Sinnenas konstpark Ånge camping

Drömbygd 2030 – utvecklingsstrategi 2023-2027

Strategiprocessen just nu

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”.   Den här utvecklingsstrategin kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen.

Nu har vi analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Av allt att döma är vi ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som finns att ladda ner på denna sida. Här hittar du också den utvecklingsstrategi i steg 1 som vi skickat in till Jordbruksverket tillsammans med vår ansökan om att få bilda leaderområde 2023-2027..

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

  • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
  • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
  • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategiarbetet genomförs i flera steg, och steg 1 är alltså genomfört. I steg 2 fortsätter arbetet med strategins framtagande och detta arbete avslutas 15 oktober 2022 då strategin ska vara klar och inskickad till Jordbruksverket. Sista momentet i steg 2 är att ansöka om att starta leaderområde från 1 januari 2023.

Vi är alltså en bit på väg men långt ifrån färdiga.

Strategin som ekosystem

Vi har valt att illustrera innehållet i den nya utvecklingsstrategin cirkulärt. Det beror på att vi ser att det är ett ekosystem i samspel, där utveckling för en är en vinst för en annan. Det anspelar också AGENDA 2030 och den hållbarhet som är helt nödvändig för vår framtid.

Vår utecklingsstrategi är cirkulär

Sidan förändras löpande

Vi är i en pågående process och den här sidan är tänkt att förändras underhand. Strategiutkastet samt underlag med omvärldsanalys, behovsanalys, målformuleringar och insatsområden för den som är intresserad av helheten läggs ut här.

Så småningom kommer också sidan att innehålla detaljerade förslag till bedömningsmallar för projekt, men det kommer först under våren 2022.

Process steg för steg

Arbetet med att ta fram en ny strategi för kommande programperiod drivs av Leader Mittland Plus med finansiering från det befintliga partnerskapet inom Leader Mittland Plus och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet och lokalsamhällets medborgare är i allra högsta grad delaktiga och medskapande i framtagandet av strategin. Områdets utvecklingsbehov och möjligheter analyseras och resultatet samordnas med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området. Detta ligger sedan till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling utformas målen i strategin så att de ryms inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Urvalskriterierna tas fram först när strategins första steg godkänts av Jordbruksverket, men kommer att ta tillvara de erfarenheter vi har från den här leaderperioden för att vara ändamålsenliga och kloka.

Steg 1

I framtagandet av den nya strategin har ett stort antal intressenter medverkat och kommer fortsatt att medverka ända tills den slutliga strategin lämnas in hösten 2022.

Hela strategiprocessen har förstås präglats av den pågående pandemin och våra arbetsmetoder har fått modifieras under processen gång i syfte att så många som möjligt ska kunna göra just sin röst hörd utan att vi äventyrat människors säkerhet. De medverkande individerna, föreningarna och organisationerna representerar ett tvärsnitt av samtliga tre sektorer.

Lokala erfarenheter från innevarande programperiod 2014-2020 liksom erfarenheter från ännu tidigare programperioder vad gäller både innehåll, utformning och syn på framtida arbetsmetoder och prioriteringar har också tagits med i underarbetet.

För att tillvarata alla synpunkter, inspel och erfarenheter som projektägare, stödsökande och intressenter framfört som del i utvärderingar, slutrapporter och samtal om strategi och projekt under 2016-2020 har arbetet med strategin hållits ihop av den befintliga leaderorganisationen. Bakgrunden har varit att de erfarenheter som kommit leaderorganisationen till del under innevarande strategis genomförande enklast fångas av de som varit en del av verksamheten.

Steg 2

Just nu inväntar vi återkoppling från Jordbruksverket på steg 1 för att veta vilka kompletteringar som behövs. Under tiden förbereder vi för det arbete som ska ingå i steg 2 och som påbörjas under våren 2022.

Strategi steg 1

Vad ni har tyckt

SWOT-analys (pdf)

Enkät- och intervjusvar (pdf)

Lista fylls på här.

Faktaunderlag och referenser

Lista kommer här.