Att redovisa och slutredovisa leaderprojekt

Slutredovisningen av ert utvecklingsprojekt sker även det via Jordbruksverkets e-tjänst och mina sidor. Blanketten har lite olika fält att fylla beroende på vilken fond ditt stöd kommer ifrån.

I slutredovisningen ska ni beskriva dels vad ni hade tänkt göra, och dels vad ni gjort och uppnått. Det är framför allt de aktiviteter och det resultat som följer av det stöd ni fått som ska redovisas.

Leaderkansliet ska granska din slutrapport

Kansliet ska granska slutrapporten innan Jordbruksverket betalar ut de sista 20 procenten av det beviljade stödet. Ni får gärna komma in till oss med slutrapporten så går vi igenom den tillsammans innan ni skickar in den till Jordbruksverket.  Men vill ni skicka direkt går det också bra, vi får i så fall en uppmaning att komma in med en granskningsrapport innan pengarna betalas ut.

Detta granskar vi:

  • Att stödmottagaren tydligt har redovisat genomförda aktiviteter och resultatet av insatsen.
  • Att aktiviteter och resultat överensstämmer med syftet och målet enligt beslutet om stöd.
  • Om det är en ansökan om slututbetalning som innehåller en slutrapport, bedöms om indikatorerna som stödmottagaren angett är rimliga.

Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen vid slutrapporteringen skiljer sig inte mycket från den som görs löpande under projektet. Skillnaden är att det är den sista utbetalningen.

Indikatorer

När ni ansökte om stöd fick ni fylla i en bilaga med indikatorer. Denna bilaga vill vi ha in igen, men denna gång vill vi veta vad ni faktiskt har uppnått med projektet. Det är inte säkert att det ni bedömde från början stämmer, men det är viktigt att ni svarar så ärligt som möjligt.

Indikatorerna i e-tjänsten och i bilagan gäller det resultat som kommer av projektet. T ex antal anställda är inte de som varit anställda i projektet utan de som får jobb som ett direkt resultat av projektets aktiviteter.

Redovisa ideella resurser

För att vi ska kunna se hur stor privat insats projektet har behöver vi få in era underlag för ideella resurser, antingen som deltagarlistor eller annan dokumentation av de ideella resurserna. De detaljerade underlagen ska skickas till leaderkansliet, men behöver inte följa med slutredovisningen. Där räcker det med att ni fyller i en summering i sammanfattningen.

Rapport till hemsidan

Alla projekt som slutredovisas publiceras med en sammanfattning på hemsidan. Vi använder den information vi får från er i slutrapporten. Har ni bilder vi får använda i rapporten tar vi gärna emot dem. Har ni publicerat fakta på en hemsida vill vi länka till den och finns det en kontaktperson för projektet publicerar vi även detta.

Tag hjälp av kansliet

Till skillnad från ansökan om stöd går det inte att ändra en inskickad ansökan om utbetalning. Därför är det extra viktigt att ha kontrollerat noggrant innan du trycker på ”skicka” i e-tjänsten.

Därför vill vi gärna att du tar hjälp av leaderkontoret för att gå igenom både skriftlig rapport och dina underlag för utbetalning innan du skickar in din delredovisning eller slutredovisning till Jordbruksverket. Vi kan hjälpa till att undvika några av de vanligaste felen genom att vi går igenom underlagen tillsammans innan du skickar in dem digitalt till Jordbruksverket.

Praktiska länkar

Jordbruksverkets ”Mina sidor

Guide till ansökan om utbetalning (länk)

Jordbruksverkets hemsida om utbetalning (länk)

Jordbruksverkets Underlag att skicka in

Jordbruksverkets Försättsblad till ansökan om utbetalning (länk)

Jordbruksverkets webbutik för samtliga Leader-blanketter (länk)

Jordbruksverkets sida  Kontroller och avdrag

Vad menar Jordbruksverket med indikatorer?

Länkar till underlag