Start-smart-hjälpen

Projektet start-smart-hjälpen ska mobilisera den lokala kraften och bidra till nya lösningar på lokala problem genom att skapa lokalt engagemang och mobilisera bygden till lokalt ledd utveckling.

Genom att tillgängliggöra ”utvecklingscheckar” som kan användas till planering och genomförande av gemensamma idéer som bidrar till bygdens attraktionskraft eller utveckling blir leaderstödet mer tillgängligt. Exempel på delprojekts syfte kan vara att utveckla lokal ekonomi och smarta byar, byutveckling, planering och genomförande av gemensamma idéer som bidrar till bygdens attraktionskraft eller utveckling.

Projektet ska öka samarbete och bidra till smarta lokala lösningar.

Projektets innehåll

Projektet ger möjlighet att söka upp till 25 000 kr i mikrostöd. Projekt som söker stöd avser aktiviteter som leder till ökat samarbete, nya sätt att lösa gamla problem, kompetenshöjning och ett innovativt entreprenörskap. Vår förhoppning är att det här stödet hjälper till att bygga en grund för fortsatt verksamhet under lång tid, att det just ska vara en starthjälp för att komma igång med socialt entreprenörskap, entreprenörskap i föreningsliv eller med lösningar mot sk smarta byar eller liknande kollektiva lösningar. Exempel på projekt kan vara:

 • Förstudier
 • studiebesök
 • Bymöte för att starta upp tankeprocess och samarbeten
 • Träff för att göra byplan – hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt?
 • Marknadsföring av bygd – tex hemsida, logga
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik m.m.
 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
 • Barn/ungdomssatsningar med inriktning på lokal utveckling
 • Nya idéer/innovationer/forskning

Ansökan sker på en särskild blankett och handläggs av coachen/projektledaren. Delprojekt presenteras sedan för en lokal kommitté bestående av två lagledamöter för Leader Mittland Plus och verksamhetsledaren för leaderområdet. Utgifterna rimlighetsbedöms av coachen som presenterar underlaget för kommittén, som fattar beslut om stöd.

Tips på vad delprojekten behöver presentera:

Alla projekt ska följa Leadermetoden. Med det menar vi att projektet ska uppfylla några kriterier:

Underifrånperspektivet: Idén bygger på lokala idéer. Den idé som ska genomföras med mikrostödet måste komma från de närmast berörda själva för att kunna beviljas medel ur projektet.

Partnerskap mellan sektorer: I LAG finns partnerskap mellan samtliga sektorer. Det är ett plus om det finns samverkan på orten mellan t ex förening och handel för delprojektet, eller förening och kommunal verksamhet.

Nytänkande/innovation: Projektet är nytt i sig själv såtillvida att leaderkansliet inte genomfört något liknande projekt tidigare och att en ny metod för mobilisering på landsbygden testas genom projektet. För delprojekt gäller att samma aktivitet inte får ha genomförts på orten tidigare på det sätt som ansökan avser, eftersom stödet inte får gå till drift av befintlig verksamhet.

Projektägaren för delprojekt måste ställa sig helt och hållet bakom de horisontella målen för att beviljas stöd ur paraplyprojektet. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö.

Övrigt att tänka på

Er idé behöver stämma med huvudinriktningarna i den lokala utvecklingsstrategin. Det testar ni enkelt genom att besvara urvalsfrågorna för paraplyprojektet. Ni kommer till urvalsfrågorna genom länken här. Svarar ni ja på de här frågorna är chanserna goda att ni får stöd.

Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att samtliga invånare i området blir inbjudna att delta. Endast en plan per by kommer att godkännas.

Investeringar är inte tillåtna i projektet.

Underlag En projektplan och en budget måste finnas med, liksom en likviditetsplan.

Sökande: Det måste finnas en ansvarig person som är över 18 år för att söka stödet.

Hur väljs delprojekten ut?

Det finns en mall för hur projekt bedöms. Snabbast går bedömningen om den grupp som beslutar om stödet lätt hittar svar på frågorna nedan i din projektbeskrivning.

Grundfrågor

 • Genomförs projektet på landsbygden?
 • Finns en projektplan och budget med ansökan?
 • Stämmer projektet med leadermetodens underifrånperspektiv, nytänkande och partnerskap/tillsammanstanke? (om ja = förenligt med strategin)
 • Ställer sig projektägaren bakom de horisontella målen? (om ja = förenligt med strategin)
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?
 • Innehåller ansökan någon form av utgifter för investering? Skall vara nej.

Generella kriterier

Kriterierna bedöms med begreppen nämner det/i viss utsträckning (1 p), i stor utsträckning/har tydliga aktiviteter (3 p) och har det som mål/i mycket stor utsträckning (5 p). Det behöver finnas minst 1 poäng per fråga för att delprojektet ska gå vidare. Om budget är begränsad och det krävs en rangordning mellan projekt ger fler poäng högre rang och skall prioriteras.

 • Arbetar projektet långsiktigt och leder projektet till hållbara lösningar/utveckling?
 • Arbetar projektet med lokala attityder och mobilisering?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Finns det ett behov av projektet?
 • Kommer projektet att påverka ett lokalt samhälle?
 • Finns innovativa och nytänkande inslag i projektet?

Insatsspecifika kriterier för hela projektet

För att gå vidare för stöd skall minst ett av kriterierna vara uppfyllda, då de är målet med paraplyprojektet.

 • Bidrar projektet till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället?
 • Bidrar projektet till entreprenörskap i föreningslivet?
 • Bidrar projektet till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem?

Indikatorer – att fyllas i i ansökan av sökande organisation

Vi vill också vet om ditt projekt leder till något eller några av de här målen:

____ (antal) nya företag (0)

____ (antal) nya arbetstillfällen (0)

____ (ja/nej) tillgång till förbättrad service eller infrastruktur (0)

____ (antal) nya nätverk/samarbeten (5)

____ (antal) nya kollektiva lösningar (3)

____ (antal) deltagande nysvenskar (5)

____ (antal) deltagande unga (10)

Ansökningsformulär i wordformat hittar du här. Det ifyllda formuläret sparar du och skickar som bifogad fil till info@mittlandplus.se.

Beviljade mikrostöd

Ljunga United

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till ansökan om mikrostöd till Ljunga IF för projektet Ljunga United.

Syftet är att identifiera hinder för utvecklingen av det lokala förenings- och näringslivet och se om ökad samordning och samverkan skulle kunna komma förbi de hindren och hitta gemensamma lösningar för lokal utveckling på vår ort Ljungaverk. Ljunga IF, Ljungamarkens HEMA samt Carlssons Åkeri vill ta ett gemensamt tag för att samla orten Ljungaverks invånare.

Målet är att parterna ska ha gjort en inventering av företag, föreningar och organisationer i området och bjudit in dessa till ett stormöte, planerat och genomfört mötet samt sammanställt, utvärderat och gjort uppföljning av det som kommit fram på mötet. Visar det sig att det finns intresse påbörjas en fortsatt plan.

De delaktiviteter som har beviljats stöd avser inventering, inbjudningar, planering förberedelse och genomförande av stormöte, utvärdering och rapportering av resultat, plan för nästa steg.

Projektet anger cirka 200 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

 • 10 deltagande unga nysvenskar
 • 35 deltagande unga
 • 1 ny kreativ/utvecklad mötesplats
Kerttu Heiskanen

Kerttu Heiskanen

Projektledare Paraply Startgas och Startsmarthjälpen

kerttu@mittlandplus.se