Framtidscentrum Matfors industrihistoria

Matfors kultur och fritidsföreningar i samverkan fick leaderstöd för projektet Framtidscentrum Matfors industrihistoria.
Projektet ville kombinera en kreativ skapande mötesplats, ett kompetenscentrum och ett upplevelsecentrum i en och samma plats och erbjuda samhällsnytta genom att ta tillvara på resurser både i historien, i bygden och de som finns i ofrivilligt utanförskap. Mötesplatsen är Matfors gamla pappersbruk. Projektet var uppdelat i två ansökningar med olika fonder men projektet är gemensamt.

Delprojektet skulle skapa ett upplevelsecentrum och besöksanledning kring Matfors industrihistoria med försäljningsplats för lokala produkter, bygga upp en ny kreativ, skapande mötesplats för alla, skapa en kreativ mötesplats för permanent verksamhet, kompetens- och utvecklingscentrum.

Projektet beviljades stöd från Landsbygdsfonden/Jordbruksverket med 538 854 kr och har annan offentlig medfinansiering på 287 500 kr samt offentliga resurser till ett värde av 65 000 kr. Privat medfinansiering 110 ooo kr.

Beslutsmotivering: LAG  bedömde att det fanns ett lokalt behov av hela insatsen och att den i stor utsträckning kunde bidra till att uppfylla den lokala strategins mål. LAG bedömde att den sammanhållna insatsen var nytänkande i ett lokalt perspektiv, hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Insatsen bedömdes också bidra till minskad miljöpåverkan. Insatserna bidrar särskilt till ökad kulturturism, till att bevara, utveckla och tillgängliggöra lokalt kulturarv och kulturmiljöer. Insatserna bidrog därutöver till fler arbetstillfällen och till ökad inkludering i lokalsamhället.

Se filmen om projektet.

Datum för prioritering: 2017-02-08

Beslutsdatum: 2017-05-15