Att lägga in ansökan om stöd på Jordbruksverket.se

När du fått information om vilken fond och vilket insatsområde du ska välja är det dags att gå vidare till jordbruksverkets hemsida och fylla i ansökan.

För att kunna söka utvecklingsstöd för leadermetoden måste du ha e-legitimation och en fullmakt att företräda den organisation du söker stöd för om det inte är enskild firma. Fullmakten får du genom att skriva ut en pappersblankett på jordbruksverkets hemsida, fylla i den och skicka den påskriven till Jordbruksverket tillsammans med dokument som styrker att de som skrivit under ansökan har rätt att teckna firma.

Är ansökan komplett?

Ansökan är huvuddokumentet, men det är några bilagor vi ber alla att skicka in.

 1. Budgetbilaga. Tänk på att budgeten ska vara en separat bilaga och den skall vara detaljerad. Kolla gärna med oss om du är osäker.
 2. Kopia på fullmakt att företräda din organisation hos jordbruksverket
 3. Kopia på konstituerande protokoll eller utdrag ur bolagsregistret där det framgår vem som har rätt att teckna firma
 4. Beskrivning av leadermetoden
 5. Beskrivning av horisontella mål
 6. Eventuella offerter om du ska anlita externa tjänster
 7. Dokument med lokala indikatorer för fonden du söker ur
 8. Om sökande är en förening vill vi ha in någon form av dokumentation som styrker att ni klarar 20% av den totala budgeten utan stöd. Det kan vara ett bankutdrag, ett lånelöfte, utdrag ur senaste balansräkning eller annat som styrker genomförandekapaciteten
 9. Eventuella tillstånd för det du ska göra, t ex bygglov, markägartillstånd, serveringstillstånd…

Steg-för-steg-test

Om du följer de här rubrikerna steg för steg kan du själv snabbt kolla om din idé verkar passa för projektstöd från Leader Mittland Plus och att du har alla underlag till din ansökan.

 1. Jobbar projektet enligt leadermetoden?
 2. Faller projektet inom ramen för den lokala strategin?
 3. Projektet innehåller samverkan mellan minst två sektorer?
 4. Projektet redovisar hur man förhåller sig till eller arbetar med strategins horisontella mål?
 5. Uppfyller Jordbruksverkets villkor för stöd?
 6. Ansökan är komplett?
 7. Projektägaren är medlem i Leader Mittland Plus

Logga in på Mina sidor

Logga in på ”mina sidor” på Jordbruksverket.se med din e-legitimation. Om du söker för en organisations räkning, kontrollera att rätt organisation är ifylld, eftersom det inte går att ändra detta när du börjar fylla i din ansökan. Du kan fylla i din ansökan tillsammans med Leaderkontoret eller på egen hand.

Projektansökan via jordbruksverkets sida kallas för Lokalt Ledd Utveckling Steg 2. (Obs! Ansökan steg 1 är en intresseanmälan som inte används av Mittland Plus.)

Det många detaljer som ska med in i den digitala blanketten. Vi vill veta vad du vill uppnå med projektet och hur du tänker genomföra det. Har du fyllt i formuläret för intresseanmälan är det mycket som redan är klart, du kan klippa och klistra.

Ju tydligare aktivitetsbeskrivning du kan lägga med som bilaga till ansökan, desto snabbare kan vi handlägga. Tips! Ansökningar gärna får vara korta och kärnfulla, det viktiga är att vi förstår vad ni vill åstadkomma. 

Skicka in!

När du känner dig klar med ansökan granskar du din ansökan och sänder den till oss. Det går att skicka ansökan flera gånger, så blir det fel är det bara att gå tillbaks och skicka in igen.

När du skickat ansökan får du en bekräftelse och leaderkontoret kontaktar dig när de påbörjar handläggningen.

Vad händer när din ansökan kommer in till oss?

När du får din bekräftelse på att ansökan har skickats komme den också in till leaderkontoret för handläggning. Vi har då ett antal kontrollpunkter som vi måste gå igenom steg för steg innan vi kan lämna ansökan vidare för beslut.

För oss är det viktigt att visa vad det är vi kontrollerar, och därför presenterar vi våra kontrollpunkter här. Vi tror det kan vara till din hjälp att se vilka våra kontrollpunkter är. Vi tar inte upp riktigt alla kontrollpunkter, utan de som är av betydelse för dig som söker.

Komplettering?

Det är mycket som ska med i ansökan och det är vanligt att vi behöver mer information när vi handlägger. Då hör vi av oss och ber om kompletteringar. Vanliga kompletteringar är till exempel detaljerad handlingsplan och detaljerad budget. En annan vanlig komplettering är indikatorer.

När kansliet fått in alla uppgifter sammanställs allt och skickas vidare för prioriteringsbeslut i vår styrelse. LAG träffas 6 gånger per år och datumen sätts i förväg. Aktuell mötesplan finns på startsidan.

Fullmakt

Du behöver först ansöka om fullmakt. Det gör du med pappersblanketten som du skrivarikonen är länkad till.

Tips! Innan du skickar in brevet till Jordbruksverket är det bra om du skannar och spar ner en pdf med den underskrivna ansökan. Du behöver skicka med den som bilaga till oss.

Exempel på budget

Till hjälp för uträkningar finns detta exempel på hur ett underlag till budget kan ställas upp.

LAG bedömer

Vår styrelse LAG (den lokala aktionsgruppen), bedömer alla projekt och beslutar vilka projekt som ska prioriteras. LAG träffas varannan månad. LAG får handlingarna i god tid inför beslutsmötet.

Under mötet går LAG först igenom projektets innehåll och sökt stöd och LAG-medlemmarna kan ställa frågor om projektet till kansliet som handlagt ärendet och även till lokala representanter.

Bedömning av projektet

Efter presentationen bedömer LAG om projektet uppfyller de skall-krav som finns uppställda i strategin, däribland om projektet jobbar med leadermetoden och om projektägaren har beskrivit hur en förhåller sig till de horisontella målen i strategin. Om ansökan uppfyller samtliga krav går den vidare till bedömning. Om det finns oklarheter kan LAG återremittera ansökan. Om grundkriterierna inte uppfylls ska LAG avslå ansökan.

Efter det bedöms projektet med hjälp av strategins grundkriterier. Frågorna finns i bilagan ”Urvalskriterier” här till höger. Projekt måste ha 75 poäng för att gå vidare.

Därefter bedöms projektet med hjälp av de frågor som är kopplade till just den fonden och det insatsområde som just ditt projekt söker inom. Får projektet 75 poäng eller med kommer projektet att få ett prioriteringsbeslut.

Hur mycket stöd?

När ett projekt kommit så här långt i bedömningen skall LAG bedöma inom vilken stödnivå projektet skall bedömas och sedan hur mycket stöd projektet kan beviljas. För det här finns också mallar och de finns publicerade här till höger.

Det finns två stödspann där det högre 40-100% gäller för allmännyttiga projekt som kommer många till nytta, medan det lägre stödspannet 40-70% gäller för projekt som kommer få till nytta eller gynnar ett specifikt företag.

Stödbeloppet bestäms genom givna frågor som leder till en procentsats. Procentsatsen avgör hur stort maximalt stöd som beviljas.

LAGs bedömningsmallar

LAG kollar först att alla skall-krav som finns i strategin är uppfyllda. Om alla krav är uppfyllda går LAG vidare till poängbedömning. Mallarna hittar du här.

Jordbruksverket beslutar

Ett projekt som inte beviljas får ett avslagsbeslut. Detta beslut skickas ut från Leaderkansliet.

Ett projekt som prioriterats av LAG skall först granskas ytterligare av leaderkansliet och de ändringar som LAGs beslut innebär ska läggas in i ansökan. När det är gjort markerar kansliet projektet som ”LAG-klart” i IT-systemet. Det innebär att projektet går vidare till Jordbruksverkets kö för en slutlig bedömning och beslut om projekt beviljat stöd.

Ett projekt som prioriterats (”fått ja”) av LAG är inte beslutat förrän Jordbruksverket sagt sitt. Det innebär att projekt som startar innan Jordbruksverket gett startbesked gör det på egen risk.