Start-smart-hjälpen

Projektet start-smart-hjälpen ska mobilisera den lokala kraften och bidra till nya lösningar på lokala problem genom att skapa lokalt engagemang och mobilisera bygden till lokalt ledd utveckling.

Genom att tillgängliggöra ”utvecklingscheckar” som kan användas till planering och genomförande av gemensamma idéer som bidrar till bygdens attraktionskraft eller utveckling blir leaderstödet mer tillgängligt. Exempel på delprojekts syfte kan vara att utveckla lokal ekonomi och smarta byar, byutveckling, planering och genomförande av gemensamma idéer som bidrar till bygdens attraktionskraft eller utveckling.

Projektet ska öka samarbete och bidra till smarta lokala lösningar.

Projektets innehåll

Projektet ger möjlighet att söka upp till 25 000 kr i mikrostöd. Projekt som söker stöd avser aktiviteter som leder till ökat samarbete, nya sätt att lösa gamla problem, kompetenshöjning och ett innovativt entreprenörskap. Vår förhoppning är att det här stödet hjälper till att bygga en grund för fortsatt verksamhet under lång tid, att det just ska vara en starthjälp för att komma igång med socialt entreprenörskap, entreprenörskap i föreningsliv eller med lösningar mot sk smarta byar eller liknande kollektiva lösningar. Exempel på projekt kan vara:

 • Förstudier
 • studiebesök
 • Bymöte för att starta upp tankeprocess och samarbeten
 • Träff för att göra byplan – hur skall vår bygd utvecklas långsiktigt?
 • Marknadsföring av bygd – tex hemsida, logga
 • Anlita extern kompetens för utredning, analys, statistik m.m.
 • Anlita extern kompetens för att genomföra workshops, föreläsningar, tankesmedja
 • Barn/ungdomssatsningar med inriktning på lokal utveckling
 • Nya idéer/innovationer/forskning

Ansökan sker på en särskild blankett och handläggs av coachen/projektledaren. Delprojekt presenteras sedan för en lokal kommitté bestående av två lagledamöter för Leader Mittland Plus och verksamhetsledaren för leaderområdet. Utgifterna rimlighetsbedöms av coachen som presenterar underlaget för kommittén, som fattar beslut om stöd.

Tips på vad delprojekten behöver presentera:

Alla projekt ska följa Leadermetoden. Med det menar vi att projektet ska uppfylla några kriterier:

Underifrånperspektivet: Idén bygger på lokala idéer. Den idé som ska genomföras med mikrostödet måste komma från de närmast berörda själva för att kunna beviljas medel ur projektet.

Partnerskap mellan sektorer: I LAG finns partnerskap mellan samtliga sektorer. Det är ett plus om det finns samverkan på orten mellan t ex förening och handel för delprojektet, eller förening och kommunal verksamhet.

Nytänkande/innovation: Projektet är nytt i sig själv såtillvida att leaderkansliet inte genomfört något liknande projekt tidigare och att en ny metod för mobilisering på landsbygden testas genom projektet. För delprojekt gäller att samma aktivitet inte får ha genomförts på orten tidigare på det sätt som ansökan avser, eftersom stödet inte får gå till drift av befintlig verksamhet.

Projektägaren för delprojekt måste ställa sig helt och hållet bakom de horisontella målen för att beviljas stöd ur paraplyprojektet. I praktiken innebär det att aktivt ta ställning för alla människors lika värde, verka för jämställdhet och verka för hållbara lösningar och för miljö.

Övrigt att tänka på

Er idé behöver stämma med huvudinriktningarna i den lokala utvecklingsstrategin. Det testar ni enkelt genom att besvara urvalsfrågorna för paraplyprojektet. Ni kommer till urvalsfrågorna genom länken här. Svarar ni ja på de här frågorna är chanserna goda att ni får stöd.

Vid ansökningar gällande byplaner så förväntar vi oss att samtliga invånare i området blir inbjudna att delta. Endast en plan per by kommer att godkännas.

Investeringar är inte tillåtna i projektet.

Underlag En projektplan och en budget måste finnas med, liksom en likviditetsplan.

Sökande: Det måste finnas en ansvarig person som är över 18 år för att söka stödet.

Hur väljs delprojekten ut?

Det finns en mall för hur projekt bedöms. Snabbast går bedömningen om den grupp som beslutar om stödet lätt hittar svar på frågorna nedan i din projektbeskrivning.

Grundfrågor

 • Genomförs projektet på landsbygden?
 • Finns en projektplan och budget med ansökan?
 • Stämmer projektet med leadermetodens underifrånperspektiv, nytänkande och partnerskap/tillsammanstanke? (om ja = förenligt med strategin)
 • Ställer sig projektägaren bakom de horisontella målen? (om ja = förenligt med strategin)
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?
 • Innehåller ansökan någon form av utgifter för investering? Skall vara nej.

Generella kriterier

Kriterierna bedöms med begreppen nämner det/i viss utsträckning (1 p), i stor utsträckning/har tydliga aktiviteter (3 p) och har det som mål/i mycket stor utsträckning (5 p). Det behöver finnas minst 1 poäng per fråga för att delprojektet ska gå vidare. Om budget är begränsad och det krävs en rangordning mellan projekt ger fler poäng högre rang och skall prioriteras.

 • Arbetar projektet långsiktigt och leder projektet till hållbara lösningar/utveckling?
 • Arbetar projektet med lokala attityder och mobilisering?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Finns det ett behov av projektet?
 • Kommer projektet att påverka ett lokalt samhälle?
 • Finns innovativa och nytänkande inslag i projektet?

Insatsspecifika kriterier för hela projektet

För att gå vidare för stöd skall minst ett av kriterierna vara uppfyllda, då de är målet med paraplyprojektet.

 • Bidrar projektet till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället?
 • Bidrar projektet till entreprenörskap i föreningslivet?
 • Bidrar projektet till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem?

Indikatorer – att fyllas i i ansökan av sökande organisation

Vi vill också vet om ditt projekt leder till något eller några av de här målen:

____ (antal) nya företag (0)

____ (antal) nya arbetstillfällen (0)

____ (ja/nej) tillgång till förbättrad service eller infrastruktur (0)

____ (antal) nya nätverk/samarbeten (5)

____ (antal) nya kollektiva lösningar (3)

____ (antal) deltagande nysvenskar (5)

____ (antal) deltagande unga (10)

Ansökningsformulär i wordformat hittar du här. Det ifyllda formuläret sparar du och skickar som bifogad fil till info@mittlandplus.se.

Beviljade mikrostöd

Wiskan Marina

Leader Mittland Plus har beslutat att ge mikrostöd till Wiskans Marina  med som mest 24 000 kr .

Syftet med mikroprojektet är att projektägaren med hjälp av byns ideella krafter samlar idéer till hur platsen ”Viskan Marina” kan ge glädje till människor på̊ nya sätt. Projektet ska samla byns aktörer och titta på hur platsen kan göras attraktiv för turister och pilgrimsvandrare, för motorburen ungdom eller sportaktiviteter.

Vid projektets slut, har byn samlats kring platsen och har svar ett antal i förväg ställda frågor.

Projektet innehåller konsultutgifter för två byamöten inklusive förberedelser, genomförande och sammanfattning samt en utvecklingsplan.

Projektet anger 20 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

 • 1 nytt nätverk/samarbete
 • 1 deltagande unga nysvenskar
 • 2 deltagande unga
 • 1 ny kreativa/utvecklad mötesplats

http://wiskan.se

Besöksutveckla Timrå

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till er ansökan om mikrostöd till Timrå bygderåd med som mest 25 000 kr för projektet Besöksutveckla Timrå.

Syftet är att identifiera behov och förväntningar för besöksnäringen och att utreda om gemensam marknadsföring för besöksnäringen kan få fler invånare och turister att besöka och upptäcka de olika besöksmål och upplevelser som finns i Timrå kommun.

Målet är en handlingsplan för hur nuvarande och potentiella besöksnäringsentreprenörer m fl gemensamt skulle kunna utveckla sina näringar. På lång sikt ska en organiserad och samordnad ”destination” bli en viktig del i marknadsföringen av Timrås besöksnäring och lyfta dess aktiviteter, besöksmål och företag.

Projektet innehåller projektledning och utredningsarbete genom extern konsult.

Projektet innehåller även ideella timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

 • 1 nytt nätverk/samarbeten
 • 1 nytt kollektiva lösningar

St Olavs i Fränsta

Kraftsamling Fränsta ekonomisk förening har beviljats mikrostöd inom paraplyprojektet Startsmarthjälpen till förstudie St Olavs i Fränsta. Föreningen ska med mikrostödet genomföra en workshop för att gemensamt lyfta Fränsta och ta fram en strategin för att nå 3 000 pilgrimsvandrare år 2020. Förväntat resultat är att 7 – 14 st entreprenörer har deltagit i en i workshop i Fränsta under temat St Olav för att dela kunskap, byta erfarenhet och inspirera varandra att ta vidare steg tillsammans. Projektet ska bland annat:

 • Kontakta nuvarande och blivande entreprenörer samt lokala mathantverkare
 • göra research på storytelling kring St Olavs
 • Förbereda och genomföra workshop

Start i Mitt

Föreningen Turist i Mitt har beviljats mikrostöd för stöd inom paraplyprojektet startsmarthjälpen.

Delprojektet ska verka för utveckling av besöksnäringen i Ånge och Bräcke. Det finns många kvaliteter i området Ånge och Bräcke som kan nyttjas och utvecklas för turism. Det behövs mer nätverkande och samarbete för att kunna utveckla besöksnäringen i området. Delprojektet ska inspirera till en mer kreativ turism på landsbygden och även väcka intresse för nätverkande inom Turist i Mitt.

Projektet ska bland annat:

 • Anordna föreläsningar för att locka nya nätverkare.
 • Kartlägga aktörer i bygden som har beröring med besöksnäring
 • Aktivt uppsöka aktörer som har beröring med besöksnäring med syfte att få fler nätverkare
 • Undersöka förutsättningar för genomförande av en handlingsplan.

Ljunga United

Leader Mittland Plus har fattat beslut att ge stöd till ansökan om mikrostöd till Ljunga IF för projektet Ljunga United.

Syftet är att identifiera hinder för utvecklingen av det lokala förenings- och näringslivet och se om ökad samordning och samverkan skulle kunna komma förbi de hindren och hitta gemensamma lösningar för lokal utveckling på vår ort Ljungaverk. Ljunga IF, Ljungamarkens HEMA samt Carlssons Åkeri vill ta ett gemensamt tag för att samla orten Ljungaverks invånare.

Målet är att parterna ska ha gjort en inventering av företag, föreningar och organisationer i området och bjudit in dessa till ett stormöte, planerat och genomfört mötet samt sammanställt, utvärderat och gjort uppföljning av det som kommit fram på mötet. Visar det sig att det finns intresse påbörjas en fortsatt plan.

De delaktiviteter som har beviljats stöd avser inventering, inbjudningar, planering förberedelse och genomförande av stormöte, utvärdering och rapportering av resultat, plan för nästa steg.

Projektet anger cirka 200 timmar ideell tid utöver det sökta stödet.

Förväntat resultat är bland annat:

 • 10 deltagande unga nysvenskar
 • 35 deltagande unga
 • 1 ny kreativ/utvecklad mötesplats
Kerttu Heiskanen

Kerttu Heiskanen

Projektledare Paraply Startgas och Startsmarthjälpen

kerttu@mittlandplus.se