Sinnenas konstpark Ånge camping

Drömbygd 2030 – så kallar vi vår utvecklingsstrategi 2023-2027

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”.   Den här utvecklingsstrategin kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen.

Vi har analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Vi är ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som finns att ladda ner på denna sida. Här hittar du också den utvecklingsstrategi som vi skickat in till Jordbruksverket tillsammans med vår ansökan om att få bilda leaderområde 2023-2027.

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

 • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
 • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
 • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategiarbetet genomförs i flera steg. I oktober 2022 lämnades den färdiga strategin in och den 8 februari 2023 fick vi vårt efterlängtade startbesked från Jordbruksverket.

Eftersom Sveriges leaderkanslier får sin utbildning i handläggning och IT-system i slutet av mars 2023 börjar vi ta emot ansökningar i april 2023. Ansökan görs som tidigare genom Jordbruksverkets e-tjänst. Formuläret finns på plats och den nyfikne som vill söka projektstöd kan gå in och läsa frågorna i formuläret. Vänta däremot med att skicka in en ansökan till april, och kontakta oss innan du skickar in din ansökan så att vi kan gå igenom idén och budget tillsammans med er innan ni ansöker.

Strategin som ekosystem

Vi har valt att illustrera innehållet i den nya utvecklingsstrategin cirkulärt. Det beror på att vi ser att det är ett ekosystem i samspel, där utveckling för en är en vinst för en annan. Det anspelar också AGENDA 2030 och den hållbarhet som är helt nödvändig för vår framtid.

Vår utecklingsstrategi är cirkulär

Vi har två hemsidor, och för genomförandet av den nya leaderstrategin för 2023-2027, också kallad Drömbygd 2030 finns informationen på www.leadermitt.se

Grundinformationen om den nya strategin kommer att finnas kvar här under en övergångsperiod, men projektresultat och viktig information kring ansökan finns på den nya sidan.

Urvalskriterier för projektstöd – utvecklingsstrategi 2023-2027

Grundläggande krav för alla projektstöd

 • Projektets mål/aktiviteter ryms inom strategins insatser

  Projektets mål och/eller aktiviteter ska rymmas inom ett eller flera av de tre måldefinitionerna eller de insatsområden som syftar till att nå målen och de speciellt utpekade insatsområden som är listade som prioriterade.

  Syftet med grundvillkoret är att kontrollera att projektets intentioner syftar till att i direkt anslutning till projektet, eller på längre sikt, leda till något av de tre målområden som definierats i den lokala utvecklingsstrategin.

  • Mål 1: En engagerad, välmående och medskapande befolkning för stärkt lokal utvecklingskraft
  • Mål 2: En attraktiv, hållbar och inkluderande livsmiljö – en plats att längta till
  • Mål 3: En stärkt lokal ekonomi med försörjningsmöjligheter och konkurrenskraftigt företagande

  De delmål som respektive mål ska prioritera finns detaljerade.

 • Gynnar landsbygden i leaderområdet

  Syftet med grundvillkoret är att kontrollera att projektet på kort eller längre sikt bidrar till utveckling av landsbygden i leaderområdet, vilket är en förutsättning för projektstöd.

  För att grundvillkoret ska vara uppfyllt ska nyttan av projektet i huvudsak tillfalla leaderområdet och dess invånare. Projektägaren kan finnas på andra orter än inom strategiområdet under förutsättning ska tillfalla det geografiskt avgränsade område som strategin omfattar för att vara aktuellt för stöd.

  Leaderområdet omfattar landsbygden i Bräcke, Ånge, Timrå samt Sundsvalls kommuner. I Bräcke, Ånge och Timrå kommuner är hela kommunen inkluderad i Landsbygdsdefinitionen. I Sundsvalls kommun är tätorten exkluderad. (Vilka områden i Sundsvalls kommun som betraktas som tätort definieras av statistiska Reg-SO-områden.)

 • Samverkan med andra parter och över sektorsgränser

  Syftet med grundvillkoret är att kontrollera att de grundläggande aspekterna av leadermetoden lokala initiativ, tillsammans och innovation också återfinns i ansökan om stöd.

  Partnerskap över sektorsgränser är ett krav, och innebär att det finns någon form av dokumenterad samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig. L’gsta nivån av samverkan är att projektansökan innehåller en trovärdig beskrivning av vilka parter som avser samverka i genomförandet av projektet och att minst en av samarbetsparterna finns i en annan sektor än den egna.

 • Lokalt initiativ med underifrånperspektiv

  Syftet med grundvillkoret är att kontrollera att de grundläggande aspekterna av leadermetoden lokala initiativ, tillsammans och innovation också återfinns i ansökan om stöd.

  Lägsta nivå på lokalt initiativ och underifrånperspektiv är att den eller de parter som har behovet av projektet på något sätt varit delaktiga i projektets tillkomst, antingen genom att själva initiera projektet, eller genom att en dokumenterat lokal idé fångats upp av en part som hjälper till att genomföra projektet tillsammans med initiativtagarna.

 • Lokalt nytänkande eller innovativt

  Projektet ska vara dokumenterat lokalt nytänkande eller ha innovativa inslag.

  Syftet med grundvillkoret är att kontrollera att de grundläggande aspekterna av leadermetoden lokala initiativ, tillsammans och innovation också återfinns i ansökan om stöd.

  Innovation eller nytänkande definieras som lärandeprocesser som leder till nya eller bättre lösningar som skapar värde för samhälle, företag och individer.

  Ett grundvillkor är att Leaderprojekt används för att skapa utveckling, men inte för att stödja redan befintlig verksamhet. Det ska finnas ett nytänkande i projektet och en tanke på hur projektet kan förmedla lärande till sin bygd och till deltagare.

  Den lägsta graden av nytänkande och uppfyllt grundvillkor är att det framgår av ansökan att något likvärdigt inte genomförts på samma plats tidigare.

  I ett lokalt perspektiv kan något beprövat vara nytt, dvs något görs eller testats redan på andra platser, men är nytt för den egna bygden. Ett projekt som syftar till en återinvestering, såsom byte av tak eller inköp av en ersättningsprodukt, betraktas inte som nytänkande och kan inte beviljas projektstöd. Undantaget är i de fall där återinvesteringen är nödvändig för t ex en helt ny landsbygdsutvecklande verksamhet som inte är den verksamhet som bedrivs idag av sökande eller på den plats där investeringen ska genomföras. Till exempel kan byte av tak på en lada ha olika syften och därför bedömas olika. Om taket ska bytas för att sedan fortsätta användas till lagring av jordbruksmaskiner som tidigare betraktas det som en återinvestering för landsbygdsutveckling, och uppfyllder därför inte grundvillkoret för projektstöd. Om bytet av tak istället syftar till att kunna ändra användningsområde för ladan och istället skapa ett museum för besökare betraktas projektet som nytänkande och syftar till allmän utveckling av landsbygden, och uppfyller då grundvillkoret för projektstöd.

  En organisation som söker projektstöd för att bedriva samma verksamhet som idag, dvs har verksamheten som ordinarie uppdrag bedöms inte uppfylla grundvillkoret för projektstöd.

  En organisation som söker projektstöd för att genomföra en idé där andra organisationer utanför projektets geografiska område har liknande verksamhet men inte inom det geografiska området uppfyller grundvillkoret för projektstöd.

  En organisation som söker projektstöd ska testa en metod eller genomföra en idé som ingen annan jobbar med bedöms uppfylla grundvillkoret för projektstöd.

 • Förenligt med leaderområdets övergripande principer

  Projektet ska vara förenligt med leaderområdets övergripande principer ha tagit ställning i enlighet med strategins övergripande principer

  • hållbar utveckling
  • likabehandling och icke-diskriminering
  • jämställdhet mellan kvinnor och män.

  Syftet med grundvillkoret är att kontrollera att projektägaren aktivt tar ställning och står bakom de övergripande principer kring hållbar utveckling, likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män så som de beskrivits i strategins avsnitt 5.6.

  Genom att projektägaren aktivt tar ställning till de övergripande principerna säkerställs att projektet inte strider mot de hållbarhetsprinciper som varje projekt måste stå bakom för att vara aktuellt för stöd.

  För att uppfylla grundvillkoren ska projektägaren ha dokumenterat i ansökan att de står bakom och ska efterleva de övergripande principerna Hållbar utveckling, Likabehandling och icke-diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Samtliga tre rubrikområden ska vara inkluderade i ställningstagandet.

 • Mätbara resultat

  Projektet ska beskriva mätbara resultat i sin ansökan, beskriva hur det ska uppnås, och hur resultatet ska mätas/följas upp vid projekttidens slut.

  Syftet med grundvillkoret är att säkerställa att ett projekt har ett trovärdigt förväntat resultat, och att det finns möjligheter att följa upp det förväntade resultatet.

  För att uppfylla grundvillkoren ska det finnas en trovärdig beskrivning av mätbara resultat som ska uppnås vid projekttidens slut. Det ska också gå att härleda det tänkta resultatet som en naturlig följd av projektets aktiviteter eller motsvarande så att det framgår hur resultatet är möjligt att uppnå inom projekttiden. Eftersom det är viktigt att projektresultatet går att mäta ska det också framgå av ansökan hur projektresultatet ska mätas.

 • Resultat lever vidare efter projekttiden

  Projektet ska beskriva hur det förväntade resultatet ska förvaltas och leva vidare efter projekttidens slut.

  Syftet med grundvillkoret är att säkerställa att organisationen som söker projektstödet också har tänkt på hur projektresultatet ska förvaltas och leva vidare efter projekttidens slut.

  För att uppfylla grundvillkoret ska det finnas en trovärdig beskrivning av hur projektägaren säkerställer att resultatet blir kvar också efter projekttiden och att projektägaren har en plan för t ex framtida drift i den typ av projekt som avser investeringar och framtida näringsverksamhet. 

 • Medlem i Leader Mittland Plus

  Leader Mittland Plus är en ideell förening som verkar för landsbygdsutveckling genom leadermetoden. För att en organisation ska kunna ansöka om projektstöd behöver organisationen vara medlem i föreningen och stå bakom föreningens intentioner.

  För att uppfylla grundvillkoren ska den organisation som söker projektstöd ha betalat medlemsavgift i Leader Mittland Plus, eller på annat sätt avtalat om att bli medlem i Leader Mittland Plus senast när en ansökan om projektstöd lämnas in till organisationen. Medlemskapet avser kalenderår och är en förutsättning för att en ansökan ska lämnas vidare till LAG-styrelsen för beslut om projektstöd.

Urvalskriterier för genomförandeprojekt

 • Projektets mål/aktiviteter ryms inom strategins insatser

  Projektets syfte eller mål ryms inom strategins definierade mål- och insatsområden.

  De tre måldefinitionerna och valda prioriterade insatser framgår av strategins kapitel 4. Under varje huvudinriktning finns mer detaljerade definitioner av insatser som är prioriterade för stöd listade i punktform.

  Poängnivån baseras på hur många av de tre målen med dess övergripande insatsområden projektet förväntas bidra till. För att uppnå första nivån, som också är ett krav, ska projektet syfta till minst en av de prioriterade listade initiativen under något av de tre inriktningarna.
  Till exempel kan projektet bidra till initiativet ”stärka attraktivitet för våra platser för att bo, leva, verka och besöka”, vilket säkerställer att projektet ryms inom den mål och insats 2. Projektet kan innehålla flera olika initiativ under samma insats. Om projektet också bedöms bidra till t ex ”nya och utvecklade mötesplatser för alla generationer” som återfinns under mål och insats 1 bedöms ansökan bidra till mål inom två separata insatsområden.

  Steg 1. Grundvillkoret uppfyllt

  Projektet bidrar till målen inom minst ett av de tre prioriterade insatsområden i strategin.

  Steg 2.

  Projektet bidrar till minst två av de tre prioriterade insatsområden i strategin.

  Steg 3.

  Projektet bidrar till samtliga tre prioriterade insatsområden i strategin.

 • Indikatorer och uppföljningsuppgifter

  Projektet presenterar indikatorer/uppföljningsuppgifter och har på ett trovärdigt sätt presenterat hur dessa ska mätas/följas upp vid projekttidens slut.

  Samtliga indikatorer och uppföljningsuppgifter framgår av strategin.

  Poängen baseras på antalet målvärden som projektet förväntas bidra till vid projekttidens slut.

  LAG-styrelsen är den som avgör om målvärdena är realistiska som förväntat resultat och går att leda i bevis som möjligt resultat av projektets genomförande. Om målvärdet inte uppfattas som realistiskt är det LAG-styrelsens bedömning som avgör. (Projektägare får hjälp av leaderkontoret för att välja möjliga kriterier så att de är realistiska.)

  Steg 1. Grundvillkoret uppfyllt

  Projektet bidrar till målvärden för 1-3 indikatorer och har presenterat hur de avser mäta och följa upp dessa på ett trovärdigt sätt.

  Steg 2.

  Projektet bidrar till målvärden för 4-6 indikatorer och har presenterat hur de avser mäta och följa upp dessa på ett trovärdigt sätt.

  Steg 3.

  Projektet bidrar till målvärden för 7 eller fler indikatorer och har presenterat hur de avser mäta och följa upp dessa på ett trovärdigt sätt.

 • Samverkan med andra parter och över sektorsgränser

  Projektet samverkar med andra parter över sektorsgränser.

  Partnerskap över sektorsgränser är ett krav, och innebär att det finns någon form av dokumenterad samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig. Denna bedömning avser graden av samverkan mellan dessa parter.

  Steg 1. Grundvillkoret uppfyllt

  Projektet har på ett trovärdigt sätt beskrivit vilka parter som avser samverka i genomförandet av projektet och har angett parter inom minst en sektor utöver den egna.

  Steg 2.

  Projektet uppfyller steg 1 samt har dokument bifogade som tydligt anger att en eller flera parter utöver sökande avser samverka i genomförandet av projektet.

  Steg 3.

  Projektet har utöver steg 1 och 2 medfinansiering från minst en av de dokumenterade samarbetsparterna inom annan sektor än den egna.

 • Lokalt initiativ med underifrånperspektiv

 • Lokalt nytänkande eller innovativt

  Projektet är nytänkande eller innovativt.

  Nytänkande och innovation är en viktig del av leadermetoden, och kriteriet bedömer graden av nytänkande eller innovation i projektets metod eller mål.

  Ett projekt kan vara lokalt nytänkande även om idéen är beprövad tidigare på annan plats, men projekt kan också avse disruptiv innovation, dvs något som vänder uppochner på det vi känner till idag.

  Steg 1, Grundvillkoret uppfyllt

  Det framgår av ansökan att projektets mål eller metod är nytt i ett lokalt perspektiv, det vill säga projektidén har inte genomförts på orten tidigare och detta har kontrollerats.

  Steg 2.

  Det framgår av ansökan att projekts mål eller metod är nytt i ett regionalt perspektiv, det vill säga projektidén har inte genomförts i Leaderområdet tidigare och detta har kontrollerats.

  Steg 3.

  Det framgår av ansökan att projektets mål eller metod är nytt i ett nationellt eller internationellt perspektiv eller är en idé som är så nytänkande att den kan stå modell för andra i framtiden.

 • Hållbarhetsmålen Agenda 2030

  Projektet bidrar till Agenda 2030 och hållbarhetsmålen.

  Agenda 2030 är en viktig del i strategin eftersom hållbarhetsmålen styr mot en hållbar framtid.

  Kriteriet bedömer i vilken grad projektet förväntas bidra till målen i Agenda 2030. Vilka hållbarhetsmål som ett projekt kan bidra till utreds av LAG/Kansliet tillsammans med projektägaren.

  Grundvillkoret för övergripande principer, är ej poängrundande.

  Projektet står bakom hållbarhetsmålen, vilket dokumenterats genom att projektägaren uttalat att de står bakom hållbarhetsmålen.

  Steg 1.

  Projektet beskriver en eller flera aktiviteter som syftar till att bidra till social, ekologisk eller ekonomisk omställning som går att koppla till strategins utpekade mål inom Agenda 2030.

  Steg 2.

  Projektets huvudsyfte är att skapa en hållbar och /eller framtidssäkrande lösning på ett lokalt eller globalt problem.

 • lokala lösningar och förändrat samhällskontrakt

  Projektet bidrar till lokala lösningar på lokala problem genom att främja ett förändrat samhällskontrakt.

  Kriteriet ska identifiera och premiera projekt som syftar till att hitta lokala lösningar på problem där samhällets roll på olika sätt löses genom lokala kollektiva krafter. Att hitta lokala lösningar på problem genom att förflytta det offentliga aktörernas roll till lokalsamhällets aktörer är ett sätt att skapa mer jämlika förutsättningar mellan land och stad i bygder där t ex grundläggande service och infrastruktur idag saknas eller utarmats. Den lokala bygden tar på så sätt eget ansvar för att skapa grundläggande förutsättningar för en livskraftig bygd.

  Inom strategin finns möjligheter att mobilisera orten för att ta fram planer för smarta bygder som en förstudie, men strategin ger också möjligheter att praktiskt genomföra de idéer som lokalsamhällets aktörer kommer fram till efter genomförd förstudie. Exempel på insatser som premieras inom insatsområdet är när föreningsliv, företag och andra lokala aktörer går ihop och tillsammans hittar egna kollektiva lösningar för att tillgodose gemensamma behov när det gäller t ex butiker, hemsändningsmöjligheter, post, drivmedel, transportlösningar, idrottsplatser, samlingsplatser etc.

  Ett förändrat samhällskontrakt kan också innebära att t ex företag går in och tar en coachande roll för att öka ungas anställningsbarhet och liknande innovativa lösningar som på olika sätt främjar samhället på ett hållbart sätt.

  Steg 1.

  Projektet genomför utvecklingsaktiviteter som ska leda till resultatet en smart by så som den definieras av strategin, dvs lösningar där lokalsamhällets aktörer tar över uppgifter kring t ex lokal service och infrastruktur och på så sätt bidrar till att skapa mer jämlika förutsättningar mellan stad och land.

 • Främjar platsobundna lösningar

  Projektet främjar platsobundna lösningar eller motverkar digitalt utanförskap

  Kriteriet ska identifiera och premiera förstudier som syftar till att utreda och stimulera platsobundna lösningar.

  Platsobundna lösningar kan vara digitala lösningar som gör det möjligt att koppla upp sig till arbete, skola, nöjen…. Det kan vara tillgång till kultur oberoende av plats, eller andra innovativa lösningar som möjliggör för invånare att bosätta sig på platser utanför städerna men ta del av samma utbud och möjligheter som andra.

  Platsobudna lösningar kan också vara åtgärder för att göra landsbygdsbaserade tillgångar tillgängliga för alla, t ex digitalisering som möjliggör upplevelser utan att förflytta sig, t ex att göra ett besöksmål virtuellt för att även de som av olika skäl har svårt att förflytta sig kan ta del av t ex natur- och kultur.

  Steg 1.

  Projektet ska genomföra aktiviteter som främjar möjligheter att leva, bo och verka på landsbygden på ett flexibelt sätt, t ex genom digitala lösningar och/eller bidrar till att minska det digitala utanförskapet, eller aktiviteter för att göra landsbygdens tillgångar tillgängliga för alla.

 • Till nytta för barn och unga

  Projektet främjar barns och ungas delaktighet och inflytande i lokalsamhället.

  Barn och unga är framtiden för landsbygden. Barn och unga behöver tro på sin bygd, och på sin egen förmåga att påverka förutsättningarna för bygdens och den egna utvecklingen. I strategin framgår att barn och unga ska ges möjligheter att själva genomföra projektidéer som syftar till att göra den egna bygden till en bättre plats och skapa förutsättningar för ytterligare utveckling. Ju större engagemang från målgruppen upp till 25 år, desto mer bedöms projektet bidra till strategins intentioner och måluppfyllelse.

  Steg 1.

  Projektet har i sin ansökan en trovärdig beskrivning av hur en idé från unga ska förverkligas, det beskrivs hur unga är inkluderade i projektets genomförande.

  Steg 2.

  Projektet har dokumenterat hur det uppkommit som en idé från unga och det beskrivs hur unga är inkluderade i projektets formulering/uppbyggnadsfas och genomförande, även om projketet kan vara framtaget av vuxna.

  Steg 3.

  Projektet är i sin helhet framtaget och formulerat av unga och syftar till att unga på egen hand ska förverkliga sina lokala utvecklingsidéer.

Förstudier 2023-2027

Det är möjligt att söka projektstöd till förstudier inom vissa utvalda ämnesområden i den nya strategin.

Vi har två typer av förstudiestöd:

Mikrostöd inom förutbestämda paraplyprojekt för smarta landsbygder, attityder kring landsbygd, samt ungdomssatsningar. Dessa mikrostöd söks från Leader Mittland Plus efter att de större paraplyprojekten fått klartecken från Jordbruksverket och kommer att ha ett begränsat stödbelopp på cirka 25 000 kr. (Beloppet kan vara högre i vissa paraplyprojekt.)

Förstudier som stämmer med strategins utpekade insatsområden och som drivs av externa projektägare. Till dessa går det att söka som mest 100 000 kr.

Varför är beloppet begränsat?

Erfarenheter från tidigare visar att förstudier med förhållandevis små belopp kan göra stor skillnad när det gäller beslutsunderlag och mobilisering för en viss sak.

Förstudiernas syfte är oftast att hämta in extern kompetens och information som organisationen annars inte skulle kunna bekosta, medan arbetet i första hand görs ideellt av de organisationer som söker stödet. Det är den extra kunskapen som förstudien vill inhämta som kostar pengar för många.

Ett annat tungt vägande skäl är att strategin ska leda till ett visst resultat, indikatorer, som mäts när programperioden är avslutad. Då ska leaderområdets tilldelade medel ha lett till det resultat som förväntats.

Även om förstudier är jätteviktiga för att kunna komma fram till ett utvecklingsprojekt så leder förstudien i sig inte till de mätbara resultat som ska finnas när programperioden är slut, och därför behöver de projektstöd som går till förstudier vara begränsade.

Riktade projektstöd

Det är några områden som har lite extra fokus i strategin.

De tre första inriktningarna har egna coacher och det finns riktade mikrostöd att söka. Läs mer på respektive undersida.

Hållbarhet ska genomsyra alla utvecklingssinsatser och går igenom precis allt i strategin.

Om din ort ingår i Leader Mittland Plus geografiska område avgörs av vilket RegSO (regionalt statistikområde) din ort tillhör. I Bräcke, Ånge och Timrå kommuner ingår alla RegSo. I Sundsvall är tätorten inte med, området markerat med rött på kartan. Du ser vilka statistikområden som inte ingår i leaderområdet i den högra kartan, där orter med röd text inte ingår.*

*Stenstan, Södermalm, Östermalm, Västermalm, Nacksta, Granlo, Granloholm, Haga, Skönsberg, Bydalen, Bosvedjan, Skönsberg, Skönsmon, Sidsjö-Böle, Nacksta, Bergsåker östra samt Ljustadalen-Sundsbruk.

Alnö ingår i sin helhet liksom Bergsåker västra (Selånger och Lillhällom).

Leaderområdet

Strategi 2023-2027

Strategi 2023-2027 (pdf)

Den 14 oktober 2022 lämnade vi in vår formella ansökan om att starta leaderområde 2023, en ansökan som ledde till startbeslut i februari 2023.

Strategins delmål

Nedan finns en lista med alla delmål, eller insatsområden som vi kallar dem, som vi kommer att kunna ge projektstöd till. Siffran anger vilket målområde och bokstaven ett specifikt insatsområde.

För att en projektidé ska kunna få stöd måste det finnas beröringspunkter med någon av dessa insatsområden.

Mål 1: En engagerad, välmående och medskapande befolkning för stärkt lokal utvecklingskraft

 • 1A Insatser för att stärka lokal gemenskap och vi-känsla, sammanhållning, lokalt engagemang och demokratiska processer
 • 1B nya och utvecklade mötesplatser för alla generationer
 • 1C nyrekrytering, kontinuitet och generationsväxling i föreningsliv och lokalsamhälle
 • 1D stärka människors hälsa och välmående, allas lika värde, mångkultur, integration och meningsfull sysselsättning i sociala verksamheter, trygghet
 • 1E attitydskapande bland unga, ungas medbestämmande, delaktighet, framtidstro och förverkligande av visioner, ungas projekt för sin egen bygd

Mål 2: En attraktiv, hållbar och inkluderande livsmiljö – en plats att längta till

 • 2A stärka attraktivitet för våra platser för att bo, leva, verka och besöka.
 • 2B alternativa lösningar för tillgång till service genom t ex ”Smarta landsbygder” och digitala verktyg
 • 2C tillgänglighet: Alternativa transportlösningar, förändra attityder till resande och påverka resvanor och transporter, förbättra digital och mobil tillgänglighet
 • 2D tillgång till permanentbostäder för alla generationer
 • 2E utökat utbud av fritidsaktiviteter. Prioriterat aktiviteter för barn och unga.
 • 2F ta fram utvecklingsunderlag, mobilisera och påverka attityder, marknadsföra, påverka inflyttning
 • 2G natur- och kulturvård, tillgängliggörande av natur och kultur för rekreation och besöksnäring utveckling av småskalig infrastruktur (broar, leder, skyltar, bryggor etc.),
 • 2H kulturutövande, kulturevenemang
 • 2I stärka lokal konsumtion och produktion
 • 2J framtidssäkra vår livsmiljö, hållbara lösningar

Mål 3: En stärkt lokal ekonomi med försörjningsmöjligheter och konkurrenskraftigt företagande

 • 3A stärka och utveckla företagsamhet som verkar för minimalt utnyttjande av jordens ekologiska resurser, t ex nytänkande tekniska lösningar, digital transformation, cirkulära affärsmodeller och cirkulerande resurser
 • 3B socialt ansvarstagande företagsamhet, t ex sociala företag
 • 3C företagande som verkar för sin bygd i sin bygd, t ex föreningsdriven företagsamhet, smarta byar
 • 3D utveckla platsoberoende arbete och nya lösningar med hjälp av digital teknik
 • 3E arbetstillfällen och praktikplatser
 • 3F sysselsättning för unga, nysvenskar och personer som står utanför arbetsmarknaden
 • 3G diversifiera verksamheter inom natur, jordbruk och fiske, utveckling av nya produkter och produktionsmetoder
 • 3H lokala försäljningskanaler
 • 3I livsmedelsförsörjning
 • 3J utveckling av besöksnäring
 • 3K utveckla kulturuttryck som näring
 • 3L Kompetensutveckling och gemensamma utvecklingsinitiativ för företagsamhet

Version för utskrift

Hållbarhetsmål – Agenda 2030

Varför beskriver vi Agenda 2030 här?

Hållbarhet och framtidssäkring är viktigt för den lokala utvecklingen och projektansökningar som bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 får högre poäng i vårt urval.

M1, M2 och M3 i listan här nedanför anger vilket eller vilka av våra tre mål som just det hållbarhetsmålet hör ihop med.

 • 1 Ingen fattigdom M1
 • 2 Ingen hunger
 • 3 God hälsa och välmående M1
 • 4 god utbildning för alla
 • 5 Jämställdhet M1
 • 6 Rent vatten och sanitet till alla M1 M2
 • 7 Hållbar energi för alla
 • 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt M3
 • 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur M1 M2 M3
 • 10 Minskad ojämlikhet M1 M2
 • 11 Hållbara städer och samhällen M2
 • 12 Hållbar konsumtion och produktion M3
 • 13 Bekämpa klimatförändringarna M1 M2 M3
 • 14 Hav och marina resurser M2
 • 15 Ekosystem och biologisk mångfald M2

Indikatorer och uppföljning

Vad är en indikator och vad används den till?

Indikator är en uppföljningsuppgift som både har till uppgift att kunna se i förväg hur en projektansökan kan bidra till att nå målen vi har ställt upp med vår lokala utvecklingsstrategi, och ett sätt att mäta när projekt genomförts vad de faktiskt har uppnått. Indikatorer påminner om mål, men de är tänkta som uppföljningsuppgifter i första hand.

De indikatorer som ni skriver in som förväntat resultat av projektet är vad ni kan med säkerhet rapportera samma dag som projektet slutförs. Det är vanligt att fylla i resultat på längre sikt, men det ska alltså vara det som kommer att finnas när projektet precis är slutfört.

Indikatorerna är ibland lite svåra att tyda, men det finns en lista med definitioner i strategidokumentet. Du kan också höra av dig till leaderkontoret så kan vi gå igenom dem tillsammans innan ni ansöker om projektstöd.

(Bokstaven och siffran behöver ni inte skriva i er projektplan, det är koder som behövs när de ska rapporteras till EU och Jordbruksverket och som kan hjälpa till att hitta rätt definition för indikatorn och därför har den fått stå kvar.)

EU-mål

 • R27 Miljö/klimatrelaterad prestation genom investeringar i landsbygdsområden
 • R 37 Tillväxt och sysselsättning i landsbygdsområden
 • R40 Smart omställning av ekonomin på landsbygden
 • R41 Sammanlänkning av landsbygden i Europa

Nationella indikatorer

 • N01 Nya företag
 • N03 Nya produkter
 • N04 Nya tjänster
 • N05 Nya mötesplatser
 • N06 Nya fritids- och kulturverksamheter

Lokala indikatorer

 • L12 Projekt som drivs av unga
 • L13 Bevarade fritids- och kulturverksamheter
 • L14 Bevarade mötesplatser
 • L15 Nya föreningar
 • L16 Nya servicelösningar
 • L17 Nya transportlösningar
 • L18 Nya medlemmar i föreningar
 • L19 Diversifierade företag
 • L20 Framtagna affärsplaner
 • L21 Företag som samarbetar
 • L23 Nya metoder, arbetssätt eller processer
 • L24 Nya sociala företag
 • L25 Företag som drar nytta av kortare livsmedelskedjor
 • L27 Ny sysselsättning, personer med funktionsvariation
 • L28 Ny sysselsättning, personer med utländsk bakgrund
 • L29 Ny sysselsättning, personer under 25 år
 • L32 Projektdeltagare som upplever förbättrad hälsa
 • L33 Projektdeltagare som upplever ökad inkludering
 • L34 Projektdeltagare som känner ökad framtidstro
 • L35 Projektdeltagare med stärkt självkänsla
 • L36 Organisationer som genomför insatser för minskad klimatpåverkan
 • L38 Nya lösningar på miljö- och klimatproblem
 • L46 Restaurerade natur- och kulturmiljöer
 • L47 Nya eller restaurerade leder
 • L51 Återkommande evenemang
 • L54 Diversifiering av den lokala arbetsmarknaden
 • L55 Nya bostadslösningar

Strategiprocessen steg för steg

Arbetet med att ta fram en ny strategi för kommande programperiod har drivits av Leader Mittland Plus med finansiering från det befintliga partnerskapet inom Leader Mittland Plus och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet och lokalsamhällets medborgare är i allra högsta grad delaktiga och medskapande i framtagandet av strategin. Områdets utvecklingsbehov och möjligheter analyseras och resultatet samordnas med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området. Detta ligger sedan till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling utformas målen i strategin så att de ryms inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Steg 1

I framtagandet av den nya strategin har ett stort antal intressenter medverkat och kommer fortsatt att medverka ända tills den slutliga strategin lämnas in hösten 2022.

Hela strategiprocessen har förstås präglats av den pågående pandemin och våra arbetsmetoder har fått modifieras under processen gång i syfte att så många som möjligt ska kunna göra just sin röst hörd utan att vi äventyrat människors säkerhet. De medverkande individerna, föreningarna och organisationerna representerar ett tvärsnitt av samtliga tre sektorer.

Lokala erfarenheter från innevarande programperiod 2014-2020 liksom erfarenheter från ännu tidigare programperioder vad gäller både innehåll, utformning och syn på framtida arbetsmetoder och prioriteringar har också tagits med i underarbetet.

För att tillvarata alla synpunkter, inspel och erfarenheter som projektägare, stödsökande och intressenter framfört som del i utvärderingar, slutrapporter och samtal om strategi och projekt under 2016-2020 har arbetet med strategin hållits ihop av den befintliga leaderorganisationen. Bakgrunden har varit att de erfarenheter som kommit leaderorganisationen till del under innevarande strategis genomförande enklast fångas av de som varit en del av verksamheten.

Steg 2

Leader Mittland Plus har under 2022 kompletterat strategin med målvärden för indikatorer, med urvalskriterier och med finansieringsplan. Urvalskriterierna har tagit tillvara de erfarenheter vi har från den här leaderperioden för att vara ändamålsenliga och kloka.

Start av leaderområde

Den 8 februari 2023 fick vi startbeslut från Jordbruksverket. Eftersom alla Sveriges leaderområden får sin obligatoriska utbildning i slutet av mars 2023 öppnar vi för att hantera ansökningar under april 2023 och efter det börjar vi börja prioritera projekt med den nya strategins urvalskriterier.

Leaderområdet har tilldelats totalt cirka 41 mkr för åren 2023-2027 (I praktiken t o m 2030).

Arbetet med att förbereda inför starten pågår och bland annat har en sverigegemensam webb öppnat under våren 2023.

Leader Mittland Plus kommer att arbeta med genomförandet av två utvecklingsstrategier parallellt, och det kommer att vara möjligt att ansöka om projektstöd ur den tidigare potten även under 2023. Dessa projekt ska vara avslutade 2024.

SWOT

Urvalskriterier för förstudieprojekt

Det är möjligt att söka stöd för förstudier även under programperioden 2023-2027. För detta finns speciella urvalskriterier kopplade till varje paraplyprojekts mål.

Titta på paraplyprojektets respektive sida så hittar du urvalskriterierna där.

Urvalskriterier för paraplyprojekt

Det kommer att vara möjligt att söka mikrostöd inom paraplyprojekt även under programperioden 2023-2027.

För detta ansöker Leader om stöd till huvudprojektet och projekt kan söka mikrostöd direkt från Leaderkontoret.

Vilka paraplyprojekt som kommer att bli aktuella är inte klart ännu, men de kommer i första hand att vara kopplade till smarta landsbygder och till ungdomsprojekt. Under 2024 går det istället att söka mikrostöd ur de paraplyprojekt som hör till strategin för 2014-2022.