Upprustning Bräcke centrum

Bräcke företagarförenings projekt ”Upprustning Bräcke centrum”  fick stöd av Leader Mittland Plus och Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

Projektet syftade till att göra besöksmålet Bräcke mer attraktivt samt utöka boendemöjligheterna för besökare genom att iordningställa platser för husbilar och husvagnar, samt uppföra en servicebyggnad vid Bräcke Strand. Projektets mål var ett miljövänligt centrumnära campingområde för gäster som kommer både land- och sjövägen.

Projektet vände sig till turister och till allmänheten.

Leader Mittland Plus (LAG) bedömde att projektet stämde väl med den lokala strategins insatsområde 2 entreprenörskap och inriktningarna ökad besöksnäring och fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser.”. LAG  bedömde att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett tydligt mål, att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kan påverka ett lokalt samhälle. Projektet kan i mycket hög utsträckning bidra till ökad besöksnäring, till fler företag eller arbetstillfällen, samt bidra till ökat entreprenörskap.

Projektet bedömdes som allmännyttigt projektstöd då projektet skapar nytta för en bredare allmänhet, är förutsättningsskapande och stärker den lokala konkurrenskraften i bred bemärkelse.

Maximalt stödbelopp från EU och Leader Mittland Plus partnerskap är 1 102 962 kr. Övrigt offentligt stöd Offentlig resurs 450 000 kr från Bräcke kommun tillkommer.

 

För mer information om projektet, kontakta leaderkansliet som vidareförmedlar kontaktuppgifter.

Efter avslutat projekt, läs vårt reportage eller se filmen om projektet.