Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare fick beslut om projektstöd. Projektet var ett samarbetsprojekt över tre leaderområden, och stödet kommer från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från det lokala leaderpartnerskapet.

Kompetenshöjning skogsägare avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4 natur- och kulturbevarande vilket bland annat styrks av målet Utveckla mångfalden i jord- och skogsbruket och vände sig till skogsägare och blivande skogsägare, boende på gård framtida boende på gård samt de som arbetar med skog, natur, jordbruk, parkskötsel, markförvaltning, naturvård, turism eller är intresserade.

Syftet var att skapa en utbildning för skogsägare på folkhögskola där en oberoende utbildning för skogsägare skall hjälpa skogsägaren att få ett bättre beslutsunderlag i sitt skogsägande och genom kunskapsförmedling hjälpa skogsägaren att förverkliga sina visioner med sitt skogsägande.

Projektet skulle sätta samman en distansutbildning och undervisningsmaterial, marknadsföra utbildningen, planera fältundervisningen, knyta branschens aktörer till utbildningen, skapa en skoglig undervisningsmiljö kring Birka folkhögskola, köpa in viss teknisk utrustning och att parallellt med utbildningen förbättra kurserna.

Den  lokala aktionsgruppen bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet hade mycket tydliga mål, i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan. Projektet bidrog i mycket stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt kan bidra till att utveckla och bevara det öppna landskapet. Projektet bedömdes också i hög utsträckning leda till fler företag/arbetstillfällen och nya klimatsmarta produkter/tjänster.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 614 000 kr fördelat på projektstöd 67 % (411 380 kr) och övrigt offentligt stöd LAG 33 % (202 620 kr).