Hello

Ibland är det bra att kunna lista alla beviljade projekt inom en viss fond.

Leader Mittland Plus jobbar med fyra olika fonder. Merparten av projekten är finansierade av 33 % lokala offentliga stöd och 67 % från EU/svenska staten. Listningen på denna sida avser leaderprojekt under perioden 2016-2022 som beviljats stöd ur Regionala utvecklingsfonden.

Övriga fonder finns listade här:

Jordbruksfonden

Havs- och fiskerifonden

Socialfonden

Leaderprojekt beviljade under 2016-2022 inom Regionala utvecklingsfonden

Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland beviljades stöd för projektet Levande musikscener på landsbygden. Projektstödet hämtades ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och från det regionala Leader-partnerskapet.

Projektets syfte var att öka entreprenörskapet inom evenemang, där aktörer från stad och landsbygd samverkade för att utveckla befintliga samt skapade nya och tillgängliga evenemang för såväl stad som landsbygd. Projektet syftade till att öppna dörrar för blivande entreprenörer inom evenemang och skapa förutsättningar för både nya befintliga entreprenörer att utveckla livescenerna och dess evenemang tillsammans.

Projektets innehåll
− Projektledning
− Evenemang som deltagarna i grupp planerade, genomförde och utvärderade
− Stärkte befintliga nätverk alt skapa nya
− Coachning och utbildning av deltagarna i entreprenörskap och arrangörskap genom coachning, föreläsningar, mentorskap, praktik och workshop
− I grupp och enskilt fick deltagarna genomlysa sin egen verksamhet och skapa en affärsplan

Projektets mål var att genomföra 10- 16 evenemang, fördelade på fyra kommuner i leaderområdet, och stimulera till evenemang efter projekttiden.
Projektets mål var att minst 4 nya paketeringar i form av samverkan mellan företag skapades i samband med genomförandet av evenemangen

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus beslutade att prioritera projektet med motiveringen att LAG såg ett stort behov av insatser för entreprenörsutveckling inom evenemang, och att utveckla arrangörskompetens för fler livskraftiga professionella evenemang på landsbygden.

LAG har gjorde en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och som ledde till hållbara lösningar. Det finns ett stort behov av affärsmässig evenemangsutveckling utanför städerna. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande och i hög utsträckning till samarbete mellan stad och land, ökad sysselsättning och fler företag.

Projektets totala budget omfattade 999 436 kr, varav 76,8 % kommer från partnerskapet och övrig finansiering är privat. Projektet är avslutat.

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i Timrå kommun för att främja hälsa och kroppskunskap hos barn, att ta fram underlag och skaffa branschspecifik kompetens inför fortsatt planering av budget och affärsplan.

Målet är att ha startat en verksamhet kring ett starkt koncept. Projektets innehåll avser utredningsarbete.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet Ökad direktförsäljning för mathantverkare. Projektets stöd hämtdes ur det lokala leaderpartnerskapet och ur Europeiska Regionala Fonden samt från Jordbruksverket. Projektet vände sig till lokala mathantverkare och lokala konsumenter och syftar till stärkt entreprenörskap och lönsamhet för mathantverkare och små livsmedelsproducenter.

Projektet utredde och arbetade fram modeller/koncept för ökad direkthandel för mathantverkare, samordnade och utvecklade befintliga kanaler för att underlätta för mathantverkare/producenter att nå fram till kunder i Sundsvall och deltog i utvecklingen av en aktiv stadskärna.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, vilket styrktes av målen ökat entreprenörskap, ökad förädling och diversifiering ökat samarbete land/stad och fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad. Projektet resulterade i:

  • Målet med projektet har varit nya direktförsäljningsmöjligheter gentemot slutkund i Sundsvalls tätort.
  • Samordning av nya försäljningskanaler under föreningen Bondens egen marknad. Att utveckla en ny modell för ”Pop-Up saluhall” som innovation. Mer aktiv marknadsförsäljning i Sundsvalls stad.
  • Projektet har bestått i träffar/möten, entreprenörutvecklande insatser, uppstart och igångsättning av REKO-ring.
  • Projektet undersökte även förutsättningar för eventuell koppling till Local Food nodes, marknadsföring och marknadsföringsmaterial, försäljningsinsatser och material/utrustning för detta samt test av modell för en flyttbar saluhall ”Pop-Up” samt avslutning och utvärdering.
LAGs beslut med motivering

Den lokala aktionsgruppen LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Ökad direktförsäljning för mathantverkare SJV 2019-1592. Stödet kunde som mest uppgå till 792 000 kr.

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och bidrog till samarbeten land-stad. Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning kunna bidra till ökad sysselsättning och fler företag. Det fanns ett stort behov av projektets resultat och projektet bidrog i hög utsträckning till att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande.

Projektet är avslutat.