Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform prioriterades för leaderstöd. Stödet h söktes först av firma David Tengerström och projektet övergick till ny projektägare, Terra Marique, för fortsatt genomförande. Stödet hämtades bland annat ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektets huvudsyfte var att stärka, stödja och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen inom Leader Mittland Plus samt stärka samarbetet mellan stad och land bland annat genom en plattform för e-handel. Projektet utgick ifrån resultatet av leaderprojektet ”Förstudie Lokala Favoriter” som genomfördes 20161001-20170531.

Målet var en ny tjänst för e-handel och nya nätverk.

Projektet riktade sig till de lokala producenterna inom råvaror, mathantverk och hantverk, samt barn och ungdomar inom föreningslivet. Målgruppen är även slutkonsumenter av livsmedelsprodukter.

Leader Mittland Plus bedömer att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett mycket tydligt mål, att det i mycket stor utsträckning kunde bidra till lokala attityder och mobilisering, att det fianns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kunde bidra till ökat entreprenörskap. Projektet kunde också i hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle, bidra till samarbeten stad/land och till ökad sysselsättning i små- och medelstora företag.

Projektet beviljades som mest 200 000 kronor i stöd. Projektägaren går själv in med motsvarande 30%.

Ansökan avsåg ett projektstöd till företag. Projektet avslutades utan aktivitet på projektägarens begäran.