Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

”Förstudie vattenåtgärder Tynderö”  var ett genomförandeprojekt oc  LAG-ägt projekt i  Havs-och Fiskerifonden (EHFF).
Val av insats stämde med innehållet i projektet samt den lokala strategins insatser 4 natur-och kulturbevarande insatser. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4 natur-och kulturbevarande insatser som vilket styrks av målen ” Återställa vatten och markbiotoper” som finns inom mål 2 och 3 i den lokala insatsmatrisen.

Det långsiktiga syftet var att skapa förutsättningar för överlevnad för och utveckling av yrkesfiske och vattenbaserat näringslivliv i Tynderö. Projektets mål var att ta fram ett beslutsunderlag genom att utreda möjligheterna till att muddra en farled/kanal för befintliga och eventuella yrkesfiskare samt vattenbaserat näringsliv.

LAG bedömde att det fanns ett mycket stort behov lokalt och att det i mycket hög utsträckning jobbade långsiktigt. Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning påverka de lokala samhällena kring Tynderösundet och till att främja hållbara användning av vattenresurser. Förstudien presenterade en tydlig mottagare av resultatet och målgruppen är initiativtagare till projektet.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd 401 361 kr. Projektstöd 269 149 kr (67%). Övrigt offentligt stöd LAG 132 566 kr (33%).

 

Metod att ta till vara fiskrens

Projektet (förstudien) ” Metod att ta tillvara fiskrens”  och producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet ekonomisk förening beviljades projektstöd från Havs-och Fiskerifonden(EHFF) och det lokala leaderpartnerskapet.

Havs- och fiskerifonden – genomförande av projekt > Diversifiering >
Fiske > Beredning, vilket stämde med projektets innehåll. Projektet bedömdes stämma med målet ” Ökad förädling och diversifiering” som ryms i den lokala strategins mål 1, insats 2 entreprenörskap

Syftet med projektet var att utreda vilka möjligheter som finns att på plats, ett hållbart sätt, ta tillvara och upparbeta fiskrens till någon form av produkt med avsättning på en marknad. Målet med projektet har varit en utredning som undersöker alternativa hållbara lösningar och alternativanvändning av restprodukter. Projektet har bestått i projektledning, genom intervjuer kartlägga vilka volymer av fisk som finns och på vilka ställen geografisk spridning, resor och boende för konsult, måltider vid möten, studieresa, utredningsrapport om vilka produkter kan vara intressanta att förädla samt inventering av möjliga lösningar, kommunicera resultat men också under utredningen

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt med tydliga mål. Projektet
bedömdes vara innovativt i sin intention, och i hög utsträckning arbeta för minskad miljöpåverkan. Projektet bedömdes vidare bidra i mycket hög utsträckning till ökad förädling och fler lokala produkter och tjänster, och därigenom också bidra till ökad konkurrenskraft hos små företag. Genom att undersöka
möjligheten att tillvarata avfall bedömdes projektet på sikt kunna bidra till att främja hållbar användning av
vattenresurser.

Projektet är avslutat.

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet ” Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare i Juniskär” och föreningen Juniskärs väl beviljades projektstöd från Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt och dess långsiktiga syfte är att skapa förutsättningar för överlevnad för och utveckling av yrkesfiske och vattenbaserat näringsliv i Juniskär.

Projektets mål var att ta fram ett beslutsunderlag genom att utreda möjligheterna till att muddra en kanal för
befintliga och eventuella nya yrkesfiskare.

Fonden är Havs- och fiskerifonden genomförande av projekt>Skapa mervärde (affärsutveckling/företagsutveckling) annan näringsverksamhet>Främjande tillgänglighet för alla i samhället.

Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins
insats 4 natur- och kulturbevarande insatser. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och
kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ” Återställa vatten och
markbiotoper” som finns inom mål 2 och mål 3 i den lokala insatsmatrisen.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till  ” Förstudie infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär.”
LAG bedömde att det fanns ett mycket stort behov av projektet lokalt och att det i mycket hög utsträckning
arbetade långsiktigt.
Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning påverka det lokala samhället Juniskär och till att främja hållbar
användning av vattenresurser. Förstudien presenterade en tydlig mottagare av resultatet och målgruppen är
initiativtagare till projektet.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd till 200 000 kr. Projektstöd 134 000 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 66 000 kr (33 %)

Projektet är avslutat.

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrevs av Storöringens fiskeklubb beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt inom Havs-och fiskerifonden EHFF.

Syftet var att undersöka om planerad översvämning av våtmarken kan ge optimala förutsättningar för gäddyngel och på så sätt bidra till ökad tillväxt av gädda. Det långsiktiga syftet var att öka predatorer i havet, anlägga en våtmark för den biologiska mångfalden, förhindra algblomning och igenväxta dammar. Projektets mål var ett beslutsunderlag för en framtida ”gäddfabrik”. Storöringens Fiskeklubb ville utreda förutsättningar för våtmarksrestaureringar vid Söråns mynning, samt en våtmark-och hydrologisk förstudie.

Valet av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 4 natur-och kulturbevarande insatser. Projektet bedömdes som förutsättningsskapande och att det bidrog till en allmän landsbygdsutveckling och genom det skapade nytta för en bredare allmänhet. Bedömningen innebar att projektet hamnade inom det högre
stödspannet 40-100 %.

Projektstöd 114 306 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 56 300 kr (33%).

Projektet är avslutat.

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding prioriterades stöd ur Europeiska Havs- och fiskerifonden. Projektet initierades av privatpersoner i Sollefteå kommun, och vände sig till verksamheter och individer inom hela leaderområdet som har intresse av försök med fiskodling i  oanvända gödselbrunnar.

Syftet var att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar och målet var att det vid projektets slut ska finnas dokumentation på lämpliga tillvägagångssätt för start av fiskodling på land i tidigare gödselbrunnar, dokumentation av regelverk, samt en generell affärsplan som kan tillämpas på många. Dokumentationen gjordes allmänt tillgänglig för leaderområdets intresserade, utan kostnad.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Gödselbrunnens röding med motiveringen att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt mot tydliga mål och var innovativt. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till fler lokala produkter och tjänster och till diversifiering. Projektet bedömdes också i hög utsträckning jobba för att påverka lokala attityder och mobilisering.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 250 000 kr.

Förstudie LEAD

Coompanion Kooperativ utveckling och projektet Förstudie LEAD prioriterades stöd från Leader Mittland Plus. Stödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet, från Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Förstudien vände sig till lokala utvecklingsgrupper utanför centralorterna samt lokala företagarföreningar. Förstudien  kartlade intresse av medverkan kring LEA (Lokal ekonomisk Analys) hos lokala utvecklingsgrupper på orter i Leader Mittland Plusområdet som ligger utanför centralorterna. Förstudien utveckla de metoden LEA genom att tillföra designmetodik. Projektet ska på lång sikt bidra till ökad lokal ekonomi, ökat entreprenörskap och fler arbetstillfällen lokalt.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insatsområde 1 social ekonomi och lokalt kapital, vilket styrktes av målen mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om stöd till Förstudie LEAD SJV 2018-4419. Projektet kan få som mest 249 511 kr i stöd.

LAG bedömde att projektet i hög utsträckning jobbar med attityder och mobilisering till landsbygdsutveckling, och kan bidra till mer lokalt kapital i omlopp och nya finansiella strukturer samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

 

Förstudie morgondagens föreningsliv

Hela Sverige ska leva Västernorrland och projektet Förstudie morgondagens föreningsliv prioriterades för stöd från Leader Mittland Plus. Projektstödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet, ur Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från Jordbruksverket.

Projektets syfte var att få ett antal frågor besvarande om hur unga vuxna/nyinflyttade ser på Morgondagens föreningsliv och hur arbetet kan förändras för att möta nya utmaningar till förändring. Målet på lång sikt var att få förnyade arbetsformer i föreningslivet som attraherar den yngre generationen. Dokumentera, sprida goda exempel och göra kända för att tillvaratas av föreningar som vill utveckla sin verksamhet.

Projektet bedömdes inom den lokala strategins insatsområde 1 social ekonomi och lokalt kapital, vilket styrktes av målen fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser, ökad inkludering i lokalt företagande och lokalsamhället samt fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem som kan bli resultat av ett genomförande efter förstudien.

Projektet vände sig till föreningsintresserade unga, unga vuxna, samhällsmedborgare.

LAGs beslut med motivering

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Förstudie framtidens föreningsliv SJV 2018-4405. Projektet kunde få som mest 200 000 kr i stöd.

LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet jobbar långsiktigt samt kan påverka lokala attityder och bidra till mobilisering på landsbygden. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället och bidrog till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem.

Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO

Ljustorpsåns FVO och projektet Förstudie kring ett ökat antal besökande fiskare i Ljustorpsåns FVO prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd. Förstudien skulle skapa förutsättningar för hållbar tillväxt för besöksnäring inom sportfiske och ha identifierat potentiella problemområden vid tillväxt, samt utarbetat förslag till förebyggande åtgärder.

Projektet skulle bland annat omvärldsbevaka, genomföra intervjuer med de lokala berörda, utarbeta förslag till parkeringsplatser, skyltning med mera.

Leader Mittland Plus bredömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetar långsiktigt och i hög utsträckning arbetar för att påverka lokala attityder. Projektet bedömdes bidra i viss utsträckning till flera av insatsområdets mål, samt bidrar i hög utsträckning till ökad hållbarhet. Projektets stöd kommer från det lokala Leaderpartnerskapet och Jordbruksfonden.