 kr(67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 18 185 kronor ( 18%) och Näringslivsbolaget i Sundsvall 10 000 kronor ( 10%) offentlig resurs 5000 kronor (5%).

Projektet är avslutat.

Ökad tillgängligheten till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven

Projektet  ”Ökad tillgänglighet till aktivt friluftsliv i fiskevårdsområdet vid Indalsälven” och föreningen Bergeforsens  fiskevårdsområdesförening beviljades projektstöd från Landsbygdsfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Bergeforsens fiskevårdsområdesförening ville öka tillgängligheten i friluftsområdet i Indalsälven och därigenom ge möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Målet i projektet var att i  området ska det finnas vindskydd och bänkar med bord och några platser, dessa ska vara tillgängliga med stigar. Besökare ska uppleva att de kan hitta i området med hjälp av uppmärkta skyltar. Det ska finns en mulltoa som på fungerar på ett strategiskt ställe, ramperna nere vid vattnet ska underlätta för alla att komma ner på ett säkert sätt. På lång sikt är målet att fler personer ska hitta ut i området för att idka friluftsliv och må bra.

Fonden är Landsbygdsfonden, genomförandeprojekt > Kultur och fritid> Flera olika kultur och fritidsaktiviteter>Investering. Projektet stämmer överens med genomförande av den lokala strategins insats 3 tillgänglighet, vilket styrks av målen ” Ökad tillgång till natur och friluftsliv för alla” fler besöksmål och mötesplatser i naturen” Beröringspunkter finns också med i insats 4 natur- och kulturbevarande.

Lag bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och i mycket hög utsträckning hade tydliga mål. Projektet bedömdes i hög utsträckning påverka det lokala samhället i Timrå. Projektet bedömdes också i mycket hög utsträckning bidra till ökad tillgänglighet, till natur och friluftsliv och mötesplatser i naturen.

LAG fastställde maximalt stöd upp till 100 % av totalt budget för faktiska kostnader upp till fastställt maxbelopp. LAG fastställde maximalt andel offentligt  stöd till 706 610 kronor och i denna summa ingår 25 00 kronor från  Timrå kommun, samt bygdemedel med 23 000 kronor.  Projektstöd 473  429 kr (67%) Övrigt offentligt stöd LAG 185 181 kr ( 26.2%) och övriga finansiärer 48 000 kr (6,8%) Totalt övrigt stöd 233 181 kr ( 33%).

Projektet är avslutat.

 

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet ” Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare i Juniskär” och föreningen Juniskärs väl beviljades projektstöd från Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt och dess långsiktiga syfte är att skapa förutsättningar för överlevnad för och utveckling av yrkesfiske och vattenbaserat näringsliv i Juniskär.

Projektets mål var att ta fram ett beslutsunderlag genom att utreda möjligheterna till att muddra en kanal för
befintliga och eventuella nya yrkesfiskare.

Fonden är Havs- och fiskerifonden genomförande av projekt>Skapa mervärde (affärsutveckling/företagsutveckling) annan näringsverksamhet>Främjande tillgänglighet för alla i samhället.

Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins
insats 4 natur- och kulturbevarande insatser. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och
kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ” Återställa vatten och
markbiotoper” som finns inom mål 2 och mål 3 i den lokala insatsmatrisen.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till  ” Förstudie infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär.”
LAG bedömde att det fanns ett mycket stort behov av projektet lokalt och att det i mycket hög utsträckning
arbetade långsiktigt.
Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning påverka det lokala samhället Juniskär och till att främja hållbar
användning av vattenresurser. Förstudien presenterade en tydlig mottagare av resultatet och målgruppen är
initiativtagare till projektet.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd till 200 000 kr. Projektstöd 134 000 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 66 000 kr (33 %)

Projektet är avslutat.