Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland prioriterades för leaderstöd ur Socialfonden för förstudieprojektet Socialt företag Kusten.

Syftet med förstudien är att utreda förutsättningar och ge beslutsunderlag för uppbyggnad av ett medborgarstyrt café, ett socialt företag kopplat till integration och lärlingsutbildning och det förväntade resultatet är en handlingsplan för hur Kustens Folkets hus ska driva caféverksamhet och framtida lärlingsutbildning inom livsmedel som ett socialt företag. Projektet vände sig i första hand till personer utanför arbetsmarknaden, nyanlända, ursvenskar.

I projektet ingår bland annat aktiviteter för att utreda målgruppens behov, marknadens behov, samt krav inför en framtida verksamhet, samordning med lärlingsutbildning, studiebesök och seminarier.

LAG  bedömde att projektet stämmer väl med målen inom den lokala strategins insats 1 social ekonomi, vilket motiveras med målen ”Fler företag/ aktörer inom social ekonomi”, ”Ökat entreprenörskap & kunskap inom social ek.”, ”Fler nya lokala produkter & tjänster inom social ek.” och ”Fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem”.

LAG bedömde att projektet i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och att det fanns ett stort behov av projektets resultat. LAG bedömde också att projektet har ett mycket tydligt mål samt arbetar med lokala attityder och mobilisering.

För Socialfondens specifika kriterier bedömde projektet i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till utveckling inom insatsområdet social ekonomi. Projektet bedömdes också i stor utsträckning kunna bidra till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd och inte projektstöd till företag då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet och är förutsättningsskapande.  LAG fastställde maximalt stödbelopp till 180 000 kr.