Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte är att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kan i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs.
Projektet ska öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden och allmänhet, med fokus på barn, unga och kvinnor.
Projektet ska engagera samtliga intressenter som i framtiden ska förvalta fiskeresurserna.

Beviljat belopp: 966 339 kr varav 780 988 EU och 185 351 kr LAG-pott. Tillkommer offentligt stöd kommun 300 000 kr och offentlig resurs 60 000 kr.

Beslutsmotivering: Projektet faller väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnår kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment.

LAG bedömer att projektet kan bidra till att uppfylla den lokala strategins mål, projektet har en långsiktig ansats och förväntas leda till hållbara lösningar. Projektet bedöms bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, återställning av vattenbiotoper, miljöskydd och hållbar användning av vattenresurser. Projektet bidrar också till hållbar fiskenäring.
Fond: Havs- och fiskerifonden

Målgrupp: Yrkesfisket, fiskerättsägare och fiskevårdsområden, fisketurism, allmänheten.

Sökande: Örnsköldsviks kommun

Projekttid: 2017-03-01 — 2020-03-31

Prioriteringsdatum 2017-02-08

Se film: https://youtu.be/qaxkyYBZbvU