Förstudier

I Leader Mittland Plus är det möjligt att söka stöd till förstudieprojekt.

Förstudier kan vara viktiga instrument för att ta reda på i vilken riktning ett utvecklingsprojekt ska jobba och är därför förutsättningsskapande, men samtidigt leder sällan förstudien direkt till de mål som finns i vår lokala strategi. Därför har LAG beslutat att sätta beloppsgränser på förstudier.

Vi har också valt att ta fram en vägledande definition av vad vi ser som en förstudie hos oss.

Vad menar vi med förstudie?

Alla förstudier är unika beroende på syfte och verksamhet, men brukar syfta till att undersöka nyttan, ta reda på omständigheter och fakta som behövs för att planera framtida verksamhet. Förstudien kan också användas för att undersöka om ett projekt går att genomföra.

Förstudien ska säkerställa att rätt projekt eller verksamhet startas, att rätt förutsättningar finns för att verksamheten ska lyckas och att ett projekt som startar kommer att bidra med efterfrågad nytta.

En förstudie kan analysera ett nuläge och kartlägga intressenter, bedöma affärsnyttan om ett projekt genomförs, ta fram lösningsförslag eller en plan för genomförande. T ex är en marknadsanalys eller ett undersökande uppdrag som ger ett konkret svar på en fråga och ett viktigt beslutsunderlag för kommande arbete en form av förstudie. Det kan också handla om att prova en idé i mindre skala för att se om den bär.

Förstudiens syfte är inte att komma fram till ett nytt projekt, men det kan vara en konsekvens av det man lär sig i förstudien. Resultatet av förstudien kan vara en plan för nästa steg, men kan också vara ett beslut att inte gå vidare med idén, eller, komma fram till att man behöver ta reda på mer fakta innan man går vidare.

Förstudier i Leader Mittland Plus

I Leader Mittland Plus avgränsas förstudier till just studier som kommer fram till svar på en eller flera frågor eller testar en idé. En viktig gränsdragning är att förstudier inte kan finansiera arbetet med att skriva projektansökningar. Förstudien ska inte heller påbörja det projekt som förstudien är tänkt att leda till, undantaget när förstudien är test av en idé.

Förstudiers resultat kan oftast inte mätas med de indikatorer vi har ställt upp i strategin, samtidigt ska varje krona som läggs i projekt också kunna redovisa ett resultat. Därför har en separat bedömning av förstudier tagits fram av LAG där vi tittar på vilka konkreta frågeställningar en förstudie ska svara på och på vilket sätt förstudiens resultat kan bidra till strategins måluppfyllelse.

Det är också viktigt att det framgår vem beställaren/mottagaren av förstudien är. Eftersom det gäller leaderpengar är det viktigt att förstudien har en tydlig koppling till ett verkligt behov hos de boende och verksamma i området, även om det ibland kan vara förstudiens syfte att förankra och mobilisera. I första hand prioriteras förstudier där det finns ett uttalat behov och där målgruppen är med och bidrar i förstudien på ett tydligt sätt.

För ansökningar om förstudier som kommit in till oss från och med den 10 oktober 2016 kommer din ansökan också att bedömas med följande kriterier:

  • Svarar förstudien på en konkret frågeställning?
  • Har projektet en tydlig mottagare av resultatet?
  • Har ansökan en plan för mottagarens fortsatta arbete efter projektavslut?
  • Är målgruppen initiativtagare till projektet?
  • Har förstudiens inriktning tydlig bäring på strategins uppfyllande?

Maxbelopp för förstudier

Alla projekt i Leader Mittland Plus, oavsett genomförande, samarbete eller förstudieprojekt, värderas utifrån det resultat projektet ger i förhållande till de kostnader som projektet genererar. Projekten värderas också utifrån hur stort bidraget är till målen i den lokala strategin. Eftersom vår budget är begränsad och utfallet av en förstudie ofta är svår att sätta i relation till strategins mål har Leader Mittland Plus valt att införa ett takbelopp på stöd till förstudier.

Takbelopp används av många leaderområden för projektstöd generellt. I Leader Mittland Plus har LAG den 31 augusti 2016 beslutat sätta takbeloppet till 200 tkr till en förstudie som sträcker sig över 1-3 kommuner och 250 tkr för en förstudie som sträcker sig över hela leaderområdet. I summan räknas inte offentliga resurser in eller andra resurser, utan begränsningen gäller de medel som betalas ut genom Jordbruksverket och Leader Mittland Plus. Denna begränsning gäller samtliga förstudieansökningar som kommit in efter 1 september 2016.

Vad är en rimlig kostnad och tid för en förstudie?

Detta varierar förstås från fall till fall, men en förstudie bedöms generellt som rimlig när den sträcker sig i tid cirka 6 månader och omfattar 0,25-1 tjänst, beroende på vad som ska göras. Är förstudien en marknadsanalys eller liknande är t ex konsultkostnader och möten rimliga kostnader. Om undersökande arbete ska genomföras tillsammans med andra är bilresor, möteslokaler, enkätundersökningar, studiebesök med mera kostnader som kan förekomma. Det kan också vara kostnader förknippade med en testproduktion eller liknade kostnader som inte är stadigvarande.