Ett färgstarkt Färja – ökad tillgänglighet till kust och hav i Timrå kommun

Tynderö fiskareförening har fått leaderstöd till projektet Ett färgstarkt Färja.

Syftet med projektet är att investera i turistisk infrastruktur för att förbättra förutsättningarna för en ökad turism längs kusten genom att knyta ihop land och hav. Målet är att öka servicegraden och förbättra förutsättningar för ökad turism genom att erbjuda boende och caféverksamhet till stöd för närliggande befintliga näringsverksamheter.

I Timrå genomfördes 2014 en förstudie. Målet med förstudien var att nå kunskap om och ta fram förslag till utvecklingsinsatser. Följande behov identifierades:

  1. Fler boende av varierande standard för turister behövs
  2. Servicegrad i Timrås gästhamnar måste förbättras för att locka strömmen av båtturister.
  3. Behov av att förlänga turistsäsongen, samverka genom paketering av boende, äta och uppleva.

Projektet löser ovanstående behov.

Projektet ska genomföras som ett samverkansprojekt mellan Tynderö Fiskareförening som äger mark och byggnader vid Färja Fiskeläge och Näringslivskontoret vid Timrå kommun. Tynderö Fiskareförening är projektägare och Timrå kommun bistår projektet med personella resurser i form av projektledare.

Följande aktiviteter planeras att ingå i projektet:

– Kanalbryggan: Renovering av den 155 meter långa Kanalbryggan, rusta upp befintlig brygga, uppriktning och komplettering av fundamentet som består av pålar. Ny gångtrall monteras och handikappanpassas.

– Café Kylhuset: Befintlig byggnad renoveras exteriört och interiört och inreds med nytt kök, wc, ventilation mm. En utbyggnad på 50 m2 görs samt ett nytt trädäck byggs för att serva caféverksamhet.

– Minireningsverk, ett reningsverk som hanterar avlopp och vatten på ett miljömässigt hållbart vis.

Projektet har beviljats som mest 720 000 SEK i leaderstöd, varav 720 000 SEK från Landsbygdsfonden och Jordbruksverket. Övrig offentlig medfinansiering från Timrå kommun 720 000 SEK.

Projekttid: t o m 2018-09-30

Projektet beslutades av Jordbruksverket 2017-04-28.

https://www.facebook.com/TynderoFiskareforening/