Young Events – mikrostöd till unga evenemang

Projektet Young Events syftar till långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling i allmänhet och till kreativa mötesplatser för lokal ekonomi.

Young events skall stötta ungas idéer för att skapa evenemang i sin hembygd, antingen för lokalboende ungdomar eller för evenemang som drar publik från flera olika håll, att ge ungdomar möjlighet att testa evenemangsidéer och få möjlighet att själva projektleda sitt drömevenemang.

Evenemangen bidrar till att stärka deltagarna och kompetensutvecklar de som deltar i projektet samtidigt som det stärker bygden.

Några evenemang hoppas leda till framtida nya och utvecklade företag, ökad företagsamhet, nya lokala produkter och tjänster kopplade till evenemang och ekonomisk utveckling i bygden.

Genom att möjliggöra evenemangen leder projektet till nya och utvecklade kreativa mötesplatser och syftar till kollektiva lösningar för de ungas lokala problem. Evenemangen kan också leda till ökat entreprenörskap inom föreningslivet.

Delprojekten som kan söka mikrostöd för att planera eller genomföra unga evenemang. Ansökan sker på en särskild blankett och handläggs av coachen/projektledaren. Delprojekt presenteras sedan för en lokal kommitté bestående av två lagledamöter för Leader Mittland Plus och verksamhetsledaren för leaderområdet. Utgifterna rimlighetsbedöms av coachen som presenterar underlaget för kommittén, som fattar beslut om stöd.

En aktivitet med en minimässa för de ungdomar som deltar i paraplyprojektet planeras i slutet av projektet där deltagarna får visa upp för varandra vad de gjort.

Praktiska tips till dig som söker stöd för Young Events

Projekt ska ha kopplingar till Leadermetodens tre delar underifrånperspektiv, partnerskap och nytänk. Vi tänker så här kring leadermetoden och ditt projekt:

Underifrånperspektivet: Idén bygger på att presentera möjligheten att genomföra evenemang, och evenemangen måste komma från ungdomarna själva för att kunna beviljas medel ur projektet.

Partnerskap mellan sektorer: I LAG finns partnerskap mellan samtliga sektorer. Det är ett plus om det finns samverkan på orten mellan t ex förening och handel för evenemanget, eller förening och fritidsgård.

Nytänkande/innovation: Projektet är nytt i sig själv såtillvida att leaderkansliet inte genomfört något liknande projekt tidigare och att en ny metod för mobilisering av unga på landsbygden testas genom projektet. För delprojekt gäller att samma evenemang inte får ha genomförts på orten tidigare på det sätt som ansökan avser, eftersom stödet inte får gå till drift av befintlig verksamhet.

Utöver leadermetoden måste den som söker mikrostötet ställa sig helt och hållet bakom de horisontella målen för att beviljas stöd ur paraplyprojektet.

Övrigt

Max sökt stöd är 25 000 kr.

Investeringar är inte tillåtna i projektet.

Underlag En projektplan och en budget måste finnas med, liksom en likviditetsplan.

Sökande: Det måste finnas en ansvarig person som är över 18 år för att söka stödet.

Hur görs bedömningen av vilka projekt som kan få mikrostödet?

Vilka frågor vi bedömer projekten efter är givet på förhand. Därför är det bra om du kan beskriva på vilket sätt ditt mikroprojekt stämmer med våra urvalskriterier. Då går det snabbare för oss att bedöma om projektet får stöd eller inte.

Grundfrågor

 • Genomförs projektet på landsbygden?
 • Finns en projektplan och budget med ansökan?
 • Stämmer projektet med leadermetodens underifrånperspektiv, nytänkande och partnerskap/tillsammanstanke?
 • Ställer sig projektägaren bakom de horisontella målen?
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?

Projektspecifika frågor

 • Avser projektet någon form av evenemang? Skall vara ja.
 • Är initiativtagaren och målgruppen under 30 år? Skall vara ja.
 • Innehåller ansökan någon form av utgifter för investering? Skall vara nej.

Generella kriterier

Kriterierna bedöms med begreppen nämner det/i viss utsträckning (1 p), i stor utsträckning/har tydliga aktiviteter (3 p) och har det som mål/i mycket stor utsträckning (5 p). Det behöver finnas minst 1 poäng per fråga för att delprojektet ska gå vidare. Om budget är begränsad och det krävs en rangordning mellan projekt ger fler poäng högre rang och skall prioriteras.

 • Arbetar projektet med lokala attityder och mobilisering?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Finns det ett behov av projektet?
 • Kommer projektet att påverka ett lokalt samhälle?
 • Finns innovativa och nytänkande inslag i projektet?

Insatsspecifika kriterier för hela projektet

För att gå vidare för stöd skall minst ett av kriterierna vara uppfyllda, då de är målet med paraplyprojektet.

 • Bidrar projektet till fler företag eller arbetstillfällen (direkt eller på sikt)
 • Bidrar projektet till ökat entreprenörskap (direkt eller på sikt)
 • Bidrar projektet till fler lokala produkter eller tjänster?
 • Bidrar projektet till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället?
 • Bidrar projektet till nya och utvecklade kreativa mötesplatser?
 • Bidrar projektet till entreprenörskap i föreningslivet?
 • Bidrar projektet till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem?

Indikatorer – att fyllas i i ansökan av sökande organisation

Vi vill också veta om ditt projekt kan bidra till något eller några av de här utpekade målen:

____ (antal) nya företag (0)

____ (antal) nya arbetstillfällen (0)

____ (ja/nej) tillgång till förbättrad service eller infrastruktur (0)

____ (antal) nya kreativa/utvecklade mötesplatser (10)

____ (antal) nya kultur- och fritidsevenemang (10)

____ (antal) deltagande unga nysvenskar (10)

____ (antal) deltagande unga (40)

Länk till ansökningsformulär i word hittar du här. Fyll i formuläret, spara ner och skicka som en bilaga till info@mittlandplus.se.

Lotten Rapp

Projektledare Paraply Young Events

070-396 00 42
lotten@mittlandplus.se

Glesbygdskollektivet Fränsta