Förstudie Team Game

Förstudieansökan för Team Game  prioriterades av den lokala aktionsgruppen LAG Leader Mittland Plus. André Jonsson AB i samarbete med Folkets hus och parker genomförde ett projekt inom Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och bidrar med detta till att uppfylla strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, mål 2 starka lokala kretslopp, vilket styrks av målen ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället, ökad integrationen på landsbygden och fler nya och utvecklade kreativa mötesplatser.

Projektet vände sig till ungdomar och bidrog till att skapa ett ålders- och kulturöverskridande kulturevent tillsammans och skapa mångfald i praktiken.

Människor växer genom att engagera sig, genom bildning och kulturupplevelser. Projektet tillhandahöll attraktiva mötesplatser och verksamheter, där människans delaktighet och engagemang uppmuntrades och togs tillvara.

Det förväntade resultatet var en handlingsplan för ett framtida event och målet på lång sikt är att åstadkomma ett årligt återkommande dataspelsevent, det största i sitt slag i Norrland.

LAG bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bidrog i stor utsträckning till  ökad social hållbarhet, till ökad besöksnäring och till kompetensutveckling.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 200 000 kr fördelat på projektstöd 67 % (134 000 kr) och övrigt offentligt stöd LAG 33 % (66 000 kr).