Förstudier

Förstudier kan vara viktiga instrument för att ta reda på i vilken riktning ett utvecklingsprojekt ska jobba och är därför förutsättningsskapande, men samtidigt leder sällan förstudien direkt till de mål som finns i vår lokala strategi. Därför har LAG beslutat att från och med våren 2019 lägga alla stöd till förstudieprojekt inom  våra paraplyprojekt. Projekten ägs av Leader Mittland Plus, och du kan söka som mest 25 tkr till din förstudie. Vad som går att söka stöd till kan du läsa om på sidan om paraplyprojekt.

I början av programperioden fanns möjligheten att söka upp till 200 tkr för större förstudier, men sedan våren 2019 beviljas stöd enbart till genomförandeprojekt.

Vad menar vi med förstudie?

Alla förstudier är unika beroende på syfte och verksamhet, men brukar syfta till att undersöka nyttan, ta reda på omständigheter och fakta som behövs för att planera framtida verksamhet. Förstudien kan också användas för att undersöka om ett projekt går att genomföra.

Förstudien ska säkerställa att rätt projekt eller verksamhet startas, att rätt förutsättningar finns för att verksamheten ska lyckas och att ett projekt som startar kommer att bidra med efterfrågad nytta.

En förstudie kan analysera ett nuläge och kartlägga intressenter, bedöma affärsnyttan om ett projekt genomförs, ta fram lösningsförslag eller en plan för genomförande. T ex är en marknadsanalys eller ett undersökande uppdrag som ger ett konkret svar på en fråga och ett viktigt beslutsunderlag för kommande arbete en form av förstudie. Det kan också handla om att prova en idé i mindre skala för att se om den bär.

Förstudiens syfte är inte att komma fram till ett nytt projekt, men det kan vara en konsekvens av det man lär sig i förstudien. Resultatet av förstudien kan vara en plan för nästa steg, men kan också vara ett beslut att inte gå vidare med idén, eller, komma fram till att man behöver ta reda på mer fakta innan man går vidare.

Förstudier i Leader Mittland Plus

I Leader Mittland Plus avgränsas förstudier till just studier som kommer fram till svar på en eller flera frågor eller testar en idé. En viktig gränsdragning är att förstudier inte kan finansiera arbetet med att skriva projektansökningar. Förstudien ska inte heller påbörja det projekt som förstudien är tänkt att leda till, undantaget när förstudien är test av en idé.

Förstudiers resultat kan oftast inte mätas med de indikatorer vi har ställt upp i strategin, samtidigt ska varje krona som läggs i projekt också kunna redovisa ett resultat. Därför har en separat bedömning av förstudier tagits fram av LAG där vi tittar på vilka konkreta frågeställningar en förstudie ska svara på och på vilket sätt förstudiens resultat kan bidra till strategins måluppfyllelse.

Det är också viktigt att det framgår vem beställaren/mottagaren av förstudien är. Eftersom det gäller leaderpengar är det viktigt att förstudien har en tydlig koppling till ett verkligt behov hos de boende och verksamma i området, även om det ibland kan vara förstudiens syfte att förankra och mobilisera. I första hand prioriteras förstudier där det finns ett uttalat behov och där målgruppen är med och bidrar i förstudien på ett tydligt sätt.

Maxbelopp för förstudier fram till och med december 2018

Alla projekt i Leader Mittland Plus, oavsett genomförande, samarbete eller förstudieprojekt, värderas utifrån det resultat projektet ger i förhållande till de kostnader som projektet genererar. Projekten värderas också utifrån hur stort bidraget är till målen i den lokala strategin. Eftersom vår budget är begränsad och utfallet av en förstudie ofta är svår att sätta i relation till strategins mål har Leader Mittland Plus valt att införa ett takbelopp på stöd till förstudier.

Takbelopp används av många leaderområden för projektstöd generellt. I Leader Mittland Plus har takbeloppet satts till 200 tkr till en förstudie som sträcker sig över 1-3 kommuner och 250 tkr för en förstudie som sträcker sig över hela leaderområdet. I summan räknas inte offentliga resurser in eller andra resurser, utan begränsningen gäller de medel som betalas ut genom Jordbruksverket och Leader Mittland Plus. Denna begränsning har omfattat samtliga förstudieansökningar till och med december 2018.

Därefter är takbeloppet 25 tkr, och stödet söks direkt från Leader Mittland Plus genom något av pågående paraplyprojekt.