Kompetenshöjning skogsägare

Birka folkhögskolas projekt Kompetenshöjning skogsägare fick beslut om projektstöd. Projektet var ett samarbetsprojekt över tre leaderområden, och stödet kommer från Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling och från det lokala leaderpartnerskapet.

Kompetenshöjning skogsägare avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4 natur- och kulturbevarande vilket bland annat styrks av målet Utveckla mångfalden i jord- och skogsbruket och vände sig till skogsägare och blivande skogsägare, boende på gård framtida boende på gård samt de som arbetar med skog, natur, jordbruk, parkskötsel, markförvaltning, naturvård, turism eller är intresserade.

Syftet var att skapa en utbildning för skogsägare på folkhögskola där en oberoende utbildning för skogsägare skall hjälpa skogsägaren att få ett bättre beslutsunderlag i sitt skogsägande och genom kunskapsförmedling hjälpa skogsägaren att förverkliga sina visioner med sitt skogsägande.

Projektet skulle sätta samman en distansutbildning och undervisningsmaterial, marknadsföra utbildningen, planera fältundervisningen, knyta branschens aktörer till utbildningen, skapa en skoglig undervisningsmiljö kring Birka folkhögskola, köpa in viss teknisk utrustning och att parallellt med utbildningen förbättra kurserna.

Den  lokala aktionsgruppen bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat, att projektet hade mycket tydliga mål, i stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för minskad miljöpåverkan. Projektet bidrog i mycket stor utsträckning av mångfalden i jord- och skogsbruk samt kan bidra till att utveckla och bevara det öppna landskapet. Projektet bedömdes också i hög utsträckning leda till fler företag/arbetstillfällen och nya klimatsmarta produkter/tjänster.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 614 000 kr fördelat på projektstöd 67 % (411 380 kr) och övrigt offentligt stöd LAG 33 % (202 620 kr).

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid

Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö Bruk historia och framtid prioriterades stöd från  Leader Mittland Plus. Syftet med förstudien är att ta fram utvecklingsplaner och underlag för framtida utveckling av området Lögdö bruk.

Förstudien skulle resultera i en slutrapport med specialistutlåtanden, arkitektridningar samt budgetunderlag, som sedan skulle fungera som karta till utveckling av Lögdö bruk.

Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket styrktes av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv”

Leader Mittland Plus bedömde att det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar och för mobilisering. Projektet kunde i mycket hög utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv samt kan bidra till att bevara och utveckla mångfalden i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv.

Projektet kunde få som mest 180 000 kronor fördelat på 20 600  kronor från EU/Jordbruksverket och 59 600 kronor som övrigt offentligt stöd från Leader Mittland Plus med partners. Projektet är avslutat.

Bild lånad från föreningens hemsida www.logdo.se där du också hittar kontaktinformation till dem.

Naturbussen – den mobila fritidsgården

Storöringens fiskeklubb och projektet Naturbussen – den mobila fritidsgården prioriterades av Leader Mittland Plus.

Projektet syftade till att :

  • Erbjuda en mobil fritidsgård utrustad med material för exkursioner och aktiviteter i landsbygd och ytterområden.
  • Erbjuda utomhusdagar med aktiviteter
  • Integration och delade erfarenheter
  • Utveckla föreningskunskap och praktisk kunskap om naturen, idrott och utomhuspedagogik.
  • Visa barn och ungdomar vägen till en hållbar framtid.

Projektet skulle öka delaktighet och inkludering i det svenska samhället, leda till fler och utvecklade mötesplatser, samt leda till ökad integration på landsbygden och ökad tillgång till natur och friluftsliv.

Naturbussen ska finnas kvar i Timrå kommun och efterfrågas i övriga länet.

Som mest kunde projektet få 1 683 891 kr. Utöver projektstöd tillkom övrigt offentligt stöd från Arbetsförmedlingen med 778 000 kr samt övrigt offentligt stöd från kommunen med 95 752 kr enligt uppgifter i ansökan.

LAG har gjorde bedömningen med urvalskriteriemallen för insatsområdet och bedömde att projektet kan bidra till lokala attityder och mobilisering samt kunna bidra till mångfald i lokalt kulturliv och även öka tillgänglighet till lokalt kulturliv.

LAG bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektet och att det i mycket hög utsträckning skulle bidra till natur- och friluftsliv för alla samt ökad integration i lokalsamhället. Projektet bedömdes i stor utsträckning leda till arbetstillfällen. LAG bedömde också att projektet, efter tillägg till detta möte, i stor utsträckning bidrar utvecklade mötesplatser.

Se kort film om projektet.

Förstudie Stenhammaren

Folkets hus och parker Södra Norrland fick leaderstöd till Förstudie Stenhammaren. Projektet syftade till att utreda förutsättningar för att skapa en året-runt event- och friluftsmötesplats på Stenhammaren i Fagervik och skulle resultera i en utvecklingsplan för samnyttjande för event och friluftsliv.

Projektet kunde som mest få 152 529 kr från Leader Mittland Plus varav 108 091 Landsbygdsfonden/Jordbruksverket och 44 439 kr LAG-pott. Tillkom 8 800 kr offentlig resurs Timrå kommun samt egen privat finansiering.

Beslutsmotivering: Projektet föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett lokalt behov av projektet och att det kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntdes leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad natur- och kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer.

Prioriteringsdatum: 2017-02-08

Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan fick leaderstöd för projektet Framtidscentrum Matfors industrihistoria.
Projektet ville kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk. Projektet var uppdelat i två ansökningar med olika fonder men projektet är gemensamt.

Delprojektet skulle skapa ett upplevelsecentrum och besöksanledning kring Matfors industrihistoria med försäljningsplats för lokala produkter, bygga upp en ny kreativ, skapande mötesplats för alla, skapa en kreativ mötesplats för permanent verksamhet, kompetens- och utvecklingscentrum.

Projektet beviljades stöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket med 538 854 kr och har annan offentlig medfinansiering på 287 500 kr samt offentliga resurser till ett värde av 65 000 kr. Privat medfinansiering 110 ooo kr.

Beslutsmotivering: LAG  bedömde att det fanns ett lokalt behov av hela insatsen och att den i stor utsträckning kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde att den sammanhållna insatsen var nytänkande i ett lokalt perspektiv, hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Insatsen bedömdes också bidra till minskad miljöpåverkan. Insatserna bidrar särskilt till ökad kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer. Insatserna bidrog därutöver till fler arbetstillfällen och till ökad inkludering i lokalsamhället.

Se filmen om projektet.

Datum för prioritering: 2017-02-08

Beslutsdatum: 2017-05-15

Förstudie Äventyrspark pilgrim viking Stöde

Stöde företagarförening fick  leaderstöd till projektet Förstudie Äventyrspark Pilgrim Viking.

Projektet skulle mobilisera lokalbefolkningen och undersöka förutsättningar för att skapa en Äventyrspark i Stöde. Projektet skulle också ta fram underlag för uppförande av äventyrsparken genom att budgetera, undersöka marknaden, organisationsform, form för ungdomsföretagande/socialt företagande m.m.

Genom att projektet genomförs och tillför ny kunskap, kontakter fördjupas och gemensam vision skapas för fortsatt arbete framåt.

Långsiktigt mål var att skapa en Äventyrspark pilgrim-viking för målgruppen barn med ett så brett engagemang som möjligt bland aktörer i Stödebygden. Målet var också att parken ska kunna drivas på lång sikt och framgent vara en kreativ och kulturell mötesplats för bygdens innevånare såväl som en försörjningsmöjlighet.

Fond: Landsbygdsfonden

Projekttid: t o m 2018-03-30

Beslutsmotivering: Projektet ” Förstudie äventyrspark pilgrim viking Stöde” föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 2, företagande och utvecklat entreprenörskap, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG bedömde att det fanns ett stort lokalt behov av projektet och kunde i stor utsträckning bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde också att projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, ökad besöksnäring, ökat entreprenörskap, fler produkter och tjänster samt ökad inkludering.

Datum för prioritering: 2016-12-07

www.logdo.se

Svartvikstorn i Myre trafikplats

Föreningen Svartviksdagarna har beviljats leaderstöd till projektet Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats och projektet avslutades 2019.

Projektet har bestått i en turistisk investering i form av en replik av ett historiskt landmärke, Svartvikstornet, vid Myre trafikplats. Tornet har till till syfte att uppmärksamma turister på området och bidra till fler besökare på landsbygden. I förlängningen kan fler besökare bidra till ett överlevande samhälle och en blomstrande verksamhet längs vägen.

Målet var en ny turistattraktion genom att uppföra en byggnad, en replik av det så kallade Svartvikstornet, ett vattentorn uppfört cirka 1860 i Svartviks industriområde. Målet var också att ha iordningställt den yttre miljön bland annat genom planteringar, bänkar och bord samt skyltar.

I målet ingick att det i den uppförda byggnaden skulle inredas en turistinformationspunkt.

Investeringen består i att uppföra en byggnad och iordningställa den yttre miljön samt en turistinformationspunkt i byggnaden.

Projektet kan få som mest 1 058 151 kr och de offentliga resurserna kommer från Landsbygdsfonden, Jordbruksverket och Leader Mittland Plus.

Beslutsmotivering

Projektet ” Kopia av Svartvikstorn i Myre trafikplats” SJV 2016-4270 (efter ändringsansökan) faller inom den lokala strategin avseende insatsområde 2 entreprenörskap. Projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment. LAG har bedömt insatsen som långsiktig och att det finns ett mycket stort behov av projektet. I samband med att E4 fick ny sträckning är det färre turister som hittar vägen ut till kustvägen och området däromkring. Den tidigare turistinformationen i Svartvik har avvecklats, och ingen turistinformation finns i områdets södra del, där trafiken är hög. Initiativet bedöms som förutsättningsskapande och bidrar till strategins måluppfyllelse genom att i mycket stor utsträckning kunna bidra till ökad besöksnäring och ökad service, samt i stor utsträckning bidrar till fler företag och arbetstillfällen, fler produkter och tjänster samt ökad service.

Projekttid: t o m 2019-06-30