Fiskefonden i Leader

Det finns 7,4 miljoner för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden att söka ur Havs- och Fiskerifonden. Stöd från Havs- och Fiskerifonden i Leader Mittland Plus är öppet att söka för hela Västernorrlands län samt Bräcke kommun.

Projekt som söker stöd hur havs- och fiskerifonden i leader behöver förstås jobba med leadermetoden och uppfylla samtliga krav i den lokala strategin precis som andra leaderstöd, men skillnaden här är att pengarna är öronmärkta för åtgärder som syftar till att utveckla fiske, vattenbruk, livsmedelsproduktion med vatten som utgångspunkt eller för att vårda de vattenmiljöer som är nödvändiga för att säkerställa fisktillgången. Projekt som syftar till sportfiske för rekreation och turism går bara att söka stöd för om du redan är yrkesverksam inom fiskeri eller vattenbruk och vill vidga din verksamhet. Andra projekttankar som riktas mot rekreation och turism går det att söka stöd för hos oss, men då ur Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. De åtgärderna söker man för i Leader Mittland Plus om verksamheten avser Bräcke, Ånge, Timrå och Sundsvalls kommuner, medan åtgärder i  Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik då söker från Leader Höga Kusten.

Projekt där du kan medverka

Flera paraplyprojekt inom fiskeverksamhet har beviljats stöd men har på grund av covid-19 inte startat ännu. De här projeken rekryterar vi projektledare till, och är du intresserad får du gärna kontakta oss.

Vi öppnar för ansökningar av mikrostöd inom de här projekten den 15 augusti 2020, och fram till dess finns kort information om respektive projekt, men inga ansökningsformulär publicerade.

Akvaponi – paraplyprojekt

Vattenbaserad matinnovation – paraplyprojekt

Fiskevård – paraplyprojekt

Landbaserad fiskodling – paraplyprojekt

vi har två andra paraplyprojektliknande insatser där du också kan delta på olika sätt:

Diversifiering av fiskeriverksamhet

Projektet vänder sig till verksamheter inom fiskerisektorn, t ex yrkesfiskare, fiskodlare m fl. Syftet är att  fler verksamma inom fiskeri ska ges möjligheter till diversifiering av verksamheter som idag är aktiva inom fiskerisektorn, samt sprida kunskap. Målet med projektet är att fiskeriverksamheter i det utökade leaderområdet ska ha ökade möjligheter till diversifiering av sin verksamhet och förhoppningsvis har några av de befintliga verksamheterna gått vidare med sina idéer. Projektet innehåller i huvudsak coaching av verksamheter, expertkunskap, individuella möten och större möten vid behov. Informationsspridning.

Gödselbrunnens röding

Det här är inte ett paraplyprojekt, men det finns ändå möjlighet att delta. Syftet är att ta fram underlag för att möjliggöra utveckling av småskalig fiskodling i gödselbrunnar och målet är att det vid projektets slut ska finnas dokumentation på lämpliga tillvägagångssätt för start av fiskodling på land i tidigare gödselbrunnar, dokumentation av regelverk, samt en generell affärsplan som kan tillämpas på många. Dokumentationen ska göras allmänt tillgänglig för leaderområdets intresserade, utan kostnad.

Frågor som alla projekt bedöms utifrån

 • Arbetar projektet långsiktigt och leder projektet till hållbara lösningar/utveckling?
 • Arbetar projektet för minskad miljöpåverkan?
 • Arbetar projektet med lokala attityder och mobilisering?
 • Projektägaren har antagit riktlinjer för hållbarhet, miljö, jämställdhet och likabehandling?
 • Har det geografiskt lokalområde låg projektaktivitet?
 • Har projektet tydliga mål?
 • Finns det ett behov av projektet?
 • Kommer projektet att påverka ett lokalt samhälle?
 • Finns innovativa och nytänkande inslag i projektet?
 • Har projektet finansiella resurser och genomförandekapacitet?
 • Har projektet sektorövergripande partnerskap?

Mål med fiskefonden

 • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
 • Skydda miljö och främja en hållbar användning av resurser
 • Främja sysselsättning
 • Åtgärder som främjar hållbar förvaltning och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk.

Projekt kan även söka direkt i det centrala programmet. Den ansökan hanteras av Länsstyrelserna i området.

FARNET, Fisheries Areas Network, har en egen hemsida där du hittar information om andra leaderområden i Europa med stöd från Havs- och fiskerifonden och annan matnyttig information.

www.farnet.eu

Tips för fiskodling

Hushållningssällskapet har tagit fram en guide till dig som är nyfiken på att starta fiskodling. En länk till sidan finns nedan.

Sportfiske och fisketurism

En intressant rapport om sportfiske och fisketurismens betydelse för landsbygdsutveckling kan du läsa här.

Pågående projekt inom Fiskefonden

PAF – produkt- och affärsutveckling inom fiske

”PAF- produkt och affärsutveckling” var ett samarbetsprojekt…

Förstudie vattenåtgärder i Tynderö

"Förstudie vattenåtgärder Tynderö"  var ett genomförandeprojekt…

Hållbart fiske i Örnsköldsvik

Projektet ” Hållbart fiske i Örnsköldsvik”  Örnsköldsviks…

Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar

Projektet (förstudien) " Miljöanpassa småskaliga fiskebåtar” …

APP för konsumtion av fisk

Projektet " App för fisk" som föreningen Störöringens Fiskeklubb…

Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet " Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare…

Gäddfabriker

Projektet Gäddfabriker, som bedrevs av Storöringens fiskeklubb…

Gödselbrunnens röding

Projektet Gödselbrunnens röding prioriterades stöd ur Europeiska…

Paraplyprojekt landbaserad fiskodling

Ett paraplyprojekt för landbaserad fiskodling prioriterades…
Pixabay.com

Paraplyprojekt vattenbaserad matinnovation (Sjömat)

Paraplyprojektet vattenbaserad matinnovation prioriterades för…

Paraplyprojekt fiskevård

Ett paraplyprojekt för fiskevård prioriterades för stöd.…

Diversifiering fiskeriverksamhet

Projektet Diversifiering fiskeriverksamhet prioriterades stöd…

Paraplyprojekt akvaponi

Paraplyprojekt akvaponi fick beslut om stöd. Projektet vände…
(c) Peckas odlingar AB

Förstudie kring miljöanpassning av vattenkraft samt vandringshinder i biflöden till Ljustorpsån

/
Ljustorpsåns Fiskevårdsområde ansökan om projektstöd till…

Kustfiskarelyftet

Nordanstigs kommun och samarbetsprojektet Kustfiskarelyftet prioriterades…

Fiskodling Ramsjö

Firma Tord Nylén lämnade in ansökan om medel till en förstudie…

Samarbetsprojekt säl och skarv

Leader  Mittland Plus tillsammans med Västernorrlands kustfiskare…

Förvaltning av lax och öring i Moälven

Projektets syfte var att återetablera och på sikt upprätthålla…

Social ekonomi & lokal kapitalbildning

Företagande & utvecklat entreprenörskap

Tillgänglighet

Natur- och kulturbevarande

Insatser inom fiskerinäring

Utvecklande och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, lokal mat och diversifiering blå näringar, skärgårdsutveckling

Infrastruktur för försäljning av fiske

Fiskesamhällen, kustområden, skärgårdsområden och förutsättningsskapande åtgärder för fiske

Urvalskriterier

 • Bidrar projektet till ökad förädling av lokala produkter och tjänster?
 • Bidrar projektet till fler kollektiva lösning på lokala problem?
 • Bidrar projektet till fler lokala produkter och tjänster?
 • Bidrar projektet till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser?

Urvalskriterier

 • Bidrar projektet till ökad lokal förädling?
 • Bidrar projektet till fler lokala produkter och tjänster?
 • Bidrar projektet till diversifiering?
 • Bidrar projektet till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser?

Urvalskriterier

 • Bidrar projektet till att förbättring av logistik och försäljningskanaler?
 • Bidrar projektet till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser?

Urvalskriterier

 • Bidrar projektet till att återställa vattenbiotoper?
 • Bidrar projektet till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag?
 • Bidrar projektet till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser?
 • Bidrar projektet till ett hållbart fiskebruk och en hållbar fiskenäring?
 • Bidrar projektet till bevarande eller utvecklande av traditionella kulturmiljöer?

Till insatsområde 1 finns totalt 1 mkr till utvecklingsprojekt inom fiskefonden.

Till insatsområde 2 finns totalt 2,4 mkr till utvecklingsprojekt inom fiskefonden.

Till insatsområde 3 finns totalt 1,2 mkr till utvecklingsprojekt inom fiskefonden.

Till insatsområde 4 finns totalt 1 mkr till utvecklingsprojekt inom fiskefonden.

Faktablad

Länk till pdf med faktablad om social ekonomi och lokal kapitalbildning, alla fonder.

Faktablad

Länk till pdf med faktablad om entreprenörskap, alla fonder.

Faktablad

Länk till pdf med faktablad om tillgänglighet, alla fonder.

Faktablad

Länk till pdf med faktablad om natur- och kulturbevarande insatser, alla fonder.

Indikatorer som mäts på varje projekt:

 • Antal nya arbetstillfällen
 • Antal bevarade arbetstillfällen
 • Antal skapade företag
 • Antal miljöprojekt
 • Antal diversifieringsprojekt
 • Antal projekt för fler kollektiva lösningar inom fiske, förädling eller diversifiering
 • Antal produkter och tjänster

Indikatorer som mäts på varje projekt:

 • Antal nya arbetstillfällen
 • Antal bevarade arbetstillfällen
 • Antal skapade företag
 • Antal miljöprojekt
 • Antal diversifieringsprojekt
 • Fler och utvecklade lokala företag inom fiske och vattenbruk -Antal projekt
 • Fler nya produkter och tjänster inom fiske och vattenbruk -Antal produkter & tjänster
 • Ökad förädling av lokala produkter och tjänster inom fiske och vattenbruk -Antal produkter & tjänster
 • Deltagare i komp. utveckling
 • Ökad diversifiering -Antal projekt

Indikatorer som mäts på varje projekt:

 • Antal nya arbetstillfällen
 • Antal bevarade arbetstillfällen
 • Antal skapade företag
 • Antal miljöprojekt
 • Antal diversifieringsprojekt
 • Fler försäljningskanaler och marknader inom fiske och vattenbruk
  • Antal kanaler
  • Antal nya arbetstillfällen
  • Antal bevarade arbetstillfällen
  • Antal skapade företag
  • Antal miljöprojekt
  • Antal diversifieringsprojekt

Indikatorer som mäts på varje projekt:

 • Antal nya arbetstillfällen
 • Antal bevarade arbetstillfällen
 • Antal skapade företag
 • Antal miljöprojekt
 • Antal diversifieringsprojekt
 • Antal återställda vattenbiotoper
  • Antal bevarade/utvecklade objekt
  • Antal projekt
 • Hållbart fiskebruk och vattennäring
  • Antal projekt
 • Fler miljö- och klimatsmarta produkter från fiske, åar, sjöar och hav
  • Antal miljösmarta produkter och tjänster
 • Bevara och utveckla kulturmiljöer
  • Antal bevarade/utvecklade objekt