Innovationsfabriken – en hållbar framtid

Projektet ” Innovationsfabriken”  Matforsfabriken har beviljats projektstöd från  Landsbygdsfonden (EJFLU) och det lokala leaderpartnerskapet. Det är ett genomförandeprojekt, Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4 natur och kultur mål 3 vilket styrks av målen Bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektets syfte är att vidareutveckla ett kulturhistoriskt besöksmål genom att bredda utbudet för målgruppen barn och unga och på så sätt stärka besöksanledningen till Matfors. Målet är att vid projektets slut tagit fram fyra stationer oh fem aktiviteter och skapat sysselsättning för 1 person och 1 nytt företag har startas.

LAG-styrelsen bedömer att projektet har beröringspunkter med flera insatsområden i den lokala strategin och att det finns stort behov av projektets resultat. Projektet bedöms i hög utsträckning arbeta långsiktigt, leda till hållbara lösningar/utveckling samt i hög utsträckning arbeta med lokala attityder och mobilisering.

LAG-styrelsen har utgått från totalbudget och räkna med 0,9 enligt bedömningsmall. Maximalt totalt offentligt stöd fastställdes till 1 250 000 kr. Projektets stöd är preliminär 625 000 kr ( 50%) av offentligt stöd. Övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen 566 000 krono. Länsstyrelsen 60 000 kronor(50% av offentligt stöd). Privat finansiering 82 626 kr (6.23% av totalbudget tillkommer utöver offentliga stöd).

QR-koder, som laddas i mobilen och digitala skärmar till Svartviks kulturarv

Projektet ”QR-koder  och digitala skärma Svartviks kulturarv”  Föreningen Svartviksdagarna har beviljats projektstöd från Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och det lokala leaderpartnerskapet.

Landsbygdsfonden> genomförande av projekt>>Kultur och fritid>>övrigt. Valet av insats stämmer med innehållet i projektet samt med den lokala strategins insats 4 natur och kultur.

Projektets syfte är att bidra till att tillgängliggöra historia för besökare och därmed utveckla besöksmålet och stärka förutsättningar för besöksnäringen. Projektet ska uppföra skyltar med QR-koder för information om sevärdheter vid kulturområdet Svartvik. Genom en promenadslinga med ca 15 informationsstopp tillgängliggöra industrihistoria, samt använda delar av framtaget material för digitala skärmar i caféet och utställningshallen i Svartvik.

Målet är att ha uppfört skyltar med Q>R-koder samt skapat motsvarande informations databas på tre språk. En förväntan finns att öka besöksantalet med 50 %.

LAG- styrelsen bedömer att projektet har beröringspunkter i två av den lokala utvecklingsstrategins insatsområden och att det i hög utsträckning arbetar långsiktigt. Projektet bedöms i mycket hög utsträckning till nya produkter och tjänster inom tillgänglighet till kulturarvet, utvecklade mötesplatser och till nya företag/arbetstillfällen.

LAG- styrelsen fastställde maximalt totalt offentligt stöd till 189 029 kr. Projektets fördelning är preliminär 126 649 kr ( 67%) Övrigt offentligt stöd LAG 62 380 kr (33%).

Regional ung kulturfestival

Projektet ” Regional Ung kulturfestival” och Södra Norrlands folkets hus och park beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet. Insatsområde >Landsbygdsfonden>genomförande av projekt>kultur och fritid>övrigt>samarbeta>organisera, arrangera. I den lokala strategin insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, ökat samarbete land/stad.

Projektets syfte var att stärka landsbygd som en plattform för kultur både entreprenörer, yrkesverksamma, ideella och publik under projekttiden skapa förutsättningar för ungdomar att skapa och uppleva kultur, möta kulturutövare inom på sin egen konstform och andra uttrycksformer. Ungdomar ska möta och nätverka med branschen i syfte att ge dem mod att söka sig till branschen som entreprenör eller anställd.

LAG bedömde att projektet har beröringspunkter i den lokala strategin och i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt för hållbar utveckling och för lokala attityder att förändra. Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning bidra till ökad inkludering av unga i lokal samhället, till nya utvecklade mötesplatser samt till nya arbetstillfällen.

Maximalt totalt offentligt stöd fastställdes till 325 000 kr, totalt budet 397 504 kr. Projektstödet fördelades på projektstöd 175 000 (53,85%)övrigt offentlgit stöd från Region Västernorrland 75 000,( 23,8%) övrigt offentligt stöd från Scenkonst Västernorrland
(35 000 (10,77%) övrigt offentligt stöd från de tre ingående kommunerna i Medelpad 40 000 kr (12,31%) varav 32 000 Sundsvall (8,05%), 5000 Timrå ( 1,26%) och 3000 Ånge Kommun (0,75%).

Projektet är avslutat.

Medelpads immateriella kulturarv

Projektet Medelpads immateriella kulturarv beviljades projektstöd från Jordbruksfonden och det lokala leaderpartnerskapet.  Projektet var ett genomförandeprojekt och skulle leda till ett tillgängligt immateriellt kulturarv. Syftet med projektet var att samla Medelpads hembygdsrörelse för att möta besökare och lokal efterfrågan på genuint kulturarv. Syftet var att öka kunskap, utöka och bredda utbud och därigenom bidra till ökad turismnäring genom att tillgängliggöra det immateriella kulturarvet.

Projektets innehåll stämde med den lokala strategins insats 4, natur -och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ” utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ” bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.”

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till projektet Medelpads immateriella kulturarv. LAG bedömde att att projektet i mycket hög utsträckning, arbetar långsiktigt mot tydliga mål. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till mer kulturturism, till ökad tillgänglighet till lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv, samt till att bevara och utveckla mångfalden i kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 618 000 kronor, offentliga resurser inkluderade, varav 588 880 kronor i pengar.

 

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö Bruk historia och framtid prioriterades stöd från  Leader Mittland Plus. Syftet med förstudien är att ta fram utvecklingsplaner och underlag för framtida utveckling av området Lögdö bruk.

Förstudien skulle resultera i en slutrapport med specialistutlåtanden, arkitektridningar samt budgetunderlag, som sedan skulle fungera som karta till utveckling av Lögdö bruk.

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrktes av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”

Leader Mittland Plus bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för mobilisering. Projektet kunde i mycket hög utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv samt kan bidra till att bevara och utveckla mångfalden i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet kunde få som mest 180 000 kronor fördelat på 20 600  kronor från EU/Jordbruksverket och 59 600 kronor som övrigt offentligt stöd från Leader Mittland Plus med partners. Projektet är avslutat.

Bild lånad från föreningens hemsida www.logdo.se där du också hittar kontaktinformation till dem.

Förstudie Hembygdsgårdar i Medelpad

Medelpads hembygdsförbund beviljades leaderstöd för förstudieprojektet Hembygdsgårdar i Medelpad. Projektets stöd kommer från Jordbruksfonden, Jordbruksverket, Partnerskapet Leader Mittland Plus samt Länsmuseet Västernorrland.

Förstudien syftade till att samla Medelpads hembygdsrörelse för att möta efterfrågan på genuint kulturarv, att förbereda för att öppna hembygdsgårdarna/hembygdsföreningarna så att det immateriella, materiella och digitala kulturarvet blir tillgängligt för fler.

Projektet vände sig i första hand till de som är engagerade i hembygdsrörelsen i Medelpad och förstudien skulle skapa underlag för hur hembygdsrörelsen kunde jobba för öppnare hembygdsgårdar, ett gott bemötande av gäster och bättre förutsättningar för besöksnäring.

Projektets aktiviteter innehöll bland annat besök hos hembygdsföreningar i Medelpad för möten och intervjuer, dokumentation, analys, rapport samt möten.

LAG bedömde att förstudiens syfte stämde väl med den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar samt bidrar till mobilisering.

Projektet bedömdes också i hög utsträckning kunna bidra till mer kulturturism, till att bevara och utveckla mångfalden i kulturmiljöer och lokalt kulturliv samt ökad tillgänglighet till lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd och inte projektstöd till företag då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet och är förutsättningsskapande.  LAG fastställde maximalt stödbelopp till 209 070 kr.

https://www.hembygd.se/medelpad/page/30678

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland fick leaderstöd till Förstudie Stenhammaren. Projektet syftade till att utreda förutsättningar för att skapa en året-runt event- och friluftsmötesplats på Stenhammaren i Fagervik och skulle resultera i en utvecklingsplan för samnyttjande för event och friluftsliv.

Projektet kunde som mest få 152 529 kr från Leader Mittland Plus varav 108 091 Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 44 439 kr LAG-pott. Tillkom 8 800 kr offentlig resurs Timrå kommun samt egen privat finansiering.

Beslutsmotivering: Projektet föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett lokalt behov av projektet och att det kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntdes leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer.

Prioriteringsdatum: 2017-02-08

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan fick leaderstöd för projektet Framtidscentrum Matfors industrihistoria.
Projektet ville kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk. Projektet var uppdelat i två ansökningar med olika fonder men projektet är gemensamt.

Delprojektet skulle skapa ett upplevelsecentrum och besöksanledning kring Matfors industrihistoria med försäljningsplats för lokala produkter, bygga upp en ny kreativ, skapande mötesplats för alla, skapa en kreativ mötesplats för permanent verksamhet, kompetens- och utvecklingscentrum.

Projektet beviljades stöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket med 538 854 kr och har annan offentlig medfinansiering på 287 500 kr samt offentliga resurser till ett värde av 65 000 kr. Privat medfinansiering 110 ooo kr.

Beslutsmotivering: LAG  bedömde att det fanns ett lokalt behov av hela insatsen och att den i stor utsträckning kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde att den sammanhållna insatsen var nytänkande i ett lokalt perspektiv, hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Insatsen bedömdes också bidra till minskad miljöpåverkan. Insatserna bidrar särskilt till ökad kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer. Insatserna bidrog därutöver till fler arbetstillfällen och till ökad inkludering i lokalsamhället.

Se filmen om projektet.

Datum för prioritering: 2017-02-08

Beslutsdatum: 2017-05-15

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening fick  leaderstöd till projektet Förstudie Äventyrspark Pilgrim Viking.

Projektet skulle mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet skulle också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Genom att projektet genomförs och tillför ny kunskap, kontakter fördjupas och gemensam vision skapas för fortsatt arbete framåt.

Långsiktigt mål var att skapa en Äventyrspark pilgrim-viking för målgruppen barn med ett så brett engagemang som möjligt bland aktörer i Stödebygden. Målet var också att parken ska kunna drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett stort lokalt behov av projektet och kunde i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07