Söråkers folkets hus

Förstudie inför paraplyprojekt integration

Leader Mittland Plus har fått stöd beviljat för att genomföra en förstudie kring en projektidé med tema integration. Förstudiens syfte har varit att ta reda på om idén att skapa ett paraplyprojekt med mikrostöd riktat till nya svenskar skulle vara intressant för målgruppen. I studien kartlades därför asylsökande och nysvenskars  behov för att se om behovet stämmer med vad ett framtida så kallat parpaplyprojekt skulle kunna innehålla.

Förstudien har projektletts av Anna Svedin och har pågått från december 2016 till augusti 2017.

Slutsatsen efter projektets genomförande är att de behov och önskemål som de asylsökande nämnt är svåra att lösa med hjälp av ett paraplyprojekt genomfört med leadermetoden. Några av de behov som framkommit rörde en meningsfull vardag med plats för fritidsintressen och sysselsättning och att ha samma möjligheter som andra svenskar att ta del av samhällets utbud. Det kom också fram att de tillfrågade har behov av att hitta en
vardag som påminner om det liv en  tidigare varit van vid.

Det övergripande syftet med förstudien har varit att skapa en aktuell bild och ett bra underlag för att sedan kunna starta ett ändamålsenligt paraplyprojekt eller liknande övergripande projekt, och på så sätt att främja integrationen i hela leaderområdet.

Förstudiens huvudsakliga aktiviteter avsåg personliga möten i leaderområdet för att inventera
befintliga resurser, metoder och kartlägga lokala behov hos målgruppen. Inventering skedde bland annat genom besök på asylboenden i Västernorrland och Jämtland samt möten med organisationer som på olika sätt bidrar i
mottagandet.

Resultat

Förstudien förväntades leda till en handlingsplan/ett genomförandeprojekt som öppnar för aktiviteter i första hand kopplade till vardagen på asylboenden på landsbygd. Totalt deltog 22 personer, varav 17 nyanlända, de flesta var över 25 års ålder med jämn fördelning mellan könen.

Projektets intervjuer har resulterat i kartläggning av ett antal önskemål från olika samarbetspartner och från de berörda. Inga av dessa behov har varit möjliga att utveckla vidare till ett leaderprojekt, men kan användas vidare av samarbetsparterna i andra sammanhang.

Förstudien har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och av Leader Mittland Plus. 80 timmar ideell tid har lagts in i projektet av samarbetspartners.