Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening fick  leaderstöd till projektet Förstudie Äventyrspark Pilgrim Viking.

Projektet skulle mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet skulle också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Genom att projektet genomförs och tillför ny kunskap, kontakter fördjupas och gemensam vision skapas för fortsatt arbete framåt.

Långsiktigt mål var att skapa en Äventyrspark pilgrim-viking för målgruppen barn med ett så brett engagemang som möjligt bland aktörer i Stödebygden. Målet var också att parken ska kunna drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett stort lokalt behov av projektet och kunde i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07