Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte var att återetablera och på sikt upprätthålla stora bestånd av lax och öring. Detta kunde i sin tur ge goda förutsättningar för lokal ekonomisk, social och ekologisk hållbar användning och utveckling av lax och öring som resurs.
Projektet skulle öka kunskapen om fiskeförvaltning och akvatisk naturvård kopplat till lax och öring hos fiskevårdsområden och allmänhet, med fokus på barn, unga och kvinnor.
Projektet engagerade samtliga intressenter som i framtiden ska förvalta fiskeresurserna.

Beviljat belopp: 966 339 kr varav 780 988 EU och 185 351 kr LAG-pott. Tillkom offentligt stöd kommun 300 000 kr och offentlig resurs 60 000 kr.

Beslutsmotivering: Projektet föll väl inom den lokala strategin avseende insatsområde 4 natur- och kulturbevarande insatser, och projektet uppnådde kvalnivåerna i samtliga tre bedömningsmoment.

LAG bedömde att projektet bidrog till att uppfylla den lokala strategins mål, projektet hade en långsiktig ansats och förväntades leda till hållbara lösningar. Projektet bedömdes bidra i stor eller i mycket stor utsträckning till lokal mobilisering, återställning av vattenbiotoper, miljöskydd och hållbar användning av vattenresurser. Projektet bidrog också till hållbar fiskenäring.
Fond: Havs- och fiskerifonden

Målgrupp: Yrkesfisket, fiskerättsägare och fiskevårdsområden, fisketurism, allmänheten.

Sökande: Örnsköldsviks kommun

Projekttid: 2017-03-01 — 2020-03-31

Prioriteringsdatum 2017-02-08

Nyfiken att veta mer? Se filmen om projektet: https://youtu.be/qaxkyYBZbvU