Förstudie – infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär

Projektet ” Förstudie- infrastruktur och utveckling för yrkefiskare i Juniskär” och föreningen Juniskärs väl beviljades projektstöd från Havs-och Fiskerifonden och det lokala leaderpartnerskapet. Projektet var ett genomförandeprojekt och dess långsiktiga syfte är att skapa förutsättningar för överlevnad för och utveckling av yrkesfiske och vattenbaserat näringsliv i Juniskär.

Projektets mål var att ta fram ett beslutsunderlag genom att utreda möjligheterna till att muddra en kanal för
befintliga och eventuella nya yrkesfiskare.

Fonden är Havs- och fiskerifonden genomförande av projekt>Skapa mervärde (affärsutveckling/företagsutveckling) annan näringsverksamhet>Främjande tillgänglighet för alla i samhället.

Val av insats stämde med innehållet i projektet samt med den lokala strategins
insats 4 natur- och kulturbevarande insatser. Projektet avsåg genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och
kulturbevarande insatser vilket styrks av målen ” Återställa vatten och
markbiotoper” som finns inom mål 2 och mål 3 i den lokala insatsmatrisen.

LAG beslutade att prioritera ansökan om medel till  ” Förstudie infrastruktur och utveckling för yrkesfiskare i Juniskär.”
LAG bedömde att det fanns ett mycket stort behov av projektet lokalt och att det i mycket hög utsträckning
arbetade långsiktigt.
Projektet bedömdes i mycket hög utsträckning påverka det lokala samhället Juniskär och till att främja hållbar
användning av vattenresurser. Förstudien presenterade en tydlig mottagare av resultatet och målgruppen är
initiativtagare till projektet.

LAG fastställde maximal andel offentligt stöd till 200 000 kr. Projektstöd 134 000 kr (67 %) Övrigt offentligt stöd LAG 66 000 kr (33 %)

Projektet är avslutat.