Förstudie Kustvägen 2.0

Förstudien skulle undersöka förutsättningar och behov för att sedan lyfta hela Kustvägen området till en högre nivå vad gäller utveckling av helheten.

I aktiviteterna ingick bland annat att

  • Besöka samtliga platser i området och träffa privatpersoner, entreprenörer, politiker, tjänstemän och samarbetspartners.
  • Djupgående intervjuer
  • Studiebesök till närliggande områden
  • Dokumentation

Resultatet av förstudien arbetade mot en utveckling som ger fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. Fler företag, fler samarbeten, ökat entreprenörskap och fler besökare. En destination av hög nationell nivå.

Fond: Landsbygdsfonden

Fastställt stödbelopp:  173 058 SEK varav 122 649 SEK Jordbruksverket/EU och 50 409 SEK LAG-pott. Resterande 10 000 kr Sundsvalls kommun.

Projektägare: Kustvägen ek för

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie Kustvägen 2.0” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det finns ett stort lokalt behov av projektet och kunde i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet påverkarde ett lokalt samhälle och bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökad service, ökat entreprenörskap, ökad diversifiering samt inkludering.

Prioriteringsbeslut: 2016-12-07

www.kustvagen.se