Mötesplats Teaterverkstan

Projektet mötesplats Teaterverkstan prioriterades stöd. Projektet drevs av Ånge kabaré, och målgruppen för projektet var personer som står långt från arbetsmarknaden. Syftet var att skapa och bryta och förhindra människors utanförskap och verka för integration och ett jämlikt samhälle. Möjlighet att visa deltagarna vägar till ökad delaktighet i samhället och därigenom etablera sig på arbetsmarknaden. Projektets mål var att göra så att personer kom närmare arbetsmarknaden och samhällets reguljära utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och så de kunde ta ett stort steg mot egen försörjning och samhället.

Projektet skapade en ny samlingsplats i anslutning till Teaterverkstan med teknikrum i anslutning. En mötesplats för nya och gamla medlemmar. I lokalerna erbjöds  utbildning  inom ljud, ljus, teater, retorik, friskvård, matlagning m.m. Stor vikt lades på vad deltagarna själva ville utveckla.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Mötesplats Teaterverkstan med motiveringen att projektet i mycket hög utsträckning arbetade för långsiktigt mot tydliga mål. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och  män som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället. Projektet är avslutat.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 750 154 kr.

Omställningslots

Samhällsbyggarna ek för ansökte om stöd till projektet omställningslots som prioriterades av Leader Mittland Plus för stöd.

Projektet omställningslots syftade till att skapa hållbar tillväxt genom varaktig anställning för långtidsarbetslösa med övergång från arbetsmarknadsåtgärder till anställning, ge kombinatörer möjlighet till sysselsättning samt ge arbetsgivare information om anställningsformer, utbildning och utveckling i syfte att uppnå osubventionerade anställningar. Målgruppen var arbetssökande i utanförskap som behövde arbetsgivare och kompetensutveckling, arbetsgivare med behov av arbetskraft, utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer som jobbar för landsbygdsutveckling, kommunerna.

Projektet har vid sitt slut utvecklat sysselsättningslösningar för individer som var långt från arbetsmarknaden och skapat förutsättningar för arbetsgivare, fler personer ska ha fått anställning i sociala företag istället för i arbetsmarknadsåtgärder, fler personer ska vara etablerade på arbetsmarknaden och fler ska börjat studera.

Stödet hämtades ur det lokala leaderpartnerskapet och från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet kan få som mest 797 000 kr i stöd.

LAG gjorde bedömningen av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och för hållbara lösningar, bidrog till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befann sig långt från arbetsmarknaden, till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Förstudie socialt företag Kusten

Folkets hus och parker södra Norrland prioriterades för leaderstöd ur Socialfonden för förstudieprojektet Socialt företag Kusten.

Syftet med förstudien är att utreda förutsättningar och ge beslutsunderlag för uppbyggnad av ett medborgarstyrt café, ett socialt företag kopplat till integration och lärlingsutbildning och det förväntade resultatet är en handlingsplan för hur Kustens Folkets hus ska driva caféverksamhet och framtida lärlingsutbildning inom livsmedel som ett socialt företag. Projektet vände sig i första hand till personer utanför arbetsmarknaden, nyanlända, ursvenskar.

I projektet ingår bland annat aktiviteter för att utreda målgruppens behov, marknadens behov, samt krav inför en framtida verksamhet, samordning med lärlingsutbildning, studiebesök och seminarier.

LAG  bedömde att projektet stämmer väl med målen inom den lokala strategins insats 1 social ekonomi, vilket motiveras med målen ”Fler företag/ aktörer inom social ekonomi”, ”Ökat entreprenörskap & kunskap inom social ek.”, ”Fler nya lokala produkter & tjänster inom social ek.” och ”Fler lokala kollektiva lösningar för att lösa lokala problem”.

LAG bedömde att projektet i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och att det fanns ett stort behov av projektets resultat. LAG bedömde också att projektet har ett mycket tydligt mål samt arbetar med lokala attityder och mobilisering.

För Socialfondens specifika kriterier bedömde projektet i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden, till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället samt till utveckling inom insatsområdet social ekonomi. Projektet bedömdes också i stor utsträckning kunna bidra till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd och inte projektstöd till företag då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet och är förutsättningsskapande.  LAG fastställde maximalt stödbelopp till 180 000 kr.

Matfors framtidscentrum – socialt företagande

Föreningssamverkan i Matfors fick Leaderstöd till projektet Matfors framtidscentrum – socialt företagande.

Projektet var ett av två delprojekt som tillsammans  ville kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk.

Delprojektet skulle bygga upp en verksamhet med arbetsträning och praktik, utveckla arbetsintegrerade sociala företag och syftade till att skapa återgång eller inträde på arbetsmarknaden, minska tröskeln från utanförskap till avlönat arbete, att skapa en modell för hur individer i målgruppen för egenmakt och arbete, arbetsträning, praktik, utbildning eller delägande socialt företagande för att bryta utanförskapet samt underlätta övergången från ideellt engagemang till anställning och inkludering i lokalsamhället alternativt entreprenörskap/socialt företagande.

Projektet beviljades 490 400 kr från Leader Mittland Plus, varav 463 640 kr kommer från Socialfonden/Jordbruksverket, 26 760 kr från LAG och 201 600 kr är en offentlig resurs.

Sökande: Matfors Kultur & Fritidsföreningar i Samverkan

Prioriteringsdatum: 2017-02-08

Beslutsdatum 2017-05-08