Sinnenas konstpark Ånge camping

Drömbygd 2030 – utvecklingsstrategi 2023-2027

Strategin är inlämnad!

Sedan hösten 2020 har arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för Leader Mittland Plus inför kommande programperiod 2023-2027 pågått. Vi har kallat strategiprocessen ”Drömbygd 2030”.   Den här utvecklingsstrategin kommer avgöra vilka typer av lokala utvecklingsinitiativ som kan förverkligas med stöd från Leader under åren 2023 – 2027.

Många privatpersoner och representanter för ideell, privat och offentlig sektor har på olika sätt deltagit i processen.

Nu har vi analyserat och sammanfogat resultat av enkäter, möten, dialoger, erfarenheter från nuvarande och tidigare strategier, statistiska analyser och styrdokument och mål från global nivå ner till lokal nivå och fört det samman till ett strategidokument. Av allt att döma är vi ganska samstämmiga. Sammanfattningen av resultatet och essensen i strategin har du i den pdf som finns att ladda ner på denna sida. Här hittar du också den utvecklingsstrategi i steg 1 som vi skickat in till Jordbruksverket tillsammans med vår ansökan om att få bilda leaderområde 2023-2027..

Det ni och vi tycker att vi ska prioritera är:

  • Stärkta invånare – människan, vår hälsa, lika villkor och det lokala engagemanget i centrum – social hållbarhet
  • Stärkt livsmiljö – den fysiska platsens infrastruktur, natur och kultur och resurser – ekologisk hållbarhet
  • Stärkt näring – för livskraftiga verksamheter inom ideell och privat sektor, smarta landsbygder och trygga arbeten – ekonomisk hållbarhet

Strategin ska lämna öppet för att genomföra drömmar men ändå vara tillräckligt tydlig för att kunna leda till uppsatta mål.

Strategiarbetet genomförs i flera steg. I oktober 2022 lämnades den färdiga strategin in och nu inväntar vi startbesked från Jordbruksverket.

Strategin som ekosystem

Vi har valt att illustrera innehållet i den nya utvecklingsstrategin cirkulärt. Det beror på att vi ser att det är ett ekosystem i samspel, där utveckling för en är en vinst för en annan. Det anspelar också AGENDA 2030 och den hållbarhet som är helt nödvändig för vår framtid.

Vår utecklingsstrategi är cirkulär

Vi är i en pågående process där vi utformar både ny hemsida, informationsmaterial och annat vi behöver när leaderorganisationen ska påbörja genomförandet av den nya leaderstrategin för 2023-2027, också kallad Drömbygd 2030. 

Tills dess den nya sidan är klar kommer vi att fylla på information här, men så snart den nya sidan är färdig finns allt som rör den nya strategin där.

Process steg för steg

Arbetet med att ta fram en ny strategi för kommande programperiod drivs av Leader Mittland Plus med finansiering från det befintliga partnerskapet inom Leader Mittland Plus och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Strategin utgår ifrån det lokala perspektivet och lokalsamhällets medborgare är i allra högsta grad delaktiga och medskapande i framtagandet av strategin. Områdets utvecklingsbehov och möjligheter analyseras och resultatet samordnas med andra handlingsplaner och utvecklingsstrategier i området. Detta ligger sedan till grund för strategins mål och insatsområden. Eftersom Leader finansieras av stöd från EU genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling utformas målen i strategin så att de ryms inom målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

På så sätt bidrar alla projekt som prioriteras genom denna strategi både till den lokala utvecklingen av området och till målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Urvalskriterierna tas fram först när strategins första steg godkänts av Jordbruksverket, men kommer att ta tillvara de erfarenheter vi har från den här leaderperioden för att vara ändamålsenliga och kloka.

Steg 1

I framtagandet av den nya strategin har ett stort antal intressenter medverkat och kommer fortsatt att medverka ända tills den slutliga strategin lämnas in hösten 2022.

Hela strategiprocessen har förstås präglats av den pågående pandemin och våra arbetsmetoder har fått modifieras under processen gång i syfte att så många som möjligt ska kunna göra just sin röst hörd utan att vi äventyrat människors säkerhet. De medverkande individerna, föreningarna och organisationerna representerar ett tvärsnitt av samtliga tre sektorer.

Lokala erfarenheter från innevarande programperiod 2014-2020 liksom erfarenheter från ännu tidigare programperioder vad gäller både innehåll, utformning och syn på framtida arbetsmetoder och prioriteringar har också tagits med i underarbetet.

För att tillvarata alla synpunkter, inspel och erfarenheter som projektägare, stödsökande och intressenter framfört som del i utvärderingar, slutrapporter och samtal om strategi och projekt under 2016-2020 har arbetet med strategin hållits ihop av den befintliga leaderorganisationen. Bakgrunden har varit att de erfarenheter som kommit leaderorganisationen till del under innevarande strategis genomförande enklast fångas av de som varit en del av verksamheten.

Steg 2

Leader Mittland Plus har kompletterat strategin med målvärden för indikatorer, med urvalskriterier och med finansieringsplan. Nu inväntar vi startbesked från Jordbruksverket.

Start av leaderområde

Under februari 2023 beräknas vi ha ett startbeslut från Jordbruksverket, och då kan vi börja prioritera projekt med den nya strategins urvalskriterier.

Sedan tidigare har vi fått besked från Jordbruksverket att vi har cirka 41 mkr för åren 2023-2027 (I praktiken t o m 2030). Nu återstår arbete hos Jordbruksverket innan vi vet om leaderområdet får startbesked i början av 2023.

Arbetet med att förbereda inför starten pågår.

Leader Mittland Plus kommer att arbeta med genomförandet av två utvecklingsstrategier parallellt, och det kommer att vara möjligt att ansöka om projektstöd ur den tidigare potten även under 2023. Dessa projekt ska vara avslutade 2024.

Strategi 2023-2027

Strategi 2023-2027 (pdf)

Den 14 oktober 2022 lämnade vi in vår formella ansökan om att starta leaderområde 2023.

Vad ni har tyckt