Levande musikscener på landsbygden

Folkets hus och parker Södra Norrland beviljades stöd för projektet Levande musikscener på landsbygden. Projektstödet hämtades ur Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och från det regionala Leader-partnerskapet.

Projektets syfte var att öka entreprenörskapet inom evenemang, där aktörer från stad och landsbygd samverkade för att utveckla befintliga samt skapade nya och tillgängliga evenemang för såväl stad som landsbygd. Projektet syftade till att öppna dörrar för blivande entreprenörer inom evenemang och skapa förutsättningar för både nya befintliga entreprenörer att utveckla livescenerna och dess evenemang tillsammans.

Projektets innehåll
− Projektledning
− Evenemang som deltagarna i grupp planerade, genomförde och utvärderade
− Stärkte befintliga nätverk alt skapa nya
− Coachning och utbildning av deltagarna i entreprenörskap och arrangörskap genom coachning, föreläsningar, mentorskap, praktik och workshop
− I grupp och enskilt fick deltagarna genomlysa sin egen verksamhet och skapa en affärsplan

Projektets mål var att genomföra 10- 16 evenemang, fördelade på fyra kommuner i leaderområdet, och stimulera till evenemang efter projekttiden.
Projektets mål var att minst 4 nya paketeringar i form av samverkan mellan företag skapades i samband med genomförandet av evenemangen

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus beslutade att prioritera projektet med motiveringen att LAG såg ett stort behov av insatser för entreprenörsutveckling inom evenemang, och att utveckla arrangörskompetens för fler livskraftiga professionella evenemang på landsbygden.

LAG har gjorde en bedömning av projektets syfte och mål utifrån projektets beskrivning. LAG bedömde att projektet i mycket stor utsträckning arbetade långsiktigt och som ledde till hållbara lösningar. Det finns ett stort behov av affärsmässig evenemangsutveckling utanför städerna. Projektet bedömdes bidra i mycket hög utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande och i hög utsträckning till samarbete mellan stad och land, ökad sysselsättning och fler företag.

Projektets totala budget omfattade 999 436 kr, varav 76,8 % kommer från partnerskapet och övrig finansiering är privat. Projektet är avslutat.

Strong kids

Delprojektet syftar till att testa etablering av en tjänst i Timrå kommun för att främja hälsa och kroppskunskap hos barn, att ta fram underlag och skaffa branschspecifik kompetens inför fortsatt planering av budget och affärsplan.

Målet är att ha startat en verksamhet kring ett starkt koncept. Projektets innehåll avser utredningsarbete.

Kommittén beslutar att prioritera ansökan om medel till delprojektet då projektet uppfyller samtliga krav som ställs i urvalet samt kan bidra till att uppfylla delprojektets mål och indikatorer.

Ökad direktförsäljning för mathantverkare

Föreningen Bondens egen marknad fick beslut om stöd till projektet Ökad direktförsäljning för mathantverkare. Projektets stöd hämtdes ur det lokala leaderpartnerskapet och ur Europeiska Regionala Fonden samt från Jordbruksverket. Projektet vände sig till lokala mathantverkare och lokala konsumenter och syftar till stärkt entreprenörskap och lönsamhet för mathantverkare och små livsmedelsproducenter.

Projektet utredde och arbetade fram modeller/koncept för ökad direkthandel för mathantverkare, samordnade och utvecklade befintliga kanaler för att underlätta för mathantverkare/producenter att nå fram till kunder i Sundsvall och deltog i utvecklingen av en aktiv stadskärna.

Projektet bedömdes stämma med den lokala strategins insats 2 entreprenörskap och insats 3 tillgänglighet, vilket styrktes av målen ökat entreprenörskap, ökad förädling och diversifiering ökat samarbete land/stad och fler nya hållbara försäljningskanaler för att nå marknad. Projektet resulterade i:

  • Målet med projektet har varit nya direktförsäljningsmöjligheter gentemot slutkund i Sundsvalls tätort.
  • Samordning av nya försäljningskanaler under föreningen Bondens egen marknad. Att utveckla en ny modell för ”Pop-Up saluhall” som innovation. Mer aktiv marknadsförsäljning i Sundsvalls stad.
  • Projektet har bestått i träffar/möten, entreprenörutvecklande insatser, uppstart och igångsättning av REKO-ring.
  • Projektet undersökte även förutsättningar för eventuell koppling till Local Food nodes, marknadsföring och marknadsföringsmaterial, försäljningsinsatser och material/utrustning för detta samt test av modell för en flyttbar saluhall ”Pop-Up” samt avslutning och utvärdering.
LAGs beslut med motivering

Den lokala aktionsgruppen LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till Ökad direktförsäljning för mathantverkare SJV 2019-1592. Stödet kunde som mest uppgå till 792 000 kr.

LAG bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och bidrog till samarbeten land-stad. Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning kunna bidra till ökad sysselsättning och fler företag. Det fanns ett stort behov av projektets resultat och projektet bidrog i hög utsträckning till att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande.

Projektet är avslutat.

Affärsringar i Matfors

Matfors företagarförening och projektet Affärsringar i Matfors prioriterades av Leader Mittland Plus för projektstöd.

Syftet med projektet har varit ökad affärsnytta, ökat entreprenörskap och samverkan för affärsutveckling för företag i Matfors. Lokala företagare i Matfors med omland ska kunna dra nytta av synergieffekter där tätorten Sundsvalls resurser kan samverka och bidra till näringslivsutvecklingen i Matfors. Målet med projektet har varit att skapa delningsekonomi där tjänster lånas/delas/hyrs mellan företagen, men där företag inom olika branscher i Matfors och Sundsvalls tätort byter kompetenstjänster med varandra.

Projektet avsåg etablera fyra företagsringar i Matfors varav minst en företagsring där företag från tätort kan delta.
Projektet har i huvudsak bestått i förankring och information, utveckling av konceptmodell, kompetensutveckling av deltagande företag, driftsättning av affärsringar och testperiod, utvärdering, projektledning och processledning. Som en del av projektets resultat att projektet efterlämnar sig är fem nya affärsringar. – Affärsring ”Handel” – företagare med försäljningsställen/butiker och riktade till privatkonsumtion. – Affärsring ”Info” – arbetar med information som har allmänt intresse för bygden. – Affärsring ”Industri – företagare med inriktning business to business. – Affärsring ”tidning” – produktion och distribution av en fysisk tidning med regelbunden utgivning i hela bygden. Upplagan varierar mellan 4 och 5000/utgåva. Tidningen speglar, i samverkan med, – Affärsring ”Besöks och Destinationsgruppen” – verksamheter och företag som verkar inom besöksnäringen.

Leader Mittland Plus bedömde att projektet i mycket hög utsträckning arbetade långsiktigt och för att påverka lokala attityder. Projektet bidrog också i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande. Maximalt stödbelopp fastställdes till 70 %, dvs 632 810 kr stöd. Det tillkom 40 000 kr från Sundsvalls kommun samt 30 % privat finansiering.

Affärsutveckling Kurbits

Projektet Affärsutveckling Kurbits genom Näringslivsbolaget i Sundsvall AB prioriterades av Leader Mittland Plus för ett projektstöd till nytta för en grupp företag.

Projektet vände sig till besöksnäringsföretag i Sundsvall, Ånge och Timrå och med branschspecifik utbildning skapade de förutsättningar för landsbygdsföretag inom besöksnäring och turism att utvecklas. Deltagare skulle få insikt om behovet av ständig affärsutveckling och kunskap om paketering av varor och tjänster för verksamhetens tillväxt. Deltagande företag förväntades visa tydligt ökad omsättning inom tre år efter avslutat projekt.

I projektet ingick bland annat processledning, affärsutveckling i grupp, samt individuell coachning för de deltagande företagen.

Beslutsmotivering från LAG

Projektet kunde få till 70 % stöd från Leader Mittland Plus, som mest 265 706 kr. Stödet hämtades från det lokala partnerskapet, från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Jordbruksverket. LAG bedömde att det finns ett stort behov av projektet och att det i mycket stor utsträckning hade ett långsiktigt hållbart mål. Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap och företagande hos små och medelstora företag samt bidrog i viss utsträckning till ökad sysselsättning hos små och medelstora företag och till samarbeten stad och land.

Läs artikeln om projektet

Serviceutveckling Bodsjöbygden

Bodsjö diverse ek för ansökte om stöd till projektet Serviceutveckling Bodsjöbygden och Leader Mittland Plus prioriterade projektets ansökan om stöd.

Projektets syfte var att kunna erbjuda ökad tillgänglighet till daglig service och ge bättre infrastruktur för besökare och bofasta avseende tillgång till nätbaserade tjänster vid servicepunkt i butik. När projektet är avslutat ska det finnas en tillgängligare butik med utökad servicenivå via och möjlighet att hämta beställda matvaror 24/7. I projektet ingick bland annat ombyggnation, marknadsföringsinsatser, utveckling av ett serviceerbjudande och en servicepunkt för turism med IT-lösning.

Leader Mittland Plus lokala aktionsgrupp LAG bedömde att det fanns ett stort behov av projektets resultat, att projektet har mycket tydliga mål och i mycket stor utsträckning jobbade långsiktigt hållbara lösningar. Projektet bidrog i hög utsträckning med lokala attityder och mobilisering och kom i hög utsträckning att påverka ett lokalt samhälle. Projektet bedömdes också i stor utsträckning bidra till samarbeten land-stad för små och medelstora företag och till stärkt entreprenörskap.

LAG fastställde maximalt stödbelopp till 139 020 kr. Privat finansiering med 59 580 tillkom.

Detta var ett projektstöd till företag. Vill du veta mer om projektet, ta kontakt med Leader Mittland Plus så förmedlar vi kontaktuppgifter till projektägaren.

Paraply Startgas

Leader Mittland Plus fick  startbeslut för paraplyprojektet Startgas. Startgasprojektet syftade till att stimulera till nya företag, arbetstillfällen och nya produkter genom att stötta nyskapande idéer i ett tidigt skede. Projektet innebar att Leader Mittland Plus kunde ge startgascheckar med mikrostöd. Stödet skulle bidra till bibehållen och förbättrad lokal service, nya verksamheter, samt lokal produktion av varor och tjänster på landsbygden eller kopplat stad och land.

Den förväntade ökade företagsamheten bidrog till ökad ekonomisk tillväxt i bygden.

Startgasprojektet möjliggjorde också förstudier för framtida företagande, och kunde också användas för att skapa nya nätverk för företag och entreprenörskap i området.

Fokus låg i första hand på mikroföretagande, unga idéer och nysvenska entreprenörer men alla former av innovation och nyföretagande som stimulerar landsbygdens utveckling mot ökat företagande är välkomna.

Vid projekttidens slut skulle minst 10 idéer  tagit del av mikrostödet i paraplyprojektet, och minst fyra av idéerna ska ha blivit någon form av affärsverksamhet.

Paraplyprojekt innebar att det gick att söka ”utvecklingscheckar” på som mest 25 tkr för en projektidé. Utvecklingspengarna söktes från Leader Mittland Plus med en beskrivning av projektet och beslutet fattades snabbt och lokalt hos leader. Fördelen vid mikroprojekt är att det går fort från ansökan och projektstart och de som söker stödet kan få mycket hjälp i ansökan.

Projektet hade utrymme för 10-12 startgas-projekt på landsbygden i leaderområdet.

Den lokala aktionsgruppen LAG i Leader Mittland Plus bedömde projektet med gällande urvalskriteriemallar och bedömde att det finns ett mycket stort behov av projektets resultat. Projektet arbetar i mycket hög utsträckning långsiktigt och leder till hållbara lösningar. Projektet bedömdes också i mycket hög utsträckning kunna påverka lokala samhällen och jobba med lokala attityder och mobilisering.

Projektet bedömdes bidra i mycket stor utsträckning till stärkt entreprenörskap, och i stor utsträckning till samarbete stad-land, ökad sysselsättning samt fler små och medelstora företag.

Projektets totala budget var 400 000 kr fördelat på 67 % stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Jordbruksverket, samt 33 % stöd från det lokala leader-partnerskapet.

Lokala favoriter – ehandelsplattform

Projektet Lokala favoriter e-handelsplattform prioriterades för leaderstöd. Stödet h söktes först av firma David Tengerström och projektet övergick till ny projektägare, Terra Marique, för fortsatt genomförande. Stödet hämtades bland annat ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Projektets huvudsyfte var att stärka, stödja och synliggöra den lokala, småskaliga produktionen inom Leader Mittland Plus samt stärka samarbetet mellan stad och land bland annat genom en plattform för e-handel. Projektet utgick ifrån resultatet av leaderprojektet ”Förstudie Lokala Favoriter” som genomfördes 20161001-20170531.

Målet var en ny tjänst för e-handel och nya nätverk.

Projektet riktade sig till de lokala producenterna inom råvaror, mathantverk och hantverk, samt barn och ungdomar inom föreningslivet. Målgruppen är även slutkonsumenter av livsmedelsprodukter.

Leader Mittland Plus bedömer att projektet i mycket stor utsträckning jobbade för långsiktigt hållbara lösningar, hade ett mycket tydligt mål, att det i mycket stor utsträckning kunde bidra till lokala attityder och mobilisering, att det fianns ett mycket stort behov av projektets resultat och att det i mycket hög utsträckning kunde bidra till ökat entreprenörskap. Projektet kunde också i hög utsträckning påverka ett lokalt samhälle, bidra till samarbeten stad/land och till ökad sysselsättning i små- och medelstora företag.

Projektet beviljades som mest 200 000 kronor i stöd. Projektägaren går själv in med motsvarande 30%.

Ansökan avsåg ett projektstöd till företag. Projektet avslutades utan aktivitet på projektägarens begäran.

 

Förstudie lokala favoriter

Timrå Bygderåd beviljades leaderstöd till förstudien Lokala Favoriter och projektet genomfördes 2017.

Projektet skulle utifrån Leadermetoden undersöka de små lokala producenters möjlighet att nå en större marknad och öka deras försäljning genom föreningars och skolklassers försäljning direkt till kund. Förstudien resulterade i ett presentationsmaterial och en dokumentation av vilka värden som bör finnas i ett eventuellt framtida varumärke.

Den huvudsakliga målgruppen för projektet var små lokala producenter av hantverk och livsmedel. Lokala föreningar, skolklasser, ungdomar och barn. Mottagare/kunder för produkter i förstudien var de individer som föreningar och skolklasser säljer till vid dörren. Den tänkta försäljningsmodellen ska komplettera andra initiativ såsom Västernorrlandsgården.

Indikatorer rapporterade som direkt resultat av projektet:

1 nytt företag

1 ny försäljningskanal kommer först i ett genomförande.

1 projektstöd till företag

1 projekt för entreprenörskap

 

Stöd

Projektets totala utnyttjade budget blev 208 354,00 varav 129 158,00 Projektstöd, 64 913,00 LAG-pott och 14 283 i privat finansiering. Ideellt arbetad tid motsvarande 69 520 kr.

 

www.timrabygderad.se